Markanvisningstävling för restaurangtomt i Albyberg

Program för markanvisning, restaurangtomt, i Albyberg.

Om Albyberg

Albyberg företagspark ligger strategiskt för dig som både söker logistiska fördelar och tillgång till nya marknader – oavsett om de finns på hemmaplan eller lite längre bort. Alldeles intill järnvägen och riksväg 73, som länkar samman Stockholm med ostkustens nya storhamn i Nynäshamn, skapar vi detta nav för framtidens affärer. Från Albyberg når du city i ena riktningen och Nynäshamn i den andra på 20 minuter med bil. Motsvarande resa västerut tar dig mot E4:an och det snabbväxande stråket kring Kungens kurva och dess angränsande handelsområden.

För att nå framtidens affärer behöver du inte resa många minuter. Albyberg företagspark byggs i det expansiva Haninge, som är regional stadskärna på östra Södertörn – dit också kommunerna Tyresö, Nynäshamn och Huddinge med dess tätorter Länna, Skogås och Trångsund räknas. Tillsammans hyser de cirka 15 000 företag och 178 000 invånare. Hushållen i området har en samlad årlig köpkraft om drygt 11 miljarder SEK, enligt Handelns Utredningsinstitut.

Albyberg idag

I Albyberg företagspark finns idag cirka 25 etablerade företag med cirka 400 anställda. Intresset för etableringar av företag är stort. När Albyberg företagspark är färdigtetablerat beräknas drygt 5 000 personer arbeta i området.

Albyberg företagspark skapar vi med hänsyn till naturen och med omsorg om människan.

Läs mer om redan etablerade företag i Albyberg på www.albyberg.nu


Tävlingsobjekt - restaurangtomt i Albyberg

Karta över restaurangtomen (se brun ruta)

Tävlingsbidrag  - hur inlämning går till

Inlämnat material ska vara märkt med "Markanvisning Albyberg". Allt material ska vara förseglat vid inlämning och öppnas först efter inlämningstidens slut. Ersättning för inlämnade tävlingsbidrag utgår inte.

Sista datum för inlämning av tävlingsbidrag är den 17 februari 2017.
Kan lämnas i receptionen i kommunhuset, Rudsjöterrassen 2
Öppettider: Måndag-torsdag kl 08-17.00 samt fredag kl 08-15.00.

Om handlingarna skickas per post ska poststämpeln vara daterat senast den 17 februari 2017. Postadressen är:

Haninge kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Att: Kaj Brantemark
136 81 Haninge

Tävlingshandlingar - detta ska lämnas in

Tävlingshandlingarna ska bestå av dels en konceptredovisning och dels en anbudsredovisning.

Konceptredovisning

Alla tävlingsbidragen ska innehålla en utförlig beskrivning av:

  • Föreslaget koncept med skiss eller liknande ritningsmaterial som illustrerar tävlandens vision för verksamhetstomten.
  • Sammanfattande beskrivning av tävlingsbidragets koncept och intentioner samt en beskrivning av den tilltänka verksamhetens omfattning.
  • En beskrivning av hur övrig mark ring byggnaden kommer nyttjas.
  • Kortfattad redovisning av; tävlandens kontaktperson, organisation för planering och framtida genomförande, eventuella referensprojekt samt beskrivning av bolagets ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet. Kommunen kan komma att begära in ytterligare underlag för att säkra tävlandens organisation och ekonomiska förutsättningar.
  • Övergripande tidplan för utbyggnaden.

Anbudsredovisning

Tävlandens anbudspris ska redovisas som en total förvärvssumma för hela verksamhetstomten. Anbudet ska vara egenhändigt undertecknat av behörig firmatecknare.

Utvärderingen

Utvärderingen av inkomna tävlingsbidrag kommer att genomföras av en jurygrupp bestående av: Britta Orring, mark- och exploateringschef, Andreas Paulson, stadsarkitekt, Kaj Brantemark, exploateringsingenjör, Catharina Claesson, anläggningsingenjör och Senada Custovic, etableringsansvarig.

Juryn har till uppgift att utvärdera inkomna tävlingsbidrag utifrån en sammanvägd bedömning av det redovisade konceptet samt anbudspriset, för att hitta den mest lämpade verksamhetsutövaren för platsen.

Jurygruppens utvärdering avser att resultera i ett vinnande tävlingsbidrag. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av de inkomna förslagen och har således rätt att förkasta samtliga inkomna tävlingsbidrag utan rätt till ersättning till någon tävlande. Jurygruppens slutsatser kommer inte vara möjliga att överklaga eller på annat sätt överpröva.

Under utvärderingsperioden kan jurygruppen, om behov anses föreligga, komma att kalla tävlanden till möte för att presentera tävlingsbidraget eller någon i bidraget ingående aspekt.

Beslut om att godkänna ett markanvisningsavtal med den utsedda vinnaren fattas slutligen av Kommunstyrelsen och eventuellt av Kommunfullmäktige.

Övrig information

Kommunens ombud för markanvisningstävlingen är Kaj Brantemark, mark- och exploateringsenheten.

Epost till kaj.brantemark@haninge.se

Frågor som ställs under tävlingsperioden och som bedöms kunna vara av intresse för alla tävlanden, kommer att redovisas på denna sida samt www.albyberg.nu.

Upphovs- och nyttjanderätt

Genom att inlämna tävlingsbidrag medger den tävlande kommunen rätt att, utan ersättning till tävlanden eller annan upphovsman, ställa ut eller på annat sätt publicera förslaget samt att kopiera och distribuera underlaget på ett för kommunens verksamhet ändamålsenligt sätt.


Om Haninge

Med sina 85 000 invånare och en befolkning som årligen växer med ca 1 500 personer tillhör Haninge en av Stockholmsregionens största och snabbast växande kommuner. Haninge ligger på Södertörn, som till ytan är Sveriges tredje största ö – men som med 450 000 invånare är större än de flesta svenska län.

Haninge kännetecknas av sitt naturnära läge och är känt bland annat för urskogen i Tyresta nationalpark. Två tredjedelar av kommunens yta utgörs av skärgård med drygt 4 000 öar.

Haninges näringsliv står i en positiv utveckling. Företagen i kommunen har inte bara bättre lönsamhet är genomsnittet för riket, de ökar ständigt i antal. Idag finns cirka 6 500 företag etablerade – en siffra som ökar med cirka tio procent per år.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 december 2016