Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunens årsredovisning 2023 - med höjdpunkter

Kommunens årsredovisning för 2023 visar på ett positivt resultat. Kommunen gick, trots inflation och lågkonjunktur, med ett överskott på 270,1 miljoner kronor. Några höjdpunkter under året var en fortsatt stark tillväxt, rekordresultat i nöjd-kund-index-mätningen för företag och olika trygghetssatsningar som gett resultat.

Nynäsvägen i Handen Foto: Tomas Södergren

Haninge kommuns årsredovisning 2023

För en tillgänglighetsanapssad version av årsredovisningen - kontakta ekonomi@haninge.se.

Positivt resultat men ökade kostnader

Haninges kommunkoncern (inklusive kommunala bolag) och kommun (exklusive kommunala bolag) redovisar fortsatt ett positivt resultat trots att inflation och lågkonjunktur satte sin prägel på 2023. Kommunkoncernens resultat uppgick till 320,0 miljoner kronor. Kommunens resultat blev 270,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Det positiva resultatet beror bland annat på bättre skatteintäkter än vad prognoser visat samt överskott när det gäller övriga finansiella intäkter och kostnader inom finansförvaltningen.

Verksamhetens kostnader ökade mellan 2022 och 2023 på grund av hög inflation, stigande räntekostnader, kraftiga kostnadsökningar för pensioner samt prisökningar för varor och tjänster.

Soliditeten, kommunens betalningsförmåga på lång sikt, har stärkts under en femårsperiod, både för kommunen och kommunkoncernen.

Sikte på vision och mål

Kommunen har under 2023 tagit kliv framåt för att nå visionen och de nio målen i Mål och budget. Visionen innebär bland annat att kommunens medarbetare ska finnas för invånarna och fokusera på kärnuppdraget. De tjänster kommunen erbjuder ska bygga på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare. Kommunen ska också vara känd för sin starka ekonomi och låga skatt.

Målen, som följs upp i årsredovisningen, vilar på fyra prioriterade områden - ett tryggare Haninge, utbildning, jobb och näringsliv samt samhällsbyggnad. 

Höjdpunkter under året

Här följer några höjdpunkter från kommunens arbete med målen och de prioriterade områdena under 2023. För att ta del av uppfyllelsen för varje mål – se årsredovisningen.

Haninge fortsätter växa starkt

Kommunen fortsätter att växa mycket starkt och 2023 blev vi Sveriges 20:e största kommun med 2 068 nya invånare. De nya invånarna flyttar till största delen in från övriga stockholmskommuner. Det ökade invånarantalet bidrar till ekonomisk tillväxt för Haninge.

100 företagsbesök på ett år

Kommunen ska erbjuda snabb och effektiv service som underlättar för företagen att etablera sig och växa i Haninge. Under året genomförde kommunen över 100 företagsbesök. Syftet med besöken var att skapa förståelse och förbättra förutsättningarna att driva företag i kommunen.

Högsta NKI för kommunens service till företag och näringsliv

Kommunen mäter och följer upp sin service till företag och näringsliv årligen genom Nöjd kund-index (NKI). Det senaste resultatet – ett NKI på 80 – var det högsta för kommunen sedan mätningarna startade. Det innebär att Haninge klättrar till en andra plats bland Sveriges största kommuner.

Trygga skolmiljöer och nya barnrättsteam

Under året implementerades nya rutiner för arbetet med kränkningar och trygghetsskapande åtgärder. Kommunen tog fram en utbildning kring kränkande behandling och trakasserier för alla förskolor. Alla förskoleområden har också inrättat barnrättsteam, som fokuserar på trygghetsarbete och att verksamheten ska vara rolig, lärorik och tillgänglig för alla barn.

Skolakuten öppnade

Under hösten 2023 öppnade Haninge kommun skolakuten. Där ska elever med extraordinära behov och utmaningar få undervisning i mindre undervisningsgrupper med hög studiero och individuellt anpassade stödinsatser. Sedan start har elevnärvaron varit nära 100 procent och flera av eleverna prognostiseras uppnå gymnasiebehörighet.

Fler fältassistenter

Genom uppsökande verksamhet i miljöer där unga vistas och en ökad vuxennärvaro kan kommunen identifiera unga i riskzon och sätta in insatser i ett tidigt skede. Under 2023 ökade kommunen antalet fältassistenter från sex till åtta, vilket resulterade i fler uppsökande pass och tätare skolbesök.

Vega skola och aktivitetshus invigdes

Vega skola och aktivitetshus som invigdes hösten 2023 är ett exempel på där skola, fritid och civilsamhälle samverkar med barnens behov i fokus. Platsen skapar unika förutsättningar för lärande och bildning samtidigt som den erbjuder ett brett och varierat kultur- och fritidsutbud.

Slopade parkeringsavgifter i Handen

Under 2023 såg Haninge kommun över sin parkeringsstrategi, vilket ledde till att kommunen tog bort parkeringsavgifter på allmän platsmark i delar av centrala Handen. Dessutom togs datumparkering bort i delar av kommunen.

Viktiga beslut och förberedelser

I årsredovisningen lyfter också kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M) viktiga beslut och förberedelser under det gångna året, med sikte på vision och mål. De var följande:

  • För att få framdrift i samhällsbyggnadsprocessen och fokusera på en mer dynamisk tillväxt upphävdes många planuppdrag. (Om beslutet)
  • Kommunen gjorde förberedelser för att införa valfrihet inom särskilt boende för äldre, säbo, och för ett utredningsdirektiv som gäller valfrihet för SFI (svenska för invandrare) och arbetsmarknadsinsatser. (Om beslutet om säbo som togs 2024)
  • Kommunen förberedde också beslut om att anpassa arbetstidsmåttet (total veckoarbetstid) för nyanställda i vissa yrkeskategorier. På så sätt får kommunen jämförbara villkor med andra kommuner och privata aktörer. (Om beslutet som togs 2024)
  • Beslut togs dessutom om att avveckla kommunala skolor och förskolor, och att avbryta planer på att bygga nya i närtid för att minska kostsamma lokalöverskott.
  • Ett beslut togs om att inrätta en internbank för att kommunens fastighetsbolag ska kunna låna internt från kommunens eget starka kapital. På så sätt begränsas den externa låneskulden per invånare på sikt.

Så här använde kommunen dina skattepengar 2023

En stor del av den skatt du betalar via lönen är kommunalskatt. Dina skattepengar fördelas efter hur mycket kommunens verksamheter kostar. De gör nytta i kommunens verksamheter och samhällsfunktioner. Pengarna används till kommunal service som du och andra medborgare i Haninge använder, till exempel grundskola, äldreomsorg, förskoleverksamhet med mera.

Så här användes en hundralapp i skatt 2023

25,60 kr           Grundskola

13,92 kr           Äldreomsorg

12,91 kr           Förskoleverksamhet                 

10,03 kr           Funktionshinderomsorg           

8,18 kr              Stadsbyggnad                            

8,30 kr              Gymnasium                                

6,67 kr              Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna

5,38 kr              Gemensamma kostnader      

4,32 kr              Bibliotek, kultur och fritidsverksamhet

1,49 kr              Vuxenutbildning

1,23 kr              Försörjningsstöd

1,21 kr              Räddningstjänst och skydd

0,77 kr              Arbetsmarknadsåtgärder

Så här fick kommunen sina pengar 2023

Förutom den skatt du betalar finansieras kommunens verksamheter via exempelvis statsbidrag och avgifter. Så här fördelade sig intäkterna 2023:

79,8 % Skatteintäkter och generella statsbidrag

 8,0 % Statsbidrag och övriga bidrag

6,2 % Taxor och avgifter

2,5 % Försäljning av verksamhet och entreprenad

1,5 % Hyror och arrende

1,2 % Finansiella intäkter

0,6 % Exploatering

0,2 % Försäljningsmedel

0,1 % Övriga intäkter

Senast uppdaterad: 17 maj 2024