Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ledningsförnyelse i Kolartorp

Av Haninge kommuns knappt 100 000 invånare försörjs cirka 90 % med kommunalt vatten och avlopp. Ledningsnätet i kommunen är ungefär 100 mil och kräver ständig förnyelse för att bevara leveranssäkerheten. Nu pågår ett projekt där södra Kolartorp står i fokus. Entreprenaden beräknas börja hösten 2024.

Genom området passerar Kolartorpsdiket som tar hand om dagvatten från stora delar av Hermanstorp, Kolartorp och från Övre Rudansjön. Diket ska återställas enligt gällande vattendom för Rudan och kommer att grävas ut i samma entreprenad som ledningsförnyelsen. En vattendom fastställer hur vatten ska tappas ur en sjö, genom en damm eller vattenkraftverk och inom vilka gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid dessa värden gäller. En vattendom kan också fastställa det maximala djupet på diken och kanaler.

Uppdatering 240429

Projekteringen pågår och kvarstående moment är:

  • Markering av växtlighet i anslutning till diket inför avverkning.
  • Borttagning av träd och sly i anslutning till diket.

Nästa fas är upphandlingsarbete vilket förväntas pågå till slutet på augusti.  

Planeringsfas under höst och vinter 2023 med start v.46

Flera moment kommer att utföras vid olika tidpunkter inom området. Arbetet omfattar bland annat:

  • Platsbesök för inledande bedömning av tillgänglighet
  • Markering av växtlighet i anslutning till diket inför avverkning
  • Borttagning av träd och sly i anslutning till diket
  • Provtagning i form av geotekniska markprover och miljöprovtagning.

Arboteket AB kommer på uppdrag av kommunen att rensa bort träd och annan växtlighet inför markprovtagning och göra förberedande arbete för återställning av diket.

Sweco kommer på uppdrag av kommunen att genomföra de geologiska markundersökningarna och ta miljöprover inom hela entreprenadområdet. 

Tidigare samråd med boende 2019 gällande dikeåterställning

I samband med det projekt som påbörjades under 2019 för att återställa diket kontrollerades även vatten- och avloppsledningsnätet. Bedömningen gjordes att detta var i behov av förnyelse. I området går delar av de kommunala VA-ledningarna och Kolartorpsdiket över privata fastigheter. Genom en samfälld arbetsinsats minskar besväret för fastighetsägarna varför dikesåterställningen fick bero under planeringen för ledningsförnyelsen.

Information om projektets framfart publiceras löpande här på hemsidan.

Senast uppdaterad: 29 april 2024