Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaneprogram för del av Brandbergsleden och Söderbyleden

Planuppdraget för att arbeta fram detaljplaneprogram för del av Brandbergsleden och Söderbyleden, del av Söderby 2:27 m.fl. i Brandbergen, upphävdes av kommunstyrelsen den 4 september 2023.

Kommunen prioriterar bland projekten inom samhällsbyggnad

Vi är många som vill bo, arbeta och vistas i Haninge. För att de projekt som drivs inom samhällsbyggnad ska ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföras på ett hållbart sätt behövs en tydlig prioritering.

Tillväxten medför bland annat att nya vägar behöver dras fram, vattenledningar grävas ned och samhällsservice behöver uppföras på platser där både behoven och förutsättningarna finns.

Kommunens utbyggnadsstrategi, som återfinns i den kommunövergripande översiktsplanen och i stadsutvecklingsplanen för Haninge stad, har varit ett viktigt stöd för prioriteringarna.

Kommunen har nu identifierat ett antal pausade eller inaktiva planuppdrag samt projekt vars förutsättningar gör att de är svåra att genomföra.

Planuppdraget upphävt

Kommunstyrelsen har därför beslutat att upphäva 15 tidigare beslut om planuppdrag för att arbeta fram detaljplaner samt ett planuppdrag om planprogram. Planuppdrag för att arbeta fram detaljplaneprogram för del av Brandbergsleden och Söderbyleden, är ett av projekten.

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-25 § 249 om planuppdrag för att arbeta fram detaljplaneprogram för del av Brandbergsleden och Söderbyleden, del av Söderby 2:27 m.fl. i Brandbergen, upphävdes vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-04.

Vilande programarbete

Detaljplaneprogram tas ofta fram när ett område inte är utpekat för den tänkta markanvändningen i översiktsplanen eller när det finns frågor som behöver utredas för ett större område. Programmet ligger till grund för kommande detaljplanearbete och har därmed en mer övergripande karaktär.

Syftet med detta detaljplaneprogram var att samordna komplexa frågor, säkra hög kvalitet på exploatering samt att förankra en vidareutveckling av kommundelen. 

Programarbetet var vilande. 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Upphävt projekt

Det här är klart
Uppdrag: 25 september 2017

Det här är kvar
Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se

08-606 70 00

Senast uppdaterad: 11 september 2023