Gudö 13:1, 15:1

Flygfoto över området i Gudö Fotograf: Haninge kommun

Detaljplanen ska möjliggöra avstyckning av fastigheterna med ett utökat antal byggrätter för bostadsändamål.

Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-20
Antagandet är överklagat.

Antagandehandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Förnyade granskningshandlingar (24 juli 2017- 14 augusti 2017)

Tidigare handlingar

Antagandehandlingar (20 april 2016)

Plankarta, inför antaganade

Planbeskrivning, inför antagande

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar (15 december 2015 - 12 januari 2016)

Samrådshandlingar (29 juni 2015 - 10 augusti 2015

Försättsbrev, samråd

Plankarta, samråd

Planbeskrivning, samråd

Planskede

Uppdrag: 23 april 2012, 26 maj 2014
Samråd: 29 juni 2015 - 10 augusti 2015
Granskning: 15 december 2015 - 12 januari 2016
Antagande: 20 april 2016 (Upphävt av Mark- och miljödomstolen 2017-05-19)
Mark- och miljödomstolen upphäver antagande: 19 maj 2017
Förnyad granskning: 24 juli- 14 augusti 2017
Antagande: 20 september 2017
Laga kraft:

 

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 november 2017