Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tungelsta södra, del av Stav 1:38

Detaljplanens syftet är att möjliggöra en idrottshall, bostäder, småskalig centrumverksamhet, förskola, park och parkering i området. Detaljplanen ska säkerställa en välgestaltad, variationsrik och levande bebyggelse med trädgårdsstads- och småstadskaraktär. Bebyggelsen ska visuellt och fysiskt kopplas samman med Tungelstas centrala delar. Hållbara lösningar för dagvattenhantering och grönska ska främjas i området.

Laga kraft

Detaljplan för del av Stav 1:38 med flera, vann laga kraft 2021-01-07. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Haninge kommun 2020-06-08 § 100. Beslutet att anta detaljplanen har sedan överklagats till Mark- och miljödomstolen, som har avslagit överklagandena. Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats, vilket innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Handlingar 

 

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Eljesa Kasa

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

PLANSKEDE

Uppdrag: 12 december 2016
Samråd: 19 januari 2018 - 18 februari 2018
Granskning nr 1: 24 januari - 7 mars 2019
Granskning nr 2: 6 april - 4 maj 2020
Antagande: 8 juni 2020
Laga kraft: 7 januari 2021

Senast uppdaterad: 14 januari 2021