Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Ålsta 27:1 och Ålsta 27:2

Tungelsta kan förtätats. En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga fler bostäder norr om stationen.

Flygfoto över platsen med markering som visar de berörda fastigheterna. Flygfoto över platsen med markering i vitt som visar de berörda fastigheterna. Foto: Haninge kommun

Haninge kommuns samhällsbyggnadsutskott beslutade 2023-12-19 att ge ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fler bostäder på fastigheterna Ålsta 27:1 och Ålsta 27:2, som ligger norr om Tungelsta station.

Nya bostäder 

Planområdet regleras i dagsläget av detaljplanen D176, som vann laga kraft 2006-04-20 och medger åtta bostadshus på platsen.

Syftet med en ny detaljplan är att pröva möjligheten till en större förtätning än vad som medges i den nu gällande detaljplanen. 

Den nya detaljplanen skall utreda förutsättningarna för cirka 20 bostäder i form av nya radhus och parhus - med centralt läge och närheten till kollektivtrafik, i linje med kommunens översiktsplan och Tungelsta utvecklingsprogram.

Planarbetet kommer även belysa hur den nya bebyggelsen behöver utformas för att knyta an till Tungelstas karaktär och identitet som trädgårdsstad.

Platsen förutsättningar utreds

Detaljplanearbetet i samrådsskedet är påbörjat och beräknas pågå under 2024. Förutom gestaltning ska andra viktiga frågor utredas, såsom dagvatten, markföroeningar från tidigare verksamhet på fastigheten, liksom buller och risk från Södertäljevägen.

Samråd och granskning

Detaljplanearbetet handläggs med ett normalt förfarande enligt 5 kap i plan- och bygglagen. I slutet av samrådsskedet skickas förslaget ut till de som är berörda av planen, som då får möjlighet att yttra sig.

Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och planen ställs ut för granskning. Efter eventuella justeringar skall sedan planen godkännas i samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen.

Enligt en preliminär tidplan hålls samråd mot slutet av 2024 eller i början av 2025, med antagande under första kvartalet 2025.

Är du nyfiken på hur kommunen arbetar fram en detaljplan? Då kan du läsa mer här. 

Handlingar

 

PROJEKTETS TIDSPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Planuppdrag: 2023-12-19

Det här är kvar
Samråd
Antagande
Laga kraft

 

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Helena Granting

Senast uppdaterad: 7 mars 2024