Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Klimat och miljö

Att bygga en hållbar framtid i en kommun som växer innebär både utmaningar och möjligheter. För att hejda klimatförändringar och övervinna miljöproblemen behövs lokalt, regionalt, nationellt och globalt samarbete. Haninge kommun samverkar med bland annat närkommuner för att bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2023 att ett nytt klimat- och miljöpolitiskt program ska antas under 2024.

En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Haninge kommun vill även inspirera och involvera alla som bor och verkar i Haninge att göra hållbara val och bidra till att klimat- och miljömålen nås.

Nytt klimat- och miljöpolitiskt program 2024

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål i ett nytt klimat- och miljöpolitiskt program som ska antas 2024. Det klimat- och miljöpolitiska programmet kommer att vara ett övergripande styrdokument som ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner. Under tiden som arbetet pågår med att ta fram ett nytt program inom klimat och miljö ger gällande översiktsplan den övergripande styrningen inom klimat- och miljöområdet. Översiktsplanen innehåller fem planeringsinriktningar med tillhörande mål som beskriver hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030 och med utblick mot år 2050. Målen omfattar så kallade gröna och blå värden som biologisk mångfald, god vattenkvalitet, tillgängligheten till natur samt bevarande av öppna landskap och jordbruksmark. Den innehåller också förutsättningar inom samhällsplanering som hållbara trafiklösningar, användning av förnybar energi och hållbart byggande som bidrar till minskad klimatpåverkan och utsläpp av luftföroreningar.

Nationella och globala miljömål

Sedan miljömålen beslutades av riksdagen 1999 har våra nationella miljömål varit vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Målen visar vägen mot en hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av de globala Agenda 2030-målen. Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, medan många lösningarna är lokala och regionala. Det är ofta i kommuner som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling. Kommunerna har därför en viktig roll i det lokala arbetet med miljömålen,

Södertörnssamverkan stärker klimatarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö, har en lång tradition av att samarbeta för att stärka kommunal och regional utveckling. Ett av de långsiktiga målen för samverkan är att Södertörn leder vägen i omställningen mot ett hållbart transportsystem. Bland annat har vi tagit fram gemensamma mallar för miljökrav vid offentlig upphandling av transporter och för nyttjanderättsavtal för laddplatser på kommunens mark. 

Kommunens bredd av miljöfrågor

Haninge kommuns alla verksamheter arbetar med en bredd av miljöfrågor. Från frågor som samhällsbyggnad, vatten och avlopp, trafik och biologisk mångfald till frågor inom utbildnings- och social och äldreförvaltning. Sedan finns entusiasterna i vår verksamhet Miljöverkstan som inspirerar små och stora att göra bättre miljöval. Du kan läsa mer om kommunens arbete med olika miljöfrågor på sidorna nedan:

Avfall och återvinning

Naturvård och biologisk mångfald

Vatten och avlopp

Trafik

Miljöverkstan

Skolmaten

Samarbete främjar regional näringslivsutveckling 

Att inte behöva möta vitt skilda krav och regleringar i olika kommuner förenklar för företag som vill investera i i fossilfria fordon och i publik tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel. Tack vare standardiserade mallar och liknande krav sparar man både tid och pengar, det blir ett effektivare arbetssätt. 

Miljö och hälsoskyddsfrågor

Miljö- och hälsoskyddsfrågor hanteras av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som består av medlemskommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Förbundets uppdrag är att kontrollera att miljölagar och livsmedelslagar följs.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Kontakt

Behöver du nå våra utvecklingsledare på enheten Strategisk planering?

strategisk.planering@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 juni 2023