Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Kolartorp 5:1 m.fl., fd Stalands möbler

Kommunen arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheten Kolartorp 5:1 samt omgivande fastigheter Kolartorp 6:5, 6:21 och 6:22 i Handen. Syftet med att ta fram detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse och en förskola.

Kartbild över Handen med planområdet markerat med röd streckad linje. Del som inte ingår i planområdet är även markerat. Kartbild över Handen med planområdet markerat med röd streckad linje. Del som inte ingår i planområdet är även markerat. Foto: Haninge kommun

Planområdet består i dagsläget av en industrilokal och en skogbeklädd höjd samt två privata villatomter. Området är idag inte planlagt.

Vad gör vi?

Här arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan för området. I detta skede görs utredningar som svarar på vilka förutsättningar platsen har och vilken typ av service som behövs på platsen. Det vi kommer att undersöka närmare är naturvärden, eventuella markföroreningar från tidigare verksamheter, risker kopplade till spårtrafik samt förutsättningar för dagvattenhantering och geoteknik. Inom planområdet planeras det även för allmän gata och ett gång- och cykelstråk.

Under 2022 har planområdet utökats till att utöver fastigheten Kolartorp 5:1 även inkludera fastigheterna Kolartorp 6:21 och 6:22 samt kommunens fastighet Kolartorp 6:5. Utifrån dessa förutsättningar arbetas nu ett helhetligt förslag till bebyggelse fram.

Vad händer nu?

Vi planerar att detaljplanen går ut på samråd under kvartal 4 2024. Under samrådet finns det möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter till oss som arbetar med planen.

Är du nyfiken på hur kommunen arbetar fram en detaljplan? Då kan du läsa mer här

Handlingar

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Uppdrag: 4 april 2016

Det här är kvar
Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Sofie Nilsson

Senast uppdaterad: 10 april 2024