Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nyfiken park och Nyfiken lek - medborgardialoger för utveckling av parker och lekplatser

Vi vill att de som bor, arbetar och besöker Haninge trivs i och använder våra parker och lekplatser. Genom dialogkoncepten Nyfiken Park och Nyfiken Lek bjuder vi in invånare och besökare att påverka och inkomma med förslag när vi ska utveckla en park eller en lekplats i kommunen. De synpunkter och förslag som kommer in från dialogen använder vi sedan när vi planerar och genomför upprustningen.

Konceptbild för Nyfiken park Konceptbild för Nyfiken park och lek Foto: Haninge kommun

Nyfiken park – en medborgardialog för utveckling och förädling av våra parker

Arbetet med att förädla en park pågår under ett par år. För att fokusera på dialogens innehåll och samtidigt genomföra förändringar på ett genomtänkt sätt har vi tagit fram en "verktygslåda" med processbeskrivning, checklistor och mallar som hjälper oss i arbetet. Grundläggande för Nyfiken Park är verkligt inflytande och transparens. De som deltar i dialogen ska ha en verklig möjlighet att påverka, och vi ska vara öppna med våra behov och avgränsningar under dialogen.

Verktygslåda för Nyfiken park


Nyfiken lek - en medborgardialog för ombyggnation av lekplatser

Genom konceptet får barn och unga möjlighet att påverka hur deras lekplats ska utvecklas. Lekplatserna i Haninge kommun ska passa dem som använder dem. Därför vill vi veta vad barn och unga tycker om sina lekplatser och vad som skulle få dem att använda dem mer. Vi vet att barn och ungas livsmiljö påverkas positivt om de ges en möjlighet att delta aktivt och få inflytande över sin närmiljö.

Haninge kommun har höga ambitioner att leva upp till barnkonventionen. Det finns tre centrala perspektiv i detta sammanhang:

  • barnperspektivet – vuxnas perspektiv på barnen
  • barnets perspektiv – barns egna perspektiv uttryckt med egna ord
  • barnrättsperspektivet – tillse att lagstiftningen om barns rättigheter följs

Pågående Nyfiken park projekt

Parker utformade utifrån Nyfiken park konceptet

Lekplatsplanen

Lekplatsplanen är ett planeringsunderlag för att Haninge kommun ska kunna sköta, bygga om och bygga nya lekplatser på ett hållbart sätt. Barnkonventionen ska vara vägledande i arbetet med att genomföra lekplatsplanen, särskilt artiklarna 3 och 6, som berör barnets rätt till delaktighet samt till liv och utveckling. Detta försöker vi förverkliga genom Nyfiken Lek. 

I konceptet tas därför barnens perspektiv in på två sätt, dels genom dialog med de barn och unga som använder lekplatsen som ska rustas upp och genom att arrangera dialoger med elever i området via elevråd på skola/förskola.

Även barnperspektivet (vuxnas tankar om vad som är bra för barn) tas in genom att vi värderar platsen utifrån en mall som belyser hållbarhet, gestaltning och lika villkor, för att se vilka behov/parametrar som finns och vilka som saknas.

I Nyfiken lek arbetar vi med de lekplatser som har störst behov av upprustning. Vi ser konceptet som ett sätt att kvalitetssäkra innehåll och lekvärde på Haninges lekplatser.

Kontakt

Har du synpunkter och frågor?
Synpunkter

Senast uppdaterad: 26 mars 2024