Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Målstyrning

Målstyrningen hjälper till att lyfta blicken med fokus på utveckling och att skapa större förändringar. Målstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat och styrs av de mål som antagits av kommunfullmäktige för att uppnå kommunens långsiktiga vision.

För varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål samt indikatorer med målvärden som ska uppnås.

Nämnder formulerar nämndmål, det vill säga nämndens prioriteringar för perioden med syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål. Nämndmål ingår i nämndplanen som konkretiseras i verksamhetsplaner för att på sikt nå önskad effekt. På så sätt får kommunfullmäktiges mål ett genomslag i hela organisationen och kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Genom de mål och indikatorer som antagits av kommunfullmäktige ska kommunens verksamheter arbeta för att uppnå kommunens långsiktiga vision och löftet till invånarna. Nämnd och bolagsstyrelse skapar nämnd- och bolagsmål samt eventuellt indikatorer som ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål under mandatperioden. Uppföljning och rapportering till nämnd och bolag utgår från nämnd-/affärsplan för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål verkställs. Den politiska viljeinriktningen får på så sätt genomslag i hela organisationen och kommunkoncernen kan sträva i samma riktning. Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vision och kommunfullmäktiges mål ner till det dagliga arbetet i verksamheterna.

Nämnd och bolagsstyrelse ansvarar också för att uppföljningen omfattar ansvarsområden enligt reglemente, bolagsordning och ägardirektiv för att säkerställa nämnd- och bolagsstyrelseansvar för verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnd och bolagsstyrelse är huvudman. Kommunkoncernens rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utgår från Mål och budget.

Senast uppdaterad: 4 september 2023