Detaljplaner för Haningeterrassen

Haningeterrassen Foto: Semrén + Månsson

Detaljplanens ska omvandla platsen för nuvarande Handenterminalen och omkringliggande ytor till en attraktiv och blandad stadsmiljö med bostäder, butiker och verksamheter.

En ny modern bussterminal ska byggas in och integreras i en stadsmässig kvartersstruktur. Ett specialistcentrum med vårdmottagningar och hälsoinriktade företag möjliggörs också. Platsens funktion som knutpunkt för kollektivtrafiken ska tas tillvara och den offentliga miljön ska präglas av liv och trygghet. Planförslaget möjliggör drygt 450 bostäder och omkring 47 000 kvm lokaler.

Planbeskrivning

Plankarta

Gestaltningsprogram

Illustrationsplan

PLANSKEDE

Uppdrag: 13 december 2011
Samråd: 11 juni - 30 juli 2012
Granskning: 4 februari - 11 mars 2013
Antagande: 19 juni 2013
Laga kraft: 26 september 2013

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018