Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Planuppdrag för utveckling av Torvalla idrottsplatsområde

Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2023 att upphäva planuppdraget att arbeta fram en detaljplan för Söderbymalm 1:1 m.fl. fastigheter inom Torvallaområdet. I stället prioriteras planeringen av en ny simhall på platsen och att färdigställa projekten i stadskärnan.

Flygfoto över Torvalla-området med avgränsningsmarkering Foto: Haninge kommun

Vad händer nu?

Nu pågår planering och projektering för en ny 50-meters simhall i Torvallaområdet i centrala Haninge. Det beslutade kommunstyrelsen den 14 december 2022. Den nuvarande simhallen, med en bassänglängd på 25 meter invigdes 1971. Livslängden beräknades till cirka 50 år, vilket den har klarat bra. Men vår åldrande simhall är nu inne på övertid vilket medför mycket jobb bakom kulisserna. Vi arbetar löpande med att se till att simhallen fungerar och lever upp till lag- och myndighetskrav fram tills den nya är på plats.

Placeringen och utformningen ska göras inom befintlig stadsplan för att förkorta byggprocessen.

Kommunstyrelsens beslut att upphäva planuppdraget

Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2023 att upphäva planuppdraget att arbeta fram en detaljplan för Söderbymalm 1:1 m.fl. fastigheter inom Torvallaområdet.

Vi är många som vill bo, arbeta och vistas i Haninge. För att säkerställa att de projekt inom samhällsbyggnad som drivs har tillräckligt med resurser för att genomföras på ett hållbart sätt behövs en tydlig prioritering. Tillväxten medför bland annat att nya vägar behöver dras fram, vattenledningar grävas ned och samhällsservice behöver uppföras på platser där både behoven och förutsättningarna finns.

Kommunstyrelsens beslut Upphävande av tidigare planbeslut om detaljplaner respektive detaljplaneprogram

Projekten i stadskärnan och ny simhall prioriteras

Haninge kommun har flera pågående projekt i hjärtat av den regionala stadskärnan som utvecklingen av exempelvis Handenterminalen, Haningeterrassen och Haninge centrum. De syftar till att skapa en attraktiv och levande stadskärna med fler bostäder, butiker, lokaler och service. De behöver prioriteras så att de kan bli klara.

Kommunen ser också att den fortsatta utvecklingen av Torvalla behöver ske  utifrån ett större geografiskt område. Dels för att hitta en rimlig exploateringsnivå dels för att utreda vilka anläggningar som ska rymmas inom Torvallaområdet. Parallellt har det visat sig att Torvalla simhalls konstruktion är uttjänt. Därför prioriteras nu planering och projektering av ny simhall.

Viktiga utredningar under förstudiearbetet

Haninge kommun är inne i en kraftig tillväxt och vi är en viktig del i den regionala utvecklingen. Torvalla behöver sättas i det sammanhanget. För att utveckla Torvalla på bästa sätt har Haninge kommun genomfört en förstudie för att undersöka behovet av anläggningar och ytor i Torvalla samtidigt som vi har tittat på förutsättningar att genomföra det, både utifrån miljösynpunkt, teknisk genomförbarhet och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Haninge kommun och Fopha Invest tecknade 2018 en avsiktsförklaring avseende utvecklingen av Torvallaområdet. Det har förlängts två gånger eftersom Torvalla är ett stort och komplext projekt som har krävt fördjupande utredningar.

Fopha Invest presenterade våren 2022 ett förslag som syftade till att konkretisera en målbild av Torvalla utifrån förstudien. Förslaget innebär att området tillförs ett flertal idrottsanläggningar samt cirka 2 500 bostäder och ett hotell. Detta förslag har Haninge kommun analyserat och bedömer att omlokaliseringarna av många anläggningar skulle medföra betydande merkostnader. Samt att det medför ett mycket större antal bostäder än vad förstudien rekommenderade. Samtidigt som det behov av förskolor och grundskola som över 2500 bostäder skulle generera inte är löst.

Rapport från Fopha Invest, diarienummer: KS 2021/593

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 7 september 2023