Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Kolartorp 4:74 och 4:77, Solsätra

Planuppdraget för Solsätra, Kolartorp 4:74 och Kolartorp 4:77, i Kolartorp, upphävdes av kommunstyrelsen den 4 september 2023.

Foto: Haninge kommun

Kommunen prioriterar bland projekten inom samhällsbyggnad

Vi är många som vill bo, arbeta och vistas i Haninge. För att de projekt som drivs inom samhällsbyggnad ska ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföras på ett hållbart sätt behövs en tydlig prioritering.

Tillväxten medför bland annat att nya vägar behöver dras fram, vattenledningar grävas ned och samhällsservice behöver uppföras på platser där både behoven och förutsättningarna finns.

Kommunens utbyggnadsstrategi, som återfinns i den kommunövergripande översiktsplanen och i stadsutvecklingsplanen för Haninge stad, har varit ett viktigt stöd för prioriteringarna.

Kommunen har nu identifierat ett antal pausade eller inaktiva planuppdrag samt projekt vars förutsättningar gör att de är svåra att genomföra.

Planuppdraget upphävt

Kommunstyrelsen har därför beslutat att upphäva 15 tidigare beslut om planuppdrag för att arbeta fram detaljplaner samt ett planuppdrag om planprogram. Planuppdraget för för Solsätra, Kolartorp 4:74 och Kolartorp 4:77, i Kolartorp, är ett av projekten.

Kommunstyrelsens beslut 2016-10-24 § 292 om planuppdrag för att arbeta fram detaljplan för Solsätra, Kolartorp 4:74 och Kolartorp 4:77, i Kolartorp upphävdes vid vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-04.

Detaljplanearbetet var vilande

Ett planprogram för Solsätra antogs av kommunfullmäktige 2010.

Solsätra detaljplaneprogram

Programmet syftade till att pröva bostadsbebyggelse i form av friliggande villor med inslag av kedjehus och radhus. En exploatering omfattande 100-150 bostäder föreslogs i programmet. Kommunstyrelsen gav 2016-10-24 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Solsätra, Kolartorp 4:74 och 4:77. 

Detaljplanens syfte var att pröva lämpligheten för småskalig och blandad bostadsbebyggelse med utgångspunkt i områdets förutsättningar med bland annat en svår dagvattensituation och översvämningsproblematik. Detaljplanearbetet har varit vilande. 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Projektets tidplan

Status
Upphävt projekt

Det här är klart
Uppdrag: 2016-10-24

Det här är kvar
Samråd:
Utställning:
Antaganden:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 29 september 2023