Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Till hösten läggs Båtsmansskolan ner

Till höstterminen 2023 kommer Båtsmansskolan att läggas ner. Det bestämde Haninge kommuns nya politiska majoritet under ett möte i grundskolenämnden onsdagen den 19 april. Detta gör att vårdnadshavare och andra invånare i våra kommun har många frågor. Här samlar vi de vanligaste frågorna och har svarat på dem så tydligt som möjligt.

Anledningen till nerläggningen av Båtsmansskolan är att skolan under flera år haft för få elever och därmed dålig ekonomi. Det gör att skolan inte har samma förutsättningar att ge en likvärdig utbildning till elever och barn.

Eleverna som nästa läsår ska börja i årskurs 1-6 har blivit erbjudna att börja på nya Vega skola som står klar till höstterminen. Barn som skulle ha börjat i förskoleklass på Båtsmansskolan ha blivit erbjudna plats på Vendelsömalmsskolan. Mer information om detta får berörda vårdnadshavare via mejl eller vanlig post. OBS! Det är viktigt att vårdnadshavare lämnar svar och eventuella önskemål om en annan kommunal skola via det digitala formulär som de kan svara i. Där blir önskemålen prioriterade och vi kommer tillmötesgå dem så långt det någonsin går.

Beslutet om nerläggning av Båtsmansskolan togs vid ett extra möte i grundskolenämnden den 19 april. Innan beslutet, den 17 april och även efter beslutet den 20 april, har vårdnadshavare till barn och elever på Båtsmansskolan varit inbjudna till frågestund och samtal om beläggningen.

Här nedan finns de vanligaste frågorna som kommit upp kring nerläggningen, och svaren på dem.

Längst ner på sidan finns de dokument som ligger till grund för beslutet om nerläggning av skolan.

Informationen på den här sidan kommer att kunna uppdateras.

Varför ska just vår skola läggas ner?   

 • I Söderby och i stora delar av den nordöstra delen av Haninge kommun har barn- och elevkullarna de senast åren minskat vilket medfört ett överskott av utbildningsplatser. De senast uppdaterade befolkningsprognoserna visar även på ett fortsatt vikande elevunderlag de kommande åren.  
 • Resultatet har blivit att bland annat Båtsmansskolan, som ligger i Söderby har haft allt färre barn och elever på skolan. I förlängningen leder detta underskott av elever, och även underskottet i ekonomin, till att skolan inte har samma förutsättningar att ge en likvärdig utbildning till eleverna på Båtsmansskolan. Resultaten på Båtsmansskolan har inte heller varit så goda som man skulle kunna förvänta sig.  
 • För att skapa en långsiktig och hållbar skolstruktur behöver därför Båtsmansskolan läggas ned. Nedläggningen ska genomföras på ett så transparent, tydligt och skonsamt sätt som möjligt. 

Vart ska eleverna ta vägen?

 • Ht 2023 står nya Vega skola färdig men kommer de första åren inte att vara i full drift. Därför finns det kapacitet på Vega skola att kunna ta emot blivande åk 1–6 från Båtsmansskolan.   
 • Den blivande förskoleklassen erbjuds att gå till Vendelsömalmsskolan.   

Varför fick vårdnadshavare besked först precis innan långhelgen?  

 • Utifrån den tidslinje som utbildningsförvaltningen haft att jobba med att ta fram ett förslag till nerläggning av skolan var det bäst att ge informationen innan helgen, även om vi förstår att det kändes frustrerande för många. Om vi inte gått ut med informationen innan påskhelgen hade risken annars varit att informationen kommit från annat håll eller att rykten startat.   

När och var tog nämnden beslut i detta?  

 • Under ett stängt nämndsammanträde den 19 april.

Hur kan vi vårdnadshavare som är emot nerläggningen av Båtsmansskolan överklaga detta?  

 • Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning. En laglighetsprövning kan kommunmedlemmar begära av kommunala beslut. Laglighetsprövning innebär att man begär att förvaltningsrätten ska pröva om beslutet på något sätt är olagligt, till exempel för att man anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lagen. Om man vill begära laglighetsprövning skriver man till förvaltningsrätten i Stockholm och anger vilket beslut man överklagar och grunderna för överklagandet. Man har tre veckor på sig från det att protokollet från nämndens sammanträde har justerats och tillkännagetts på kommunens anslagstavla.  
 • Den som vill kan också lämna sina synpunkter på Haninge kommuns hemsida, där ni även kan lämna formella klagomål.

Har ni gjort en barnkonsekvensanalys?   

 • Vi har färdigställt en barnkonsekvensanalys som är en del av beslutsunderlaget.  

Hur har kommunen beaktat barnkonventionen i sin konsekvensanalys?  

 • Enligt artikel 3.1 i barnkonventionen "ska vid alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa".  
 • Genom vår barnkonsekvensanalys säkerställer vi att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet. Barnkonsekvensanalysen utgör en helhetsbedömning av vad som är den bästa möjliga lösningen för barnet eller grupper av barn.  
 • Barn har fått komma till tals direkt genom samtal på skolan med ett urval elever från olika årskurser.  

Hur kan vi som vårdnadshavare få tillgång till risk- och konsekvensanalysen, barnkonsekvensanalysen och förslag till beslut till nämnd?  

 • Dessa dokument finns längst ner på den här sidan.  

Varför har ni inte givit ut någon information om Båtsmansskolans dåliga ekonomi tidigare?  

 • Båtsmansskolans ekonomi har regelbundet hanterats i nämnden, där det tydlig framgått att Båtsmansskolan inte haft en ekonomi i balans. Rektorer har inte som rutin att kommunicera ekonomi med vårdnadshavare.  
 • Sedan 2018 har Båtsmansskolan gjort ett sammanlagt underskott på 18,4 miljoner kronor inklusive årets budgeterade underskott.  

Vilka åtgärder har ni gjort för att förebygga nerläggning och den dåliga ekonomin?  

 • Rektor har under flera år arbetat med den inre organisationen med anpassningar efter elevantal. Det arbetet har lett till nedskärningar genom åren vilket i längden inte är hållbart utifrån ett kvalitetsperspektiv.   
 • Båtsmansskolan har under de senaste åren gått med underskott som har kompenserats av nämnden. Detta för att bidra till likvärdighet med andra kommunala skolor.  

Vilka alternativ har ni beaktat för att försöka fortsätta driva Båtsmansskolan? Och varför har de varit otillräckliga?  

 • Genom åren har vi försökt att få balans i ekonomin på Båtsmansskolan och nämnden har löpande skjutit till ekonomiska medel för att täcka skolans underskott. Men på grund av att barn- och elevkullarna har minskat kraftigt de senast åren finns inga fler alternativ att beakta. Även de senaste uppdaterade befolkningsprognoserna visar på fortsatt vikande elevunderlag.  
 • För få elever på skolan leder till försämrad ekonomi och skolan har därmed inte samma förutsättningar att leva upp till måluppfyllelse enligt läroplan och skollag.  

Förklara hur nerläggningen av Båtsmansskolan ska bidra till bättre utbildning, ökad trivsel och trygg lärmiljö för våra barn.  

 • Båtsmansskolan har under flera år haft för få elever vilket har resulterat i försämrad ekonomi. Den försämrade ekonomin leder till direkta negativa effekter i undervisningskvalitet och måluppfyllelse enligt läroplan och skollag eftersom skolan inte har samma förutsättningar för att bygga den flexibla organisation som krävs för att hantera variationer i elevkullar över tid. Elever får inte därmed inte den utbildning de har rätt till.

Några konkreta exempel:  

 • En för liten organisation rymmer inte alltid heltidstjänster. Detta leder till svårigheter med långsiktig och hållbar kompetensförsörjning, det vill säga rekrytering av behörig personal.  Det visar sig i att behöriga lärare inte tenderar att söka deltidstjänster i samma utsträckning som heltidstjänster.   
 • En för liten organisation rymmer inte en likvärdig tillgång till den samlade elevhälsans kompetenser. Detta leder till bristande likvärdighet för de elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Den bristande likvärdigheten kan också leda till bristande tillgänglighet som då riskerar att elever diskrimineras.   
 • En för liten organisation rymmer inte heller en likvärdig tillgång till trygghetsskapande kompetenser som arbetar med träning av sociala färdigheter och trygghetsfrågor. Detta kan i sin tur leda till konflikter vilket resulterar i att eleverna inte känner sig trygga.  

Hur kan ni välja att ge besked om Båtsmansskolans stängning bara 1,5 månad efter skolvalet? Om detta hade kommit ut tidigare hade vårdnadshavare kunnat planera sina liv och skolval bättre.

 • Utifrån den tidslinje som utbildningsförvaltningen haft att jobba efter var det tyvärr inte möjligt att ge besked tidigare. Anledningen till att det blir en kort tidslinje är att vi vill kunna flytta elevgrupperna så samlat som möjligt, eftersom vi beaktat barnperspektivet. För att kunna göra det finns det nu en möjlighet att använda Vega skola som mottagande skola. Hade vi gjort tidslinjen längre, och skjutit på när beslutet ska gå upp i nämnden, hade risken varit stor att det inte funnits möjlighet att erbjuda eleverna på Båtsmansskolan att starta på Vega skola, vilket medfört en risk för större spridning av elevgrupperna.  

Kan ni öppna skolvalet igen?  

 • Nej, det finns ingen möjlighet att öppna skolvalet igen. Däremot kan man alltid ansöka om byte av skola. 

Hur gör jag för att önska en annan kommunal skola än Vega skola för mitt barn?  

 • Du har rätt ansöka om plats på den skola där du vill att ditt barn ska gå, kommunal eller privat.
 • Kommunen kommer att prioritera de eventuella önskemål som Båtsmansskolans elever har om att gå på en annan kommunal skola ifall man som vårdnadshavare fyller i och skriver under det digitala formulär som behövs för att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen på Vega skola. Information om detta digitala formulär skickas ut till berörda vårdnadshavare via mejl eller vanlig post.

Hur kan ett sådant här besked ges med så kort varsel och utan möjlighet att få svara på frågor?  

 • Vi har säkerställt att det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter, både via mejl till utbildningsforvaltningen@haninge.se och vid två fysiska möten. Ett var den 17 april kl 18.00 i aulan på Fredrika Bremergymnasiet och ett den 20 april kl 18.00 på samma plats.  

Båtsmansskolan är en mindre, småskalig skola och är därmed ett alternativ till de större skolorna i kommunen. Genom att lägga ner Båtsmansskolan tar ni bort möjligheten att välja flera olika sorters skolor vilket bidrar till Haninge kommuns attraktionskraft. Hur har ni tänkt angående detta?  

 • Haninge kommun gör bedömningen att en kommunal grundskola med årskurs F–6 normalt sett behöver ha plats för 525 elever. Det motsvarar i princip tre klasser per årskurs.  
 • Detta antal elever skapar förutsättningar till måluppfyllelse för alla elever eftersom storleken ger en flexibilitet att organisatoriskt kunna hantera variationer i elevkullar över tid. Dessutom ger den här storleken på skola långsiktigt stabila ekonomiska förutsättningar.  

Båtsmansskolan är en naturnära skola vars elever nu ska flytta till en skola, Vega skola som ligger mitt i betongen? Hur tänker ni här?  

 • Alla kommunala skolor bedriver regelbundet undervisning utomhus oavsett var de är placerade och alla skolor har naturen inom räckvidd för mer eller mindre omfattande utflykter.  
 • I anslutning till Vega skola kommer det att finnas parkmiljö som kan användas av skolan.  

Är skolgården på Vega skola avsedd för det stora antalet elever som skolan kommer att rymma?   

 • Den skolgård som finns i Vega skolan är avsedd för att möta både de yngre och de äldre elevernas behov. I anslutning till Vega skola kommer det även att finnas parkmiljö som kan användas av skolan under dagtid.  
 • I samband med bygglov av en ny skola bedöms även skolgården, det vill säga om friytor för lek och utevistelse är tillräckliga. Den här bedömningen bygger på riktlinjer som är framtagna av Boverket.  
 • Vega skolas skolgård har alltså prövats och godkänts då bygglov för Vega skola har beviljats.  

Har alternativet att i stället bygga ut Båtsmansskolan med ett högstadium funnit med?  

 • Kapaciteten inom de kommunala grundskolorna med åk 7–9 i den nordöstra delen av kommunen (Haga-/Lyckebyskolan och Vendelsömalmsskolan) motsvarar i dag efterfrågan och de senast uppdaterade elevprognoserna visar att det fortsatt kommer att vara så framöver.  
 • En utökning av Båtsmansskolan med åk 7–9 skulle därför innebära en motsvarande överkapacitet i den nordöstra kommundelen.  

Hur kan ni säga att det är ett bristande elevunderlag när klasserna är fulla och skolan till och med tackat nej till elever?  

 • Båtsmansskolan har i princip en kapacitet för att ha två klasser per årskurs inom F–6 vilket motsvarar 350 elever om varje klass i genomsnitt har 25 elever.   
 • Båtsmansskolans egna elevunderlag inom åk F–6 uppgår idag till 23–41 individer per årskull vilket motsvarar cirka en klass per årskurs. Inom åk 4–6 väljer dessutom mellan 28–45 procent av elevunderlaget annan skola än Båtsmansskolan.  
 • I dag har Båtsmansskolan 297 elever vilket innebär att skolan har för få elever i förhållande till skolans kapacitet.  
 • Ett bristande elevantal resulterar i organisatoriska utmaningar. Det kan till exempel resultera i att man ibland slår ihop två små klasser till en stor. Därav kan det uppstå situationer med fulla klasser.  

Varför samlar ni alla klasser på större skolor?   

 • Anledningen till att vi just nu samlar Båtsmansskolans barn och elever på Vendelsömalmsskolan respektive Vega skola, är för att eleverna i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta att gå i sina ordinarie grupper. Detta bedömer vi är bäst för eleverna.  

Hur stora klasser kommer det bli på Vega Skola?  

 • Antalet elever i en normalstor klass i kommunens skolor varierar ungefär mellan 25–30 elever.  

Hur ska ni kunna erbjuda de barn som bor i Vega att gå i Vega skola om ni fyller skolan med barn från andra områden?  

 • I Vega har kapaciteten inom grundskolans åk F–6 de senaste åren vuxit i takt med att den här kommundelen växer. Från och med hösten 2023 är Vega skola klar men kommer successivt att tas i drift och då främst med två förskoleklasser med barn från skolans egna upptagningsområde som har valt den här skolan.  
 • Idag har Måsöskolan och Nakterhusskolan i Vega begränsade möjligheter att ta emot ytterligare elever i vissa årskurser. Att Vega skola även kommer att ha åk 1–6 från och med läsåret 23/24 gör att elever som bor i Vega inom dessa årskurser får bättre möjligheter att kunna gå på en av grundskolorna i den här kommundelen.  

Vilka andra alternativ till stängning har ni övervägt än att stänga just Båtsmansskolan? Till exempel Nakterhusskolan som ligger betydligt närmare Vega skola än Båtsmansskolan.  

 • Det finns inga alternativ att stänga ner andra skolor då det är i Söderby barn- och elevkullarna har minskat. Att stänga ner Nakterhusskolan är inget långsiktigt alternativ.  
 • Det är de minskade elevkullarna som lett till underskott i Båtsmansskolans ekonomi vilket i sin tur leder till att skolan inte har samma förutsättningar till måluppfyllelse.  
 • I Vega har kapaciteten inom grundskolans åk F–6 successivt utökats de senaste åren för att tillgodose det ökande behovet i takt med att den här kommundelen växer.   
 • De senast uppdaterade elevprognoserna visar att nuvarande kapacitet inom åk F–6 i Vega tillsammans med den utökning som Vega skola bidrar till kommer att behövas de kommande åren. Detta för att tillgodose det ökande behovet i den här kommundelen.  
 • Däremot kommer det att finnas ett kapacitetsöverskott på Vega skola läsåret 23/24 som motsvarar nuvarande antal elever/klasser inom åk F–5 på Båtsmansskolan. Detta eftersom det inte går att bygga ut Vega skola i etapper som motsvarar det successivt ökade behovet de kommande åren utan hela skolans byggnad kommer att vara färdigbyggd från och med hösten 2023.   

Vart ska våra barn som bor i Söderby få sin grundplacering? Just nu får vi syskon i två olika områden, Vega och Vendelsömalm.  

 • Under våren kommer det att fattas beslut om nya upptagningsområdena vilket innebär att de elever som idag har grundplacering på Båtmansskolans kommer att ha den på annan skola framöver.   

Hur tänker ni när ni placerar barn som är syskon på olika skolor?  

 • Vi tillämpar vanligtvis syskonförtur i mån av plats enligt våra regler. Denna enskilda händelse kan resultera i att en del av de elever som tackar ja till erbjudandet att följa med till Vega skola och respektive Vendelsömalmsskolan inte kommer att vara placerade med sina syskon. Om man inte vill acceptera den erbjudna platsen kan man alltid ansöka om ett skolbyte och ska då i det här fallet göra det via det digitala formulär som berörda vårdnadshavare får information om. Då blir önskemålen prioriterade och vi kommer i så stor utsträckning som möjligt beakta önskemålen.

Hur ska nu 300 barn ta sig från Söderby till Vega?  

 • Vägen mellan Vega skola och Båtsmansskolan är klassad som säker skolväg. Kommunen arbetar just nu med att se över hur vägen än mer säker. Detta eftersom vi noterat en oro hos en del vårdnadshavare angående detta.
 • De elever som enligt våra riktlinjer har rätt till skolskjuts till Vega skola eller Vendelsömalmskolan kommer att få det.   

Får barnen skolskjuts?  

 • En individuell bedömning av rätten till skolskjuts kommer göras för de elever som ansöker om det. Bedömningen görs bland annat utifrån avstånd (för förskoleklass och årskurs 1 är gränsen 2 km) och trafiksituationen.  

När blir det flytt?   

 • Enligt beslutet läggs skolan ned till hösten 2023. Då ska alla barn och elever börja i nya skolor.   

Hur blir det med sommarfritidsverksamheten på Båtsmanskolan?   

 • Sommarfritids kommer drivas som vanligt under sommaren 2023 på Båtsmansskolan.  Information om det kommer att kommuniceras av skolan för de barn som är inskrivna på sommarfritids.  

Hur kommer flytten gå till?   

 • Vega skola står färdig till höstterminen och är då fullt utrustad. Innan dess kommer både vårdnadshavare och elever att erbjudas studiebesök på skolan.   

Hur förbereder skolan mitt barn på flytten?   

 • Personalen på Båtsmansskolan kommer ha regelbundna frågestunder och samtal om flytten, både planerade och informella samtal när frågan väcks eller om det finns oro i grupperna. Vi kommer även erbjuda samtalsstöd ifall det behövs.   
 • Vi kommer åka på studiebesök till Vega skola dit barnen erbjuds flytta. Där får barn och elever i lugn och ro bekanta sig både med miljön och personal. Vi erbjuder också personal på Båtsmansskolan att flytta med barnen till Vega skola.   

Kommer personalen följa med barnen?   

 • Vi erbjuder personal från Båtsmansskolan att flytta med eleverna till Vega skola. Vi planerar alltså att eleverna kommer att ha personal på sin nya skola som de känner sedan tidigare.   

Blir det andra förändringar?   

 • Nedläggningen av Båtsmansskolan och sedan flytten av barn- och elevgrupper är i sig en stor förändring för alla inblandade, därför ska vi försöka göra så lite förändringar som möjligt i övrigt.   
 • Vad som möjligtvis kan ske är mindre förändringar i barn- och elevgrupper om de innebär en förbättring utifrån ett perspektiv om barnets bästa. Detta görs i så fall i samråd med personal och vårdnadshavare och kommuniceras, precis som alla andra förändringar så snart något är bestämt.   

Vad betyder det här för våra barn?   

 • Målet är att flytten ska kännas trygg och förhoppningsvis inspirerande och positiv. Men en förändring upplevs förstås individuellt och kommer tas om hand både vid träffar och enskilda samtal vid behov. Vi tror och hoppas på en bra dialog mellan skolledning, vårdnadshavare och personal. 

Elever som flyttar från Båtsmansskolan till Vega skola, är de garanterade plats på Vega skola även för högstadiet?

 • De elever som nu kommer till Vega skola från Båtsmansskolan har rätt att få gå kvar i Vega skola fram till och med åk 9. 

Blir det någon ny inskolning för barnen?   

 • De yngre barnen kanske behöver viss inskolning på Vega skola. De äldre barnen ska vi göra så förberedda att de klarar av skolstarten i sin nya skola utan några större problem.   
 • Känner någon vårdnadshavare behov av speciell inskolning uppmanar vi i så fall vårdnadshavaren att kontakta rektor.   
 • Förskolebarnen som börjar på Vendelsömalmskolan skolas in enligt gängse rutiner.   

Om mitt barn får längre resväg till den nya erbjudna skolan, eller om vi på annat sätt inte är nöjda, kan vi då välja en annan skola?   

 • Vägen mellan Vega skola och Båtsmansskolan är klassad som säker skolväg. De elever som enligt våra riktlinjer har rätt till skolskjuts till Vega skola eller Vendelsömalmskolan kommer att få det.   
 • Vårdnadshavare som har skolplats inom Haninge kommun är fria att välja vilken skola de vill, både privata och kommunala. Att låta sitt barn följa med sin klass till Vega skola bedömer vi dock blir det tryggaste alternativet för barnen. 
 • Har någon önskemål om att få sitt barn i en annan kommunal skola kommer vi att prioritera dessa om man som vårdnadshavare fyller i och skriver under det digitala formulär som behövs för att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen på Vega skola. Information om detta digitala formulär skickas ut till berörda vårdnadshavare via mejl eller vanlig post. 

Vad händer med Båtsmansskolans lokaler?   

 • Lokalerna övergår till lokalförsörjningsenheten på kommunstyrelseförvaltningen, som är den enhet som hanterar kommunens lokaler.   

Hur mycket kommer kommunen spara på nerläggningen av Båtsmansskolan?   

 • Grundskolenämndens kostnader beräknas att minska med sammanlagt ca 17,0 miljoner kronor per år.  

Varför har inte föräldrar och barn involverats i förslag till beslut? 

 • Barn har involverats i Barnkonsekvensanalysen.  
 • Vårdnadshavare har haft möjlighet att uttrycka sina synpunkter vid ett informationsmöte den 17 april, innan beslutet fattades och efter beslut den 20 april. Man har också möjligheter att uttrycka sina synpunkter via e-tjänst för synpunkter på Haninge kommuns hemsida. 

Varför ska det gå så fort, varför kan inte en utfasning ske i stället?   

 • Eftersom Vega skola står färdig hösten 2023, men då inte nyttjas fullt ut, finns det nu förutsättningar att kunna inrymma samtliga nuvarande elever i årskurs F–5 på Båtsmansskolan i redan befintliga grupper/klasser vilket vi bedömer är det bästa ur ett barnperspektiv.  
 • Vega skola är kommunens stolthet som framtidens skola och har fått uppmärksamhet långt bortom kommungränsen. Vega skola kommer att gynna barnen på Båtsmansskolan på ett mycket bra sätt och när den här möjligheten öppnades var beslutet tvunget att tas snabbt. 

Vad definierar en säker skolväg? 

För att svara allmänt på frågan, kan man säga att en säker skolväg brukar definieras utifrån olika aspekter, till exempel om det finns en separat gångväg, trottoar, hastighetsbegränsningen på vägen, trafikljus, övergångställe och lampor. Beroende på hur gångvägen ser ut i förhållande till dessa aspekter mellan hemmet och skolan bedömer man om vägen är en säker skolväg eller inte.  

Man tar även hänsyn till att vårdnadshavare har ansvar för barnets tillsyn med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Det är vårdnadshavaren som har tillsynsansvaret för barnet mellan hemmet och skolan.  

Vägbeskrivning från Båtsmansskolan till Vega skola

Från Båtsmansskolan ska man gå genom Söderby Gård. Runt om är det bostadsområde med låg hastighetsbegränsning på 30km/tim. Därefter genom Söderby gård finns en gångväg för både promenad och cyklister med lampor längst hela vägen.  

Från Söderby Gård ska man gå genom bron under Söderbyleden. Därefter fortsätter man på Söderby gård/Söderby parkväg, över väg 73 via bron, genom ett bostadsområde tills man kommer fram till Nynäsvägen. Via ett övergångställe går man genom Nynäsvägen och till Kvarntorpsvägen. Väghastigheten på Nynäsvägen är 30km/tim, vägen som man ska gå över.  

Därefter ska man fortsätta på Kvarntorpsvägen (hastigheten genom Kvarntorpsvägen är 30km/tim, det är ett bostadsområde därför klassificeras den som en säker skolväg enligt restriktioner som vi har idag). Det finns en liten sträcka på cirka 200 meter där man går genom en smalare väg men det finns lampor längst vägen. 

Sen går man Nakterhusvägen. (Sträckan innehåller ett övergångsställe). 

Från Nakterhusvägen svänger man till Vega allé och fortsätter en bit på Vega allé tills man är framme vid Vega skola. (Sträckan innehåller tre övergångställen, väghastighet 30km/h).   

<2km klarar åk F-1 att ta sig till skolan 
<3km klarar åk 2 att ta sig till skolan 
<4km klarar åk 3–6 att ta sig till skolan  

Om vi utgår från Båtsmansskolans adress, Järnåldersringen 883, till Vega skolas adress, Vega Allé 61, är gångvägen 2,34 km och bilvägen 2,76 km. Gångvägen är klassad som ”säker skolväg” och utgår vi från att elevernas folkbokföringsadress är i princip intill skolan skulle man kunna gå från åk 2.  

Alternativ vägbeskrivning från Båtsmansskolan till Vega skola

Båtsmansskolan – Söderbyleden (bred trottoar och lampor längs hela vägen)

Söderbyleden – Torfastleden (bred trottoar med gång och cykelväg markerat samt belysning längst hela vägen) väghastighet 40km  

Torfastleden – Nynäsvägen (bred trottoar med gång och cykelväg markerat samt belysning längst hela vägen) väghastighet 40km  

Nynäsvägen – Vega allé  (vägen är markerat att det är skolväg, det finns trottoar längst hela vägen med belysning och bostäder runt om. Det förekommer 4 st. övergångställe men samtliga är markerade) väghastighet 30km

Vega allé – Vega skola

Mer om säkra skolvägar: 

Säkra skolvägar

Kommer Haninge kommun nu att avveckla alla mindre skolor då det står att det måste vara 525 elever?

2014 fastställde kommunfullmäktige i Haninge kommun “Skolstruktur Vega, Handen och Västerhaningeområdet”. I det här dokumentet framgår att nya grundskolor för årskurs F-6 i normalfallet ska uppföras som skolor med plats för ca 525 vilket i princip motsvarar tre klasser per årskurs. Detta för att den här storleken på skola ger förutsättningar för en flexibilitet att organisatoriskt kunna hantera variationer i elevkullar över tid och därmed bidra till mer långsiktigt stabila ekonomiska förutsättningar.

Kommunfullmäktige fastställde då även att avvikelser kan förekomma i form av åk F-6 skolor med två klasser per årskurser eller motsvarande ca 350 elever. 

Det som utbildningsförvaltningen kan se är att de kommunala åk F-6 skolorna behöver ha minst ca 350 elever för att intäkterna ska vara tillräckligt stora för att finansiera skolans samlade kostnader.  

Varför kan inte förskoleklassen följa med till Vega skola? 7–9 öppnar väl inte till hösten så där skulle barnen kunna gå? 

I Vega har kapaciteten inom grundskolans årskurs F-6 successivt utökats de senaste åren i takt med att den här kommundelen växer. Från och med hösten 2023 är Vega skola dimensionerad för två klasser per årskurs inom åk F-6 men kommer successivt att tas i drift och då främst med två förskoleklasser från skolans eget upptagningsområde som har valt den här skolan. 

De senast uppdaterade elevprognoserna visar på att nuvarande kapacitet inom årskurs F-6 i Vega tillsammans med den utökning från och med läsåret 23/24 som Vega skola medför kommer att behövas de kommande åren för att tillgodose det ökande behovet av utbildningsplatser i den här kommundelen. 

Däremot kommer det att finnas ett kapacitetsöverskott på Vega skola läsåret 23/24 som motsvarar nuvarande antal elever/klasser inom årskurs F-5 på Båtsmansskolan. Detta eftersom det inte går att bygga ut Vega skola i etapper som motsvarar det successivt ökade behovet de kommande åren.

Vega skola kommer också att ha årskurs 7 från och med läsåret 23/24. 

Det finns även ett pågående ärende från utbildningsförvaltningen till grundskolenämnden med förslag på ändring av Båtsmansskolans nuvarande upptagningsområde från och med läsåret 23/24. I det här förslaget föreslås även att stora delar av Båtsmansskolans nuvarande upptagningsområde kommer att ha Vendelsömalmsskolan som sin grundplacering inom årskurs F-6. 

Var är handlingarna?  

Handlingarna finns i slutet på denna sida.

Går det inte att skjuta till pengar till elevpengen för att rädda skolan?

Båtsmansskolans budgeterade underskott för 2023 uppgår till ca 5,3 miljoner kronor. Om det här underskottet schablonmässigt fördelas på 300 elever motsvarar det ett underskott med ca –17 845 kr per elev för 2023. 

Det ska råda likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan de egna kommunala grundskolorna i Haninge kommun och gentemot fristående utförare. Det här räkneexemplet utgår från att om Båtsmansskolan skulle tillföras ett förhöjt grundbidrag i elevpengen med 17 845 kr/elev och år ska även samtliga 9 113 elever inom åk F-6 som Haninge kommun idag betalar ut elevpeng för att erhålla motsvarande höjning. Det här skulle i så fall innebära en sammanlagd kostnadsökning med 162,6 miljoner kronor för kommunen (9 113 elever x 17 845 kr/elev/år). 

Hur säkrar ni tryggheten för barnen i Vendelsömalmsskolan. Vi har besökt skolan och hittade en kondom utanför ingången och har hört att det pågår droghandel?

På Vendelsömalmsskolan finns en skolgård som ger stora möjligheter till aktivitet och rörelse. Skolan trygghetsarbete innefattar både innemiljöer och utemiljöer. Här följer några exempel på hur man arbetar förebyggande och främjande med trygghetsfrågor: 

 • Vi har delat in skolgården i ansvarsområden som rastvärdar ansvarar för.
 • För de yngre åldrarna har vi organiserad rastverksamhet där personalen håller i olika aktiviteter varje dag.
 • Åk 4–6 har en rastansvarig som ser till att eleverna kan låna lekmaterial, hopprep, bollar och bandyklubbor på raster.
 • Elever i förskoleklass har rast med den personal som ansvarar för dem varje dag.
 • Åk 1–3 har sina raster på den lilla gården i anslutning till sina klassrum.
 • Vaktmästare går ronder på skolan och skolgården varje dag.
 • Genom UNGSAM – samverkan med polis och socialtjänst – har vi kontinuerliga möten och får uppdatering kring vad som pågår i området.
 • När vi får kännedom om ökad oro i området, kontaktar vi säkerhetsansvariga i kommunen och har omgående fått stöd med ökad rendering av väktare.

Rektor på Vendelsömalmsskolan har inte delgetts någon information om att det pågår droghandel i anslutning till skolans område.  
 
Vi valde grönskan och tillgång till fotbollsplanen. Nu blir det ett betonggetto. 

Vega skola och aktivitetshus är belägen i centrala Vega väster om järnvägen. Området präglas av blandad stadsmiljö med flerbostadshus, parhus, radhus och kedjehus samt parker och naturmiljöer. Området har flera gång– och cykelvägar för att kommuninvånarna på ett enkelt och tryggt sätt ska kunna ta sig mellan hemmet och skolan samt pendeltågsstationen. 

I norr och väster kantas skolfastigheten av kvartersgatan Vega allé och till sydväst om skolan finns en förskola med tillhörande förskolegård. Till söder om skolbyggnaden finns en programmerad skolgård om cirka 6 500 kvadratmeter (se Illustration 1 nedan). Skolgården är utformad med varierande aktiviteter för att fungera för både yngre och äldre elever, med bland annat ytor för bollspel, klätterställningar av olika slag, gunglekar, rutschkanor, sand– och vattenlek, parkouranläggning och hinderbana.

Illustration 1. Närområdet kring Vega skola och aktivitetshus. 

Vega skolas skolgård angränsar i söder till en stadsdelspark om drygt 20 000 kvadratmeter som kompletterar skolgårdsytorna. I parken finns dels rena naturytor som eleverna kan vistas i och det uppförs en programmerad park om 5 700 kvadratmeter med aktiviteter som kan nyttjas av skolans elever (se Illustration 1 ovan).  

Den programmerade parken är utformad så att den kompletterar skolgårdens utbud av aktiviteter med gungor av olika slag, sandlek, klättertorn, skatepark, klätterblock, ytor för bollspel, leksnår med mera (se illustration 2 och 3 nedan). Området kring Vega skola erbjuder således ett stort utbud av ytor för lek och rekreation i naturnära miljö.

Illustration 2. Programmerad park i anslutning till skolgården. 

 

Illustration 3. Planerade aktiviteter i parken. 

Vi har hört att fler skolor går med underskott. Varför lägger ni inte ner dem? 

Samtliga resultatenheter inom grundskolan ska i normalläget årligen lägga en driftbudget i balans, dvs. att budgeterade intäkter och kostnader är lika stora. Principer och rutiner kring hantering av underskott respektive överskott vid årets slut beskrivs i kommunfullmäktiges mål och budget (sida 53–54 i KF:s M&B 23/24 samt sida 21–22 i GN:s nämndplan för 2023).  

Grundprincipen är att redovisade underskott ska vara återbetalda inom tre år och finansieras inom berörd skolas egen driftbudget. 

De resultatenheter som eventuellt redan i sina lagda budgetar redovisar ett underskott för det kommande året kommuniceras av utbildningsförvaltningen till grundskolenämnden. 

För 2022 redovisade de kommunala grundskolorna ett samlat överskott med 10,6 mnkr. Bokfört resultat per skolenhet redovisas på sida 27 i grund- och förskolenämndens årsredovisning för 2022. 

I tabellen på sida 28 i grund- och förskolenämndens årsredovisning för 2022 redovisas vilka resultatenheter som har med sig underskott från tidigare år, hur stor del av dessa underskott som återbetalats under året tillsammans med underlag för resultatöverföring till 2023. 

Det planeras att byggas många bostäder i Norrby, vart ska dessa blivande barn gå i skola? De kommer ju att finnas som underlag till Båtsmansskolan framöver. 

För ett antal år sedan fanns det planer på att det skulle skapas förutsättningar att bygga uppåt 800 nya bostäder i Norrbyområdet. I den senaste uppdateringen finns det planer på att möjliggöra för ca 400–500 nya bostäder under perioden 2027–2034.  

Den förväntade inflyttning som de här 450 planerade bostäderna beräknas medföra kan komma att ske med en början om 4–5 år och är redan beaktade i befolknings- och elevprognoser för den här kommundelen. 

Har ni gjort en trafikanalys? Många föräldrar som bor i Norrby har sina barn i Båtsmansskolan. Redan i dag är det trafikstockning ut från Norrby på mornarna. Från hösten, om barnen ska skjutsas till Vega kommer ytterligare kanske 150 bilar behöva lämna Norrby varje morron. Hur ska det gå till?  

Det stämmer att Vegaområdet ursprungligen är planerat utifrån den uttryckliga visionen att skoleleverna i området först och främst ska gå och cykla till skolan. Området har inte full kapacitet att hantera omfattande fordonstrafik. Vi ser dock befintliga möjligheter till avlämning för de elever som kommer från Söderby. Vår bedömning är att avlämning med bil framförallt gäller de yngre eleverna (åk 1–3). 

Vi ser följande befintliga möjligheter att lämna/hämta elever: 

 • utefter Vega allé, mellan förskolan i väster till järnvägsviadukten i öster
 • vid vändplatsen i återvändsgränden som går mellan skolan och järnvägen utmed skolans östra sida. Vändplatsen är dock planerad att fungera som avlämning för skoltaxi – bland annat för den anpassade skolans elever. 

Ritningen nedan visar möjliga platser för avlämning av yngre elever vid Vega skola. Platser där avlämning eventuellt kan ske är markerade i rött. Notera att detta ännu inte kunnat stämmas av med trafik. Lämpliga platser för avlämning vid och en bit ifrån skolan behöver utredas av stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

För de äldre eleverna är ett alternativ att åka med buss 832, en resa som tar cirka 5 minuter. Att utöka antalet bussavgångar skulle ytterligare öka elevernas möjlighet att åka kollektivt till och från skolan.

Brandbergens skola har tydligen gått med underskott tidigare, fick hjälp med att täcka det och går nu bra. Varför kan ni inte göra samma sak med Båtsmansskolan? 

Det finns i dagsläget andra skolor som har eller har haft ekonomiska utmaningar. Anledningen till att lägga ner just Båtsmansskolan och ingen annan skola har att göra med det sviktande elevantalet i området. Prognosen visar inte heller på någon ökning av elever under flera års framtid vilket innebär att befintligt antal skolplatser är för stort. För de andra skolorna, med ekonomiska utmaningar i andra kommundelar, ser elevprognoserna annorlunda och vi ser ett behov av skolplatserna. 

Cirka 75 procent av alla skolor i Sverige har under 300 elever. Varför kan inte Haninge kommun ekonomiskt klara av små skolor? 

Det som utbildningsförvaltningen kan se är att de kommunala åk F–6 skolorna behöver ha minst ca 350 elever för att de intäkter som det här elevantalet genererar ska vara tillräckligt stora för att finansiera skolans samlade kostnader. 

Vad är det som egentligen kostar med Båtsmansskolan? Varför går den inte ihop?

Alla rektorer budgeterar varje år för sina intäkter och kostnader det kommande året. Sedan 2017 har kostnaderna överstigit de samlade intäkterna för Båtsmansskolan både vad gäller lagd budget och faktiskt utfall. 

Framför allt har antalet elever på Båtsmansskolan successivt minskat de senaste åren vilket medfört minskade intäkter för skolan. 

Vad menar ni med att resultaten från eleverna i Båtsmansskolan kunde ha varit bättre? Det har inte vårdnadshavare på skolan hört något om.

Båtsmansskolans resultat är, i flera avseenden lägre än skolor i liknande upptagningsområden. För att visa detta jämförs resultaten med Haga Lyckebyskolan då denna skola ligger i ett liknande upptagningsområde och ska, enligt Skolverkets SALSA-verktyg ha ungefär samma förutsättningar som Båtsmansskolan.  

Antal elever som har betyg i samtliga ämnen vårterminen i åk 6 (2020, 2021 och 2022) varierar på Båtsmansskolan mellan 61.1%–64.7%. Motsvarande värde för HagaLyckeby är 73.7%–81.9%. För hela Haninge kommun ligger värdena mellan 65.6% och 66.9%. Båtsmansskolans resultat ligger inte bara väsentligt lägre än Haga Lyckeby utan även lägre än kommunsnittet. 

Gymnasiebehörigheten för åk 6 i Båtsmansskolan (2020,2021, 2022) varierar mellan 66.7%–77%. Motsvarande för HagaLyckeby är 81.1%–97.2% och för hela kommunen 77.7%–78.8%. Båtsmansresultat ligger långt under Haga Lyckeby men även lägre än kommunsnittet. 

Resultat på Nationella Prov för åk 6 från 2019 och 2022 ser vi att matematikresultaten ligger riktigt lågt. Betygssnittet för Båtsmansskolan i matematik låg 2019 lägre än betyget E. Vi ser också att resultaten i engelska är låga. 2022 var provbetygssnittet i engelska för Båtsmansskolan 14.0. Motsvarande för HagaLyckeby var 15.2 och kommunsnittet låg på 14.9. Även här låg Båtsmansskolan lägre än både HagaLyckeby och kommunsnittet. 

I Skolinspektionens enkät åk 5 ligger värdena mellan 1–10 varav 10 är bäst. Sedan 2018 har Båtsmans värde för studiero legat runt 5 både när man har frågat eleverna och vårdnadshavarna. I enkäten från 2022 gav vårdnadshavarna skolan ett värde på 6.2 för det stöd som eleverna får i undervisningen. Enligt enkäten skulle endast 63% av vårdnadshavarna rekommendera skolan till andra. 

Kommer personalen flytta med till Vega?

Antalet tillsvidareanställd personal som idag arbetar med eleverna på Båtsmansskolan behövs i lika stor utsträckning nästa läsår. Generellt gäller följande:

Om alla elever (eller nästan alla) tackar ja till den erbjudan platsen på Vega skola så kommer det att finnas ett behov av all tillsvidareanställd personal där.

Om elever i stället väljer någon annan skola så ökar behovet av personal på den skolan och då kommer vi att erbjuda tillsvidareanställd personal en plats på den aktuella skolan. Samma princip gäller även Vendelsömalmsskolan. Undantag kan ske utifrån i dagsläget okända omständigheter. 

Hur görs beräkningen av lokalhyran av Tornberget som förvaltar kommunens lokaler? 

Tornbergets hyra till kommunens lokalförsörjningsenhet utgörs av förväntade drifts-, förvaltnings- och kapitalkostnader för fastigheten. 

Båtsmansskolan har i år ett budgeterat underskott på 5 500 tkr samt en självkostnadshyra på 5 349 tkr. Ingår denna hyra i underskottet eller är den utöver? 

Båtsmansskolan har med sig 5 439 tkr exkl. försäkringar och lokalbankens påslag om 2 % av hyran in i den självkostnadsbaserade hyressnurra som genererar den funktionsbaserade internhyran som för Båtsmansskolan 2023 motsvarar 7 747 tkr exkluderat idrottshallshyran på motsvarande 803 tkr/år.  

Haninge kommuns funktionsbaserade internhyresmodell innebär i princip att självkostnadshyran för samtliga kommunala grundskolors lokaler fördelas på det totala antalet definierade klassrum i de kommunala grundskolorna, uppdelat på åk F–6 och åk 7–9.

Skolorna betalar därefter internhyra för de antal klassrum som de använder i sin verksamhet. För 2023 uppgår den genomsnittliga internhyran för ett klassrum inom årskurs F–6 till ca 548 tkr/år. Den här kostnaden finansieras huvudsakligen av lokalersättningen i elevpengen som 2023 uppgår till 21,449 kr/elev inom åk F–6 vilket i princip motsvarar 25–26 elever per klass för full kostnadstäckning för internhyran av ett klassrum. 

Man undrar ju hur kommunen vill att resultatet ser ut på våra skolor? Ska den gå med vinst på sista raden eller +/- 0kr?  

Samtliga resultatenheter inom grundskolan ska årligen lägga en driftbudget i balans, dvs. att budgeterade intäkter och kostnader är lika stora. Principer och rutiner kring hantering av underskott respektive överskott vid årets slut beskrivs i kommunfullmäktiges mål och budget (sida 53–54 i KF´s M&B 23/24 samt sida 21–22 i GN:s nämndplan för 2023).  

De resultatenheter som eventuellt redan i sina lagda budgetar redovisar ett underskott för det kommande året kommuniceras av utbildningsförvaltningen till grundskolenämnden. 

Grundprincipen är att redovisade underskott ska vara återbetalda inom tre år och finansieras inom berörd skolas egen driftbudget. 

Resultatenheter som redovisar överskott har möjlighet att ta med sig delar av det till nästa år i enlighet med kommunens och den egna nämndens regelverk för hantering av ekonomiska underskott och överskott. 

Hur ser resultaträkningen ut på andra skolor i kommunen? 

För 2022 redovisade de kommunala grundskolorna ett samlat överskott med 10,6 mnkr. Bokfört resultat per skolenhet redovisas på sida 27 i grund- och förskolenämndens årsredovisning för 2022. 

I tabellen på sida 28 i grund- och förskolenämndens årsredovisning för 2022 redovisas vilka resultatenheter som har med sig underskott från tidigare år, hur stor del av dessa underskott som återbetalats under året tillsammans med underlag för resultatöverföring till 2023. 

Är det verkligen motiverat att stänga en hel skola med all påverkan detta medför för framför allt barnen, men även vårdnadshavare, husägare i området, trafiksituationen och miljön?  

Alla Haninges kommunala skolor och de som drivs av externa aktörer har att förhålla sig till den beslutade elevpengen som ska täcka kostnaderna för verksamheten, inklusive lokalkostnader. Ekonomiska underskott måste hanteras utan att extra medel tillförs från skolpengssystemet, annars måste motsvarande ekonomiska tillskott tillföras alla andra skolor.

De pengar som finns skolpengssystemet måste användas på ett sådant sätt att det skapar de bästa förutsättningarna att eleverna når så god måluppfyllelse som möjligt. Den politiska ledningen föreslår därför en nedläggning av skolan i syfte att få en ekonomi i balans och bättre förutsättningar att skapa en bra utbildning.

Vad ska lokalerna användas till i stället, om man nu vill ha en bättre ekonomi? Hyra ut dem till en extern aktör för att få in hyra? 

I nuläget har en planering startats för att se över vilken användning lokalerna skall få i framtiden. Lokalen återgår till kommunens lokalförsörjningsenhet i samband med att verksamheten lämnar lokalerna.

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för vidare hantering av lokalerna utifrån ett sammanställt behov i Haninge kommun.  

I området bor många pensionärer. Ett generationsskifte med nya barnfamiljer sker. Varför vill man då ha en långsiktig lösning för att inte bedriva skolverksamhet i Båtsmansskolan?  

Antalet barn i åldern 6–12 år (åk F–6) har de senaste åren successivt minskat i hela den nordöstra kommundelen inklusive norra Söderby vilket har medfört ett minskat behov av utbildningsplatser i den här kommundelen. Enligt de senast uppdaterade befolkningsprognoserna förväntas även den här utvecklingen att fortsätta under de kommande åren. 

Andelen elever som har valt att annan skola än någon av de kommunala grundskolorna i den nordöstra kommundelen har också ökat de senaste åren vilket i sin tur har bidragit till att behovet av utbildningsplatser inom den kommunala grundskolan minskat ytterligare i den här kommundelen. 

Varför öppnar man både Nakterhusskolan och Vega skolan innan det finns ett lokalt elevunderlag i Vega?  

De senast uppdaterade elevprognoserna visar på att nuvarande kapacitet inom årskurs F–6 i Vega tillsammans med den utökning från och med läsåret 23/24 som Vega skola medför kommer att behövas de kommande åren för att tillgodose det ökande behovet av utbildningsplatser inom åk F–6 i den här kommundelen. 

Däremot kommer det att finnas ett kapacitetsöverskott på Vega skola läsåret 23/24 som motsvarar nuvarande antal elever/klasser inom årskurs F–5 på Båtsmansskolan. Detta eftersom det inte går att bygga ut Vega skola i etapper som motsvarar det successivt ökade behovet de kommande åren utan hela skolans byggnad kommer att vara färdigbyggd från och med hösten 2023. 

Sedan år 2018 har Båtsmansskolan gått med förlust. Vad har ändrats?  

Framför allt har antalet elever på Båtsmansskolan successivt minskat de senaste åren vilket medfört minskade intäkter för skolan. 

Har kostnader ökat?  

Alla rektorer budgeterar varje år för sina intäkter och kostnader det kommande året. Sedan 2017 har kostnaderna överstigit de samlade intäkterna för Båtsmansskolan både vad gäller lagd budget och faktiskt utfall. 

Har intäkt per barn minskat? 

Nej, sedan 2017 har grundbidraget i elevpengen (den del av elevpengen som är avsedd att finansiera verksamhetens kostnader förutom lokaler) ökat med sammanlagt 18,6 % varav höjningar med 7,0 % till 2022 och med ytterligare 4,1 % till 2023.  

Räknar man kanske bara på något annat sätt än tidigare? 

Nej, nuvarande resursfördelningsmodell med elevpeng som betalas ut där både grundbidrag och lokalersättning ingår har i princip varit oförändrad sedan 2009 då den här modellen infördes.

Senast uppdaterad: 12 juni 2023