Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller annan begåvningsmässig funktionsnedsättning inte klarar kunskapskraven i grundskolan. Utbildningen ska så långt som möjligt ha samma innehåll som grundskola. Anpassad grundskola ska erbjuda modersmål.

Anpassad grundskola är obligatorisk. Den omfattas av skolplikt för årskurserna 1–9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning. I anpassad grundskola läser eleverna antingen inriktning ämnen eller inriktning ämnesområden.

Rutiner för mottagande i anpassad grundskola

Om vårdnadshavare eller skola har funderingar på om ett barn har intellektuell funktionsnedsättning gör en skolpsykolog eller vården en utredning. Får barnet diagnosen intellektuell funktionsnedsättning informerar samordnaren för anpassad grundskola vårdnadshavarna om skolan. Vårdnadshavarna får därefter ta ställning till om de ska göra en ansökan dit.

Om vårdnadshavarna vill göra en ansökan till anpassad grundskola fyller de i den tillsammans med skolan och skickar till samordnaren. Till ansökan ska även underlag för psykologiska, pedagogiska, medicinska och sociala bedömningar bifogas. Underlagen skrivs av respektive profession på området. De måste vara utformade i enlighet med Skolverkets allmänna riktlinjer för mottagande i anpassad grundskola.

Vårdnadshavarna eller skolan ska även skicka underlagen till Utbildningsförvaltningens beredning för mottagande i anpassad grundskola. Beredningen bedömer om barnet uppfyller kriterierna för att gå i anpassad grundskola. Därefter fattar samordnaren ett beslut. Vid beslut om anpassad grundskola måste vårdnadshavarna lämna sitt medgivande innan beslutet skrivs.

Undervisningen

I anpassad grundskola heter ämnena nästan samma sak som grundskolans ämnen. Det som skiljer mellan de två olika skolformerna är innehållet i kursplanerna. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen inom inriktning ämnen, kan eleven i stället läsa inriktning ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av inriktningarna ämnen och ämnesområden eller något ämne i grundskolan. Det upprättas en individuell utvecklingsplan för varje elev.

Ämnen

 • Bild
 • Engelska
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Musik
 • Naturorienterande ämnen
 • Samhällsorienterande ämnen
 • Slöjd
 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Teknik

Ämnesområden

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Betyg och intyg

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i slutet av varje termin från och med årskurs 6 eller när ett ämne har avslutats.

 • Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas.
  Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet.
 • Om en elev i anpassad grundskola har läst ett ämne enligt grundskolans kursplaner och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i ämnet, ska de bestämmelser som gäller för betygssättning i grundskolan tillämpas.
 • Om eleven eller vårdnadshavaren inte begär att betyg ska sättas får alla elever efter avslutad anpassad grundskola ett intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, kompletteras intyget med ett allmänt studieomdöme som beskriver elevens förmåga att studera. Intyget undertecknas av läraren.

Haninges anpassade grundskolor

I Haninge finns anpassade grundskoleklasser på sex grundskolor:

Det finns även möjlighet att läsa som integrerad elev. Det betyder att eleven går i en grundskoleklass men får sin undervisning enligt anpassade grundskolans kursplaner.

Kontakt anpassad grund- och gymnasieskola

Anna Vardiero
Samordnare för anpassad grund- och gymnasieskola
08-606 92 56
anna.vardiero@haninge.se

Moa Ojanen
Studie- och yrkesvägledare för anpassad grundskola år 7-9
08-606 77 14
moa.ojanen@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 december 2023