Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gatukostnader

När gator eller andra allmänna platser behöver förbättras har kommunen rätt att besluta att du som fastighetsägare är med och betalar en skälig och rättvis del av kostnaderna.

Det här gäller för områden med detaljplan, där kommunen är huvudman. Däremot kan inte kommunen kräva ersättning för underhåll och drift av gator och allmänna platser.

Principer för fakturering av gatukostnader

1. Bebyggda tomter och fastigheter

För bebyggda tomter/fastigheter får fastighetsägaren betala gatukostnaderna via låneamortering. Fastighetsägaren ska då underteckna ett skuldebrev på fordringsbeloppet. Skuldebrevet ska lämnas till kommunen.

Följande villkor ska gälla:

1.1 Amorteringstiden bestäms med hänsyn till beloppets storlek dock högst 10 år. Lika stora årliga amorteringsbelopp erläggs.

1.2 Ränta ska betalas löpande på obetald del av fordringsbeloppet. Räntesatsen ska enligt räntelagen § 5 vara referensränta + 2 %.

1.3 Amortering och upplupen ränta erläggs mot faktura 4 ggr/år, per den 30/3, 30/6, 30/9 och 30/12.

1.4 Säkerhet ska ställas för fullgörande av kommunens fordran. I första hand ska säkerheten bestå av pantbrev i fastigheten med ett inomläge av 75 % av taxeringsvärdet. Annan fullgod säkerhet kan i vissa fall godtas. Avgiften för pantbrevsuttag bekostas av fastighetsägaren.

1.5 Fastighetsägaren har rätt att under skuldebrevets löptid erlägga fordringsbeloppet i förtid.

1.6 Hela gatukostnadsavgiften förfaller till omedelbar betalning i det fall fastigheten överlåtes eller om amorteringsplanen inte fullföljs.

2. Obebyggda tomter och ej utnyttjade byggrätter

För obebyggda tomter och ej utnyttjade byggrätter gäller samma förutsättningar som under punkt 1.

Därutöver ges som alternativ möjlighet att uppskjuta betalning av fordran till bygglov söks för byggrätten, dock längst i fyra år. I detta fall tecknas ett gatukostnadsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Avtalet ska ha följande förutsättningar:

2.1 Fordringsbeloppet erläggs en månad efter beslut om bygglov. Har bygglov inte sökts eller erhållits senast fyra år efter avtalets undertecknande förfaller fordran till betalning denna dag.

2.2 Ränta ska utgå på fordringsbeloppet med referensränta + 4 %. Räntan betalas antingen årligen eller som ränta på ränta och betalas tillsammans med fordringsbeloppet.

2.3 Säkerhet ska ställas för fullgörande av avtalet. Samma krav på säkerheten ställs som i punkt 1.4.

3. Handläggning i kommunen

3.1 Mark och exploatering svarar för att skuldebrev upprättas och undertecknas samt att godtagbar säkerhet inlämnas. Därefter överlämnas ärendet till ekonomiavdelningen för fakturering och bevakning av kommunens fordran.

3.2 Mark och exploatering svarar för upprättande, bevakning och fakturering av gatukostnadsavtal som tecknats enligt pkt 2 ovan.

Kontakt

Mark och exploatering
08-606 70 00
haningekommun@haninge.se 

Senast uppdaterad: 23 juni 2021