Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för del av Alby 1:9, "Restaurangtomten"

Detaljplanen för del av fastigheten Alby 1:9,”Restaurangtomten” i Albyberg har antagits. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra etablering av verksamheter inom centrum, konferens och idrott i Albyberg.

Flygbild över förslag till detaljplan Alby 1.9 Översiktsbild Alby 1:9 Foto: Haninge kommun

Kort om detaljplanen

Detaljplan för del av fastigheten Alby 1:9, ”Restaurangtomten”, i Albyberg ingår i detaljplanen för Albyberg etapp 1 (D209), som är belägen mellan väg 73 och väg 227, Dalarölänken, cirka 3,5 kilometer nordost om Jordbro centrum och pendeltågsstation.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017 § 171 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för del av Alby 1:9, och godkänna köpe- och markanvisningsavtal som undertecknats av Natursvampen AB och Albyberg Fastigheter AB.

Huvudsyftet med detaljplanen är att stärka Albybergs verksamhetsområde som en attraktiv arbetsplats genom att möjliggöra etablering av verksamheter inom centrum, konferens och idrott samt att ge förutsättningar för en skyltplats. Syftet är också att möjliggöra anläggandet av en driftväg längs med diket i detaljplaneområdets östra delar.

Samråd och granskning

Detaljplanen var på samråd mellan den 9 juni och 12 augusti 2022. Granskning pågick under perioden 3 oktober – 27 oktober 2023.

Antagande

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 2024-02-12.

Beslutet anslås på kommunens anslagstavla 2024-02-20.

Beslutet kan överklagas. Överklagandet måste ha inkommit senast 3 veckor från anslagsdatum. 

För att du ska kunna överklaga detaljplanen, krävs att du senast under granskningstiden lämnade in skriftliga synpunkter på detaljplanen.

Den som överklagar ska i skrivelsen ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska vara undertecknad och försedd med namnförtydligande samt uppgifter om adress.

Vänligen observera:

Skrivelsen ska ställas till:
Mark- och miljödomstolen

Men insändas till:
Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
136 81 Haninge

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med planavdelningen via kommunens växel på
telefon 08-606 00 00 eller via e-post plan@haninge.se

Antagandehandlingar 

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status 
Pågående projekt

Det här är klart
Uppdrag: 14 juni 2017
Samråd: 9 juni - 12 augusti 2022
Granskning: 3 oktober - 27 oktober 2023
Antagande: 12 februari 2024

Det här är kvar 
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Mouna Djoudi

Senast uppdaterad: 21 februari 2024