Ekonomi, budget och uppföljning

Haninge växer i snabb takt och kommunen har som vision ett gott liv i Haninge för medborgarna. För att kunna växa på ett hållbart sätt och investera i välfärden krävs en ekonomi i balans. Kommunen har byggt upp en stabil ekonomi vilket ger goda framtidsutsikter.

Illustration av en hundrakronorssedel Foto: Mostphotos

Kommunfullmäktige har i sin mål och budget beslutat om en vision om ett gott liv i Haninge för medborgarna. Fullmäktige har fastställt två målområden för att nå visionen och områdena har som riktning att skapa ett ekologiskt och hållbart samhälle där medborgarna upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Haninge.

Fullmäktige har också beslutat om fem mål som ryms inom målområdena och för varje mål finns indikatorer som följs upp tre gånger årligen. 

Kommunen har ett medborgarfokus och dess verksamheter och service ska ha hög kvalitet och utvecklas i dialog med invånarna. En kvalitetspolicy har tagits fram för att säkerställa en gemensam kvalitetssyn.

En styrmodell finns som förenklar för politiker och tjänstemän att styra och följa upp arbetet. Tanken är att det ska finnas en röd tråd från fullmäktiges vision ner till den enskilda tjänstemannens arbete. Modellen ger en överblick över resultat och kvalitet.  

Haninge har under åren byggt upp en stabil ekonomi vilket är viktigt för att kunna växa på ett hållbart sätt och investera i välfärden.

Länkar

Mål och budget


I bokslutskommunikén finns kommunstyrelseförvaltningens sammanfattning av Haninge kommuns bokslut för 2021.

Kontakt

Postadress: 
Haninge kommun
136 81 Haninge

Telefon: 08-606 70 00

haningekommun@haninge.se

Organisationsnummer:
212000-0084

Bankgiro:
5799-9260

Senast uppdaterad: 5 april 2022