Detaljplan för stadsdel Vega 4

Vega 4 Foto: Haninge kommun

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för ny hållbar stadsbebyggelse om cirka 730 bostäder, verksamhetslokaler, förskola och en skola/aktivitetshus. Planen ska även fastlägga placeringen och omfattningen av en stadsdelspark.

Bebyggelse- och gatustrukturen utformas med beaktande av befintlig terräng, värdefull vegetation och angränsande bebyggelse.

Information om antagande av detaljplan

Detaljplanen har varit utställd under tiden 2014-05-26 till 2014-06-26. Efter utställningen har planförslaget reviderats, vilket framgår av planutlåtandet. Revideringen är inte väsentlig ändring och föranleder därför ingen ny utställning.

Detaljplanen godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-22 och antogs av Kommunfullmäktige 2015-06-08.

Plankarta

Planbeskrivning

Planutlåtande

Illustrationsplan

Gestaltningsprogram

Planskede

Uppdrag: 18 oktober 2007
Program: 18 september 2006
Samråd: 31 maj - 5 juli 2013
Utställning: 26 maj - 26 juni 2014
Antagande: 8 juni 2015
Laga kraft: 23 oktober 2015

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 november 2018