Detaljplaner för Dalarö 3:4, Hotell Bellevue

Hotell Bellevue Fotograf: Haninge kommun

Den 10 december 2014 (§288) gav Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan som medger bostadsbebyggelse inom Dalarö 3:4.

Detaljplanens syfte är att bevara hotellbyggnaden inom Dalarö 3:4 och att möjliggöra bostäder inom fastigheten i befintlig byggnad samt i kompletterande ny bebyggelse som är väl anpassad efter den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet via Brandstigen inom fastigheten Dalarö 3:5.

Kortfattat möjliggör planförslaget att hotellbyggnaden invändigt görs om till lägenheter för permanentboende. Detaljplanen reglerar att hotellbyggnaden ej får rivas och att byggnadens yttre volym och form i huvudsak ska bevaras, samtidigt som den medger att vissa delar av byggnaden återställs till ursprungligt skick. Den mindre byggnaden i trädgården föreslås rivas och istället uppförs fyra nya enbostadshus, alla med olika utformning. Nere vid vattnet placeras ett kallbadhus med bastu. Byggnaderna placeras med hänsyn till terrängen och ansluter på så vis till den typiska bebyggelsestrukturen på Dalarö. Detaljplaneförslaget reglerar att utformning, materialval och kulörsättning av all ny bebyggelse ska ske med hänsyn till den ursprungliga hotellbyggnaden.

Samråd hölls under hösten 2017 och efter samrådet har planförslaget reviderats. Bland annat har parkeringslösningen ändrats så att biltrafik på Birkavägen och Brandstigen undviks.

Detaljplanen var utställd på granskning under tiden 19 juni - 11 augusti 2018. Under hösten revideras planhandlingar inför antagande som beräknas ske under slutet av år 2018.

Granskningshandlingar

Försättsbrev, granskning

Plankarta, granskning

Planbeskrivning, granskning

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning, granskning

Utredningar

Dagvattenutredning

Antikvarisk förundersökning

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

PLANSKEDE

Uppdrag: 10 december 2014
Samråd: 29 augusti 2017 - 10 oktober 2017
Granskning: 19 juni - 11 augusti 2018
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018