Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Jordbromalm 3:1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny in- och utfart till fastigheten Jordbromalm 3:1 längs med Dåntorpsvägen.

Flygfoto över planområdet. Fastigheten Jordbromalm 3:1 är cirka 18 hektar och belägen inom Jordbro industriområde. Foto: Haninge kommun

Fastigheten Jordbromalm 3:1 är på cirka 18 hektar och belägen inom Jordbro industriområde. Enligt gällande detaljplan D-102, som vann laga kraft 1996, är fastigheten planlagd som industriändamål.

Den 24 oktober 2023 fick planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Jordbromalm 3:1 m.fl.

Ny in- och utfart planeras

Den nya detaljplanen ska utreda förutsättningarna för en ny in- och utfart. Avsikten med den nya in- och utfarten är att underlätta logistiken för fler mindre företag att utöva verksamheter inom fastigheten.

Den nu gällande planen begränsar möjligheten till in- och utfart längs med Dåntorpsvägen, vilket innebär att angöring är begränsad till byggnadens norra och södra sida. Fastigheten tangerar även gällande detaljplanerna, S-88, S-106 och S-107, som också har reglerat utfartsförbud för fastigheten Jordbromalm 3:1.

Den nya detaljplanen ska släcka ut utfartsförbudet i de gällande detaljplanerna så att en ny in- och utfart kan möjliggöras.

Vad händer nu?

Vi ställde nyligen ut planförslaget för samråd för att få in synpunkter. Samrådet ägde rum från den 20 maj till och med 12 juni 2024.

Detaljplanen bedrivs med ett s.k. begränsat förfarande enligt Plan- och bygglagen. Det innebär att om dem som kommunen samråder med godkänner förslaget kan planen antas efter samrådet, utan ett granskningsskede.

Om planförslaget inte godkänns av alla i samrådskretsen kommer de inkomna synpunkterna att sammanställas i en samrådsredogörelse. Planförslaget justeras vid behov och uppdateras till granskningshandling och information skickas återigen ut till de berörda för synpunkter.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning samråd:
https://planer.haninge.se/jordbromalm-3-1-m-fl-planbeskrivning

 

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Planuppdrag: 2023-10-24
Samråd: 2024-05-20 – 2024-06-12

Det här är kvar
Granskning:
Antagande:

 

Kontaktuppgifter till planavdelningen

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Yinan Zhang

Senast uppdaterad: 13 juni 2024