Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, studiero och inflytande

Våra elever ska känna sig trygga i skolan och få den studiero de behöver. De ska också ha inflytande över sina studier och sin skolmiljö. Haninges kommunala grundskolor arbetar med både förebyggande och direkta åtgärder för att skapa en trygg miljö där eleverna trivs, känner sig delaktiga och utvecklas.

Foto: Mostphotos

I grundskolan ser vi att trygghet, studiero och elevinflytande hänger ihop. Vi arbetar därför med dessa frågor ur ett helhetsperspektiv. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt barns skolgång.

Undervisning utifrån ditt barns behov

Grunden till en trygg skolmiljö är att varje elev känner sig sedd. Skolan anpassar undervisningen utifrån ditt barns förutsättningar och behov så att det får chansen att utveckla sina kunskaper.

Struktur på lektionerna

En tydlig struktur för lektionerna bidrar till att skapa studiero. De flesta av våra skolor har idag en enhetlig struktur för lektionerna med gemensam uppstart och avslut, tydliga mål för innehållet och aktivt lärarstöd.

Meningsfulla raster

Det som händer mellan lektionerna påverkar också miljön i klassrummet. Många skolor har därför elever som har utsetts till trivselledare. De organiserar aktiviteter som är meningsfulla och stärker samarbetet mellan eleverna. På vissa skolor finns dessutom rastvakter och kamratstödjare.

Trygghetsteam på varje skola

På varje grundskola ska det finnas ett trygghetsteam. Det är ofta trygghetsteamet som utreder och följer upp kränkningar samt genomför förbyggande trygghetsinsatser. Förebyggande insatser kan till exempel vara trygghetspromenader där yngre elever får peka ut utrymmen som känns otrygga, för att kunna förbättra skolmiljön.

Hålla ordning

Skolorna har ordningsregler som rektorn fattar beslut om i samråd med lärare och elever. De flesta har också en konsekvenstrappa som innebär att det får konsekvenser om en elev inte följer reglerna. Konsekvenstrappan är förankrad bland elever, lärare och vårdnadshavare. Det är vanligt med mobilförbud, men med undantaget att mobilerna får användas i pedagogiskt syfte.

Alla ska behandlas lika

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utbildningsförvaltningen har arbetat mycket med att utbilda våra skolor i att förebygga kränkningar. Om personalen får veta att ditt barn upplever sig utsatt för kränkande behandling måste personalen anmäla det till rektorn. Rektorn måste då skyndsamt göra en utredning av händelsen.

Skolorna samarbetar även med organisationen Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo, för att motverka och förebygga hedersförtryck och för att stödja ungdomar som är utsatta.

Elevråd och skolenkäter

Våra elever utövar inflytande på olika sätt. Det sker i klassrummet, mellan lärare och elev, i forum som elevrådet och klassrådet, via elevskyddsombudet och via den årliga skolenkäten. I skolenkäten får elever i olika årskurser svara på frågor om hur de ser på sin skolsituation.

Läs mer om skolenkäten här

Att hantera konflikter

Vi förebygger och motverkar konflikter genom att skapa en kultur och struktur som stärker elevernas studie- och arbetsro. Våra skolor erbjuds fortbildning, föreläsningar och handledning i gruppdynamik, bemötande och konflikthantering för att kunna tillämpa rätt verktyg i vardagen. När så behövs kan förvaltningens skolpsykologer hjälpa till med direkta insatser.

Ett viktigt verktyg för konflikthantering är samtalsmetoden CPS som står för Collaborative and Proactive Solutions. Den har använts med framgång inom grundskolan för att möta elever med ett utåtagerande beteende.

Om ditt barn skadas i en olycka

Senast uppdaterad: 15 maj 2024