Bostad med särskild service enligt LSS

För dig som behöver bo i en bostad med särskild service enligt LSS finns olika typer av boenden. Här får du veta skillnaden och vilka rättigheter och skyldigheter du har när du bor i en sådan bostad.

För att kunna få en bostad med särskild service enligt LSS ska du:

  • tillhöra personkretsen enligt 1 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
  • vara över 18 år, 
  • och ha ett så pass omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som har stora behov av omvårdnad och stöd i boendet. Du bor i en egen lägenhet som ligger tillsammans med andra lägenheter i ett hus. Det brukar bo cirka sex personer i en gruppbostad.

Det finns även gemensamma utrymmen där du kan umgås med andra boende om du vill. I gruppbostaden finns personal dygnet runt och de hjälper dig med det du behöver.

När du bor i gruppbostad får du också stöd med att delta i fritidsaktiviteter.

Servicebostad

Servicebostad är till för dig som klarar en hel del själv, men behöver visst stöd i boendet. Du bor i en egen lägenhet. Gemensamma utrymmen finns där du kan umgås med andra på serviceboendet. Det finns inte alltid personal på nätterna i en servicebostad.

Annan särskilt anpassad bostad

Om du med hjälp av övriga insatser enligt LSS klarar ett boende i en anpassad bostad utan fast bemanning kan det vara aktuellt med en bostad med individuella anpassningar.

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut om bostad med särskild service enligt LSS:
Enheten LSS Barn och Vuxen
08-606 78 50
Telefontid: Vardagar 09.30–11.30

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med din handläggare
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)
  • Skriva till social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun, 136 81 Haninge
  • Maila social- och äldreförvaltningen: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022