Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Jordbromalm 3:1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny in- och utfart till fastigheten Jordbromalm 3:1 längs med Dåntorpsvägen.

Flygfoto över planområdet. Fastigheten Jordbromalm 3:1 är cirka 18 hektar och belägen inom Jordbro industriområde. Foto: Haninge kommun

Fastigheten Jordbromalm 3:1 är på cirka 18 hektar och belägen inom Jordbro industriområde. Enligt gällande detaljplan D-102, som vann laga kraft 1996, är fastigheten planlagd som industriändamål.

Den 24 oktober 2023 fick planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Jordbromalm 3:1 m.fl.

Ny in- och utfart planeras

Den nya detaljplanen ska utreda förutsättningarna för en ny in- och utfart. Avsikten med den nya in- och utfarten är att underlätta logistiken för fler mindre företag att utöva verksamheter inom fastigheten.

Den nu gällande planen begränsar möjligheten till in- och utfart längs med Dåntorpsvägen, vilket innebär att angöring är begränsad till byggnadens norra och södra sida. Fastigheten tangerar även gällande detaljplanerna, S-88, S-106 och S-107, som också har reglerat utfartsförbud för fastigheten Jordbromalm 3:1.

Den nya detaljplanen ska släcka ut utfartsförbudet i de gällande detaljplanerna så att en ny in- och utfart kan möjliggöras.

Samråd är planerat under våren 2024.

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Planuppdrag: 2023-10-24

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Antagande:

 

Kontaktuppgifter till planavdelningen

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Yinan Zhang

Senast uppdaterad: 20 mars 2024