Dalarö 3:4, Hotell Bellevue

Hotell Bellevue Fotograf: Haninge kommun

Den 10 december 2014 (§288) gav Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan som medger bostadsbebyggelse inom Dalarö 3:4.

Detaljplanens syfte är att bevara hotellbyggnaden inom Dalarö 3:4 och att möjliggöra bostäder inom fastigheten i befintlig byggnad samt i kompletterande ny bebyggelse som är väl anpassad efter den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet via Brandstigen inom fastigheten Dalarö 3:5.

Under hösten 2017 var ett förslag till detaljplan utställt på samråd. Kortfattat möjliggör planförslaget att hotellbyggnaden invändigt görs om till lägenheter för permanentboende. Detaljplanen reglerar att hotellbyggnaden ej får rivas och att byggnadens yttre volym och form i huvudsak ska bevaras, samtidigt som den medger att vissa delar av byggnaden återställs till ursprungligt skick. Den mindre byggnaden i trädgården föreslås rivas och istället uppförs fyra nya enbostadshus, alla med olika utformning. Nere vid vattnet placeras ett kallbadhus med bastu. Byggnaderna placeras med hänsyn till terrängen och ansluter på så vis till den typiska bebyggelsestrukturen på Dalarö. Detaljplaneförslaget reglerar att utformning, materialval och kulörsättning av all ny bebyggelse ska ske med hänsyn till den ursprungliga hotellbyggnaden.

Under våren 2018 revideras förslaget med utgångspunkt i de synpunkter som har kommit in. Under våren 2018 planeras ett reviderat planförslag ställas ut för granskning.

Samrådshandlingar

Utredningar

PLANSKEDE

Uppdrag: 10 december 2014
Samråd: 29 augusti 2017 - 10 oktober 2017
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 april 2018