Stöd till dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan ansöka om som stöd i ditt liv.

En flicka blåser på en utblommad maskros Foto: Mostphotos

Stöd enligt socialtjänstlagen

Stödinsatserna kan fås med stöd av socialtjänstlagen. Det är behovet av stöd och hjälp som avgör om insatsen beviljas.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

I vissa fall kan du ansöka om stöd enligt LSS. Lagen gäller för personer som har

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Hjärnskadan ska orsaka ett betydande och en bestående funktionsnedsättning. Till gruppen hör inte personer med olika psykiska sjukdomstillstånd som kan medföra begåvningshandikapp. Inte heller personer med sjukdomar som är en följd av missbruk av beroendeframkallande medel.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Om en person inte tillhör någon av de tre personkretsarna kan ansöka om stöd och hjälp göras enligt socialtjänstlagen.

Så här ansöker du om stöd

Du, din anhöriga eller företrädare ringer för information om LSS på telefonnummer 08-606 78 50. Telefontiderna är måndag till fredag 9.30-11.30.

Du, din anhöriga eller företrädare ringer för information om hemtjänst och bistånd för personer under 65 år genom växeln på telefonnummer 08-606 70 00.

Du kan ansöka muntligt eller skriftligt genom att fylla i en blanketterna Ansök om insatser enligt LSS eller Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen.

Vad händer när du gjort en ansökan?

En handläggare tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett besök. Vid besöket går handläggaren och du tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp (bistånd) som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Om du söker en LSS - insats kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning/underlag från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas sedan individuellt. Det innebär att det just är dina behov av stöd som ska prövas. Vilken hjälp du får, när, var och hur den utförs beror på hur omfattande dina behov av stöd och hjälp är.

Du får ett beslut hemskickat

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Det är handläggare/enhetschef som fattar beslutet.

Beslutet skickas hem till dig. Samtidigt finns en kopia av beslutet och utredningen kvar på kommunen. Beslutet och nödvändig information kommer att lämnas över till de som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade. Dina personuppgifter, beslut samt dokumentation för beslutsunderlag registreras i socialnämndens dataregister.

Om du vill överklaga

Du kommer att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Får du ett helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Av beslutet ska framgå varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Överklagan skickar du in till din handläggare. Handläggaren kan vara dig behjälplig med att överklaga. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Kundval

Vi har kundval enligt lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet, avlösar- och ledsagarservice enligt LSS.

Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Förutom alla andra aktiviteter som sker i Haninge, finns flera som är speciellt för dig som har någon form av funktionsnedsättningen.

Läs mer om aktiviteter för funktionsnedsatta

Läs mer

För dig som är anhörig, läs om digitalt anhörigsstöd

Senast uppdaterad: 20 september 2021