Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Varför behöver en arkeologisk utredning tas fram?

Enligt lagkraven i kulturminneslagen (KML) och plan- och bygglagen (PBL) är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda våra kulturmiljöer. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. I begreppet kulturmiljö ingår bland annat fornlämningar och skyddas därmed genom KML.

Enligt KML är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra en annan förändring bör i god tid genom att inhämta information från länsstyrelsen ta reda på om någon fornlämning kan beröras av förändringen och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.  

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. 

Enligt PBL ska detaljplanen pröva markens lämplighet för bebyggelse bland annat med hänsyn till kulturvärdena på platsen. Då fornlämningar kan påverka planens genomförbarhet finns det skäl att klara ut alla frågor rörande fornlämningar i ett inledande skede av planprocessen. Med kännedom om fornlämningarnas utbredning i ett tidigt skede kan såväl ingreppen i fornlämningarna som kostnaderna för exploateringen minimeras. 

VILKA ÅTGÄRDER SOM KAN PÅVERKA FORNLÄMNINGAR NEGATIVT 

  • Markarbeten 
  • Installation av VA
  • Plantering och övrigt markarbete på privat fastighet 
  • Placering av byggrätt
  • Styckning
  • Ändrad markanvändning

På länsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets hemsidor finns mer information att läsa om fornlämningar och fornfynd: 

Fornlämningar och fornfynd | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) 

Fornlämningar | Riksantikvarieämbetet (raa.se) 

Senast uppdaterad: 15 december 2022