Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Täckeråker 1:10

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse med flerbostadshus på platsen och utveckla bättre gång- och cykelstråk längs Vardövägen. Detaljplanen ska även säkra en erforderlig dagvattenhantering. Planområdet är sedan tidigare planlagt för parhus. Denna plan har ersatts av ny detaljplan som även tillåter flerbostadshus på platsen. Detta för att möta dagens efterfrågan på bostäder i området samt för att möjliggöra bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Laga kraft

Detaljplanen för del av Täckeråker 1:10 antogs i kommunfullmäktige den 14 september 2020. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet 2021-02-03. Detaljplanen överklagades därefter till Mark- och miljööverdomstolen som beslutat att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft 2021-09-24.

Planuppdrag

Beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 gällande anbudstävlingen i Täckeråker 1:10

Anbudstävling del av Täckeråker 1:10 avslutades 30 oktober 2022. Utvärdering och bedömning följde under kvartal 1, 2023. Kommunen erbjöd sedan vinnaren att teckna marköverlåtelse- och genomförandeavtal och slutligen togs det politiska beslutet i Kommunfullmäktige den 27 mars 2023. 

Vinnare utsedd i anbudstävlingen Täckeråker 1:10

Nu är vinnaren utsedd. Av tjugo inkomna anbud står Ekeblad Bostad AB som vinnare i anbudstävlingen efter en jämn urvalsprocess. Anbudet består av 42 bostadsrätter i flerbostadshus. Ekeblad Bostad AB har inkommit med högst pris samt med ett gediget och genomarbetat förslag med god gestaltning som smälter väl in i omgivningen och i Vegas miljö.

Gediget, genomarbetat och hållbart

Det vinnande förslaget skapar förutsättningar att leva hållbart. Utformningen med miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv bidrar till ett trivsamt och hållbart bostadskvarter. Förslaget vill bevara och utveckla utemiljöerna och skapa goda livsmiljöer för insekter, djur och människor, vilket bidrar till den ekologiska mångfalden. Attraktiva utemiljöer där samverkan är en viktig del för att främja ett hållbart bostadsområde är ambitionen. Trä används i största möjliga utsträckning och byggnaderna avses att uppföras med energieffektiva lösningar som klarar kraven för gröna bolån.

Ekeblad Bostad AB har tecknat marköverlåtelse- samt genomförandeavtal. Kommunfullmäktige har 2023-03-27 godkänt marköverlåtelseavtalet.

Frågor?

För vidare frågor om den avslutade anbudstävlingen kontakta:

Elin Borglund, mark- och exploateringsenheten.

elin.borglund@haninge.se

08-606 84 39

 

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Planskede

Uppdrag: 26 september 2016
Samråd: 23 november 2018 - 17 januari 2019
Granskning: 29 augusti - 27 september 2019
Granskning 2: 6 december 2019 - 10 januari 2020
Antagande: 14 september 2020
Laga kraft: 24 september 2021

Senast uppdaterad: 29 mars 2023