Mål och resultat

Kommunens verksamheter och service ska ha hög kvalitet och utvecklas i dialog med invånarna. Haninge ska också präglas av en långsiktigt ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Mål och budget

Fullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål med indikatorer som är kopplade till varje mål.

Målen följs upp tre gånger årligen och indikatorerna ger en hänvisning om målet är på väg att uppfyllas eller inte.

Styrmodellen förenklar

Haninge kommun arbetar efter en modell som heter styrmodellen. Den ger en överblick över resultat och kvalitet. Styrmodellen förenklar också för politiker och tjänstemän att styra och följa upp arbetet.

Det ska finnas en röd tråd från fullmäktiges vision ner till den enskilde tjänstemannens arbete. Vägen delas upp i följande nivåer:

  1. Kommunfullmäktiges vision och övergripande mål.
  2. Nämndernas strategier.
  3. Förvaltningarnas åtaganden.
  4. Avdelningens eller enhetens aktiviteter som genomförs på avdelnings- eller enhetsnivå.

Kommunens styrdokument

Kommunen har många styrdokument, planer och program, policys, strategier med mera. Styrdokumenten kan se olika ut i sitt innehåll, struktur och utseende.

Kontakt

Kommunövergripande
Birgitta Strömbäck
Verksamhetscontroller
08-606 85 13
birgitta.stromback@haninge.se

Kultur och fritid
Anna Törnqvist
Verksamhetscontroller
08-606 81 79
anna.tornqvist@haninge.se

Socialtjänst
Herman Sternelöv
Verksamhetscontroller
herman.sternelov@haninge.se

Stadsbyggnad
Rebecca Briving
Verksamhetscontroller
08-606 72 01
rebecca.briving@haninge.se

Utbildning
Björn Tideman
Verksamhetscontroller
08-606 84 25
bjorn.tideman@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020