Tillämpningsanvisningar

Här kan du läsa om tillämpningsanvisningar.

Nyanmälan – avslut
Hel månadsavgift tas ut om insatsen utförts någon gång under kalender-månaden.

Trygghetslarm
Hel månadsavgift tas ut fr.o.m. den månad trygghetslarmet installeras.

Korttidsvård/växelvård
Dagavgift tas ut från första heldagen (ej inflyttningsdagen) till och med utflyttningsdagen (oavsett tidpunkt för utflyttning).

Avvikande debitering/frånvaroavdrag (gäller vård och omsorg och serviceinsatser)
Vid helt insatsfri månad reduceras hela avgiften avseende den insatsen. Hel månadsavgift debiteras om insatsen utförts någon gång under kalendermånaden.

Kostavdrag (gäller korttidsvård och särskilt boende)
Kostavdrag sker med 108 kronor per dag vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse samt vid sammanhängande frånvaro eller permission mer än 48 timmar.

Avgifter - förbehållsbelopp för makar
Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar läggs makarnas gemensamma inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Avgift tas ut individuellt beroende på den enskildes behov av insatser. Förbehållsbeloppet gäller som för sammanboende makar.

Avgifter - förbehållsbelopp för makar i vård- och omsorgsboende
Samma regler gäller som ovan. Om den ena maken bor i vård- och omsorgs- boende och den andra maken bor kvar i ordinärt boende gäller förbehålls-belopp som för ensamstående dvs. det högre beloppet.

Avgifter vid flytt till och från särskilt boende
Hel månadsavgift gäller fr.o.m. den månad inflyttning sker till särskilt boende. Maxavgift för vård och omsorg är enligt maxtaxan/månad oavsett om man haft insatser i ordinärt boende under in- eller utflyttningsmånaden.

Ersättning för dubbla hyreskostnader
Vid inflyttning till särskilt boende kan ersättning utgå för dubbla hyreskostnader en kalendermånad efter inflyttning, om inte förbehållsbeloppet för månaden kan garanteras. Under särskilda omständigheter kan ersättning utgå för dubbla hyreskostnader i ytterligare en till två månader. Detta sker endast mot uppvisande av intyg från hyresvärd samt kvitto på hyresbetalning.

Parboende
I de fall medboende make/maka/sambo väljer att flytta med till särskilt boende och själv saknar eget biståndsbeslut kan förvaltningen erbjuda kost samt serviceinsatser såsom tvätt och städning. Avgift tillkommer för detta.

Beräkning av bostadskostnad
Beräkning av bostadskostnad sker utifrån samma system som pensionsmyndigheten använder för beräkning av bostadstillägg.

Lagstiftningen förutsätter att den som är berättigad till bostadsbidrag eller bostadstillägg ansöker om detta och rätt till bidrag räknas som en del av er inkomst.

Hyresrätt
Bostadskostnaden beräknas utifrån den faktiska hyran för bostaden.

Bostadsrätt
Bostadskostnaden beräknas utifrån månadsavgiften och eventuell räntekostnad.

Villa – boende i enfamiljshus

Bostadskostnaden inklusive driftkostnader beräknas enligt schablon utifrån taxeringsvärde och bostadsyta.

Individuell prövning
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader om dessa är varaktiga (minst 6 månader av året).

Förbehållsbeloppet i särskilt boende höjs i samband med abonnemang av matlådor enlig följande:

15–20 matlådor: 430 kronor/månad
21–25 matlådor: 539 kronor/månad
26–matlådor: 647 kronor/månad

Förbehållsbeloppet i särskilt boende höjs då avgiften för kost innebär en fördyrad levnadsomkostnad:
Heldygnskost: 1 217 kronor/månad

Förbehållsbeloppet kan sänkas om den enskilde inte har en kostnad som ska täckas av minimibeloppet. I särskilt boende ingår förbrukningsartiklar och hushållsel.

Förbehållsbeloppet i särskilt boende minskas därför med 333 kronor per månad för förbrukningsartiklar samt 189 kronor per månad för hushållsel.

Begravningsavgift och medlemsavgifter till trossamfund
Den obligatoriska begravnings-avgiften ska beaktas när avgiftsutrymme fastställs från och med 2000-01-01 och den ska behandlas som en skatt, och inte medföra någon reducering av förbehållsbeloppet.

Inga medlemsavgifter till trossamfund beaktas när avgiftsutrymme beräknas fr o m 2000-01-01, utan dessa medlemsavgifter får finansieras med vårdtagarens förbehållsbelopp.

Senast uppdaterad: 18 januari 2022