Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Krigslida stationsområde, Hammars småbruk 55:1

Planuppdraget för Krigslida stationsområde, Hammars småbruk 55:1 m.fl., i Tungelsta, upphävdes av kommunstyrelsen den 4 september 2023.

Foto: Haninge kommun

Kommunen prioriterar bland projekten inom samhällsbyggnad

Vi är många som vill bo, arbeta och vistas i Haninge. För att de projekt som drivs inom samhällsbyggnad ska ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföras på ett hållbart sätt behövs en tydlig prioritering.

Tillväxten medför bland annat att nya vägar behöver dras fram, vattenledningar grävas ned och samhällsservice behöver uppföras på platser där både behoven och förutsättningarna finns.

Kommunens utbyggnadsstrategi, som återfinns i den kommunövergripande översiktsplanen och i stadsutvecklingsplanen för Haninge stad, har varit ett viktigt stöd för prioriteringarna.

Kommunen har nu identifierat ett antal pausade eller inaktiva planuppdrag samt projekt vars förutsättningar gör att de är svåra att genomföra.

Planuppdraget upphävt

Kommunstyrelsen har därför beslutat att upphäva 15 tidigare beslut om planuppdrag för att arbeta fram detaljplaner samt ett planuppdrag om planprogram. Planuppdraget för Krigslida stationsområde är ett av projekten.

Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11 § 33 om planuppdrag för att arbeta fram detaljplan för Krigslida stationsområde, Hammars småbruk 55:1 m.fl., i Tungelsta, upphävdes vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-04.

Planarbetet var vilande

Det var under 2016 som stadsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att arbeta fram en detaljplan som möjliggör tät bostadsbebyggelse och service på platsen.

Planområdet ligger i direkt anslutning till Krigslida station och pekas ut som framtida tät stadsbygd i kommunens översiktsplan. Planområdet är idag mestadels obebyggt och består till största delen av jordbruksmark.

Detaljplanen syftade till att utreda möjligheten att utveckla området med bostäder, service och allmänna platser. Planområdet omfattar ca 10 hektar och avgränsas av Nynäsbanan och Allévägen. Planarbetet var vilande.

Handlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Upphävt projekt

Det här är klart
Uppdrag: 1 februari 2016

Det här är kvar
Samråd: 
Granskning: 
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 11 september 2023