Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu startar lyftet av Haninge centrum

Nu arbetar vi med en ny detaljplan för Haninge centrum och närområdet. Projektet är ett viktigt steg i ambitionen att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig regional stadskärna som möter invånarnas och besökarnas behov av service, handel och nöjen – och som ger fler möjligheten att bo i hjärtat av Haninge.

Beslut att godkänna starten av planuppdraget togs av samhällsbyggnadsutskottet den 26 mars 2024. 

Här nedan kan du läsa mer om planuppdraget.

Ett inbjudande och levande centrum med nya bostäder

En ambition med projektet är att se hur centrumbyggnaden kan göras mer inbjudande och synlig och lättare att hitta till och i. Dels genom att tillskapa nya bostadshus längs med Nynäsvägen som har bottenvåningar med en hög andel entréer och fönster – det ger en öppenhet in till centrumområdets utomhusmiljöer som lockar till besök och gör det mer tryggt och levande. Dels genom att placera befintlig parkering vid Haninge centrum under nya byggnader och utemiljöer.

Utvecklingen av centrumet med nya bostäder är i enlighet med Haninges gällande fördjupade översiktsplan. Nya bostäder bidrar till fler människor som vistas i stadskärnan vilket ökar besöken till Haninge centrum. Samtidigt får fler möjlighet att bo nära centrumet, med goda kommunikationer och Haninges vackra natur- och rekreationsområden runt knuten.

Fler trivsamma mötesplatser och stråk

I projektet ingår även upprustning av gator och torg inom planområdet. Tanken är att göra gator och torg mer trivsamma, så att fler människor vill träffas utomhus och umgås. Det ska även bli lättare att röra sig i området för dem som färdas till fots eller på cykel.

Så utvecklar vi centrumet tillsammans

Nu börjar vi tillsammans med centrumägaren Niam och andra intressenter att ta fram ett planförslag. Vi kommer tidigt att vilja ta del av invånares, besökares och företagares idéer på hur platsen kan utvecklas på bästa sätt. Samrådet är preliminärt planerat sommaren 2025. Då kan allmänheten, närboende och remissinstanser ta del av hur marken kan användas och bebyggelsen se ut – och lämna sina synpunkter.

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående

Det här är kvar:
Planuppdrag: 26 mars i samhällsbyggnadsutskottet
Samråd: preliminärt sommaren 2025
Granskning: preliminärt hösten 2026
Antagande: preliminärt fjärde kvartalet 2026
Laga kraft: preliminärt första kvartalet 2027

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Amanda Gordon

Senast uppdaterad: 17 april 2024