Detaljplan för Lillcentrum Söderbymalm 3:337 m.fl.

Fotograf: Haninge kommun

Kommunstyrelsen gav 2017-03-27 Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Söderbymalm 3:337. Området omfattar ett antal bostadskvarter som ägs av Stena fastigheter i anslutning till Handens tidigare centrum, ”Lillcentrum”.

Syftet med detaljplanen är att pröva hur området kring Lillcentrum kan utvecklas med nya bostäder, handel och förskolor, utifrån ambitionen att utveckla en attraktiv regional stadskärna och samtidigt beakta boendes krav, miljö- och klimatmål samt områdets kulturhistoriska värden./p>

Protokoll planuppdrag

PLANSKEDE

Uppdrag: 27 mars 2017
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018