Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Reglemente för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde

För att stärka och bidra till Haninges föreningsliv - som gör Haninge till den attraktiva plats den är att bo och verka på – ger Haninge kommun ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund. Detta reglemente beskriver villkoren för de olika stöd som ideella idrotts- och friluftsföreningar kan söka.

På denna sida:

Stödformer

Lokalt aktivitetsstöd

Projekt- och arrangemangsstöd

Förstärkt ridbidrag

Haninge kommun stödjer idrotts- och friluftsföreningar

Haninges idrottspolitiska program slår fast att alla Haningebor ska ha förutsättningar för att idrotta och vara fysiskt aktiva utifrån sina förutsättningar. Föreningslivet som erbjuder organiserad idrott och friluftsaktiviteter inom en mängd områden, särskilt för barn och unga, är centralt för att det ska bli verklighet. Föreningarna har även en betydande roll i att verka för demokrati, inspiration, glädje och gemenskap i människors vardag.

Haninge kommun vill genom stöd till föreningslivet stödja och stimulera föreningarnas arbete. Det idrottspolitiska programmet pekar ut riktningen och målen för hur kommunen ska stärka förutsättningarna för ett rikt och brett föreningsliv. De övergripande målen är att fler Haningebor ska komma i rörelse och att kommunen ska verka för en jämställd och jämlik idrott.

Detta reglemente beskriver villkoren för de olika stöd som ideella idrotts- och friluftsföreningar kan söka. För att söka föreningsbidrag måste föreningen först uppfylla villkoren i Allmänna villkor för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde och ansöka om att bli en bidragsberättigad förening. En ansökan om ekonomiskt stöd kan göras av föreningens firmatecknare, ordförande eller den person som styrelsen utsett att företräda föreningen enligt protokollsutdrag. En uppföljning av reglementets relevans sker årligen i dialog med föreningslivet.

Stödformer

Lokalt aktivitetsstöd

Vilken förening kan söka? Idrottsföreningar, friluftsföreningar

Sista ansökningsdag: 25 februari, 25 augusti

Utbetalning: Cirka tre veckor efter sista ansökningsdag

Stora projektstödet

Vilken förening kan söka? Idrottsföreningar, friluftsföreningar

Sista ansökningsdag: 1 mars, 1 september

Utbetalning: I samband med tilldelning

Lilla projektstödet

Vilken förening kan söka? Idrottsföreningar, friluftsföreningar

Sista ansökningsdag: 31 januari, 15 april, 31 augusti, 15 december

Utbetalning: I samband med tilldelning

Förstärkt ridbidrag

Vilken förening kan söka? Ridföreningar

Sista ansökningsdag: 25 februari

Utbetalning: Cirka tre veckor efter sista ansökningsdag

Ytterligare information

Kontakta Idrott- och friluftservice för ytterligare information.
bokning.fritid@haninge.se
Telefon: 08-606 82 58

Lokalt aktivitetsstöd

Det lokala aktivitetsstödet kan sökas av föreningar som bedriver idrottslig verksamhet eller friluftsverksamhet. Med idrottslig verksamhet menas såväl bredd- och motionsidrott som prestationsinriktad tävlingsidrott. Verksamheten ska utveckla intresset för idrott eller friluft hos barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder, samt ge möjlighet till en allsidig träning efter var och ens fysiska eller psykiska förutsättningar.

Bidraget stödjer gruppaktiviteter och fördelas efter antalet deltagare och sammankomster. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar årligen om hur stort bidragsbeloppet är per sammankomst och per deltagare. Stödet betalas ut två gånger per år.

Kriterier

 • Bidragsberättigade deltagare är medlemmar i föreningen som fyller minst 7 år och högst 20 år under det år ansökan gäller. Medlemmar med funktionsnedsättning är bidragsberättigade oavsett ålder.
 • En aktivitet ska bestå av en ledarledd gruppaktivitet med minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledaren. En av föreningen utsedd ledare ska vara minst 13 år och vara närvarande under hela aktiviteten. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
 • En aktivitet ska pågå i minst 60 minuter och innehålla en gemensam samling och avslutning.

Avgränsningar

 • En deltagare får endast räknas 1 gång per dag för aktiviteter inom samma förening. Föreningar med flera sektioner får endast räkna deltagare 1 gång per dag och sektion.
 • Aktiviteter som sker inom ordinarie skoltid är inte bidragsberättigade.
 • Stödet kan inte sökas för följande aktiviteter:
  o årsmöten
  o styrelsemöten
  o planeringsmöten
  o studiecirklar
  o fester eller andra aktiviteter som inte utgör föreningens ordinarie verksamhet eller idé.

Redovisning

Rapportering av aktiviteter görs till kommunens digitala system. Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara undertecknad av ansvarig ledare och innehålla:

 • föreningens namn
 • deltagares och ledares namn, födelsedata och kön
 • närvaro
 • typ av aktivitet
 • plats
 • datum
 • tider

Ersättningsmodell och utbetalning

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar årligen om hur stort bidragsbeloppet är per sammankomst och per deltagare. Ersättningsmodellen är åldersbaserad då idrotts- och fritidsnämnden vill stimulera till att föreningar behåller medlemmar längre upp i åldrarna. Därför ökar stödet per aktivitet i takt med deltagarnas ålder.

För deltagare i åldern 7–12 år multipliceras bidraget med 1, i åldern 13–16 år multipliceras bidraget med 1,5 och i åldern 17–20 år multipliceras bidraget med 2. För deltagare med funktionsnedsättning multipliceras bidraget med 3 oavsett deltagarens ålder. Föreningen kan bara få stöd för ett max antal aktiviteter per deltagare varje redovisningsperiod.

7-12 år: 

Maxantal aktiviteter per redovisningsperiod: 40 
Multiplikator: 1

13-16 år:

Maxantal aktiviteter per redovisningsperiod: 60 
Multiplikator: 1,5

17-20 år:

Maxantal aktiviteter per redovisningsperiod: 80 
Multiplikator: 2

Personer med funktionsnedsättning:

Maxantal aktiviteter per redovisningsperiod: 80 
Multiplikator: 3

Kultur- och fritidsförvaltningen betalar ut stödet inom 4 veckor efter att sista ansökningsdatum har passerat för respektive ansökningsperiod.

Så ansöker föreningen

Föreningen ansöker om bidrag i efterhand genom kommunens digitala ansökningssystem. Ansökan görs två gånger per år:

 • 25 augusti är sista ansökningsdag för aktiviteter genomförda under perioden 1 januari–30 juni.
 • 25 februari är sista ansökningsdag för aktiviteter genomförda under perioden 1 juli–31 december.

För sent inkommen ansökan

Vid försent inkommen ansökan har kommunen rätt att reducera bidraget enligt följande modell:

 • 25 procent reduktion för ansökningar inkomna 26 augusti–1 september, respektive 26 februari–1 mars.
 • 50 procent reduktion för ansökningar inkomna 2 september–15 september, respektive 2 mars–15 mars.
 • 75 procent reduktion för ansökningar inkomna 16 september–30 september, respektive 16 mars–31 mars.
 • Ansökan inkommen efter 1 oktober respektive 1 april avvisas.

Om ansökan kommer in för sent enligt ovan och föreningen kan visa att förseningen beror på omständigheter utanför föreningens kontroll eller om särskilda skäl föreligger, får kommunen besluta om skälig reducering eller att fullt stöd ska beviljas.

Projekt- och arrangemangsstöd

Föreningar som vill utveckla kvaliteten i sin verksamhet och nå fler deltagare och nya målgrupper kan ansöka om projektstöd.

Stora projektstödet är inriktat på längre insatser och ska underlätta för föreningar med ambition och vilja att utveckla och förändra sin verksamhet. Stora projektstödet kan även användas till att stödja möjligheterna att genomföra stora arrangemang som bidrar till upplevelser för Haningeborna och lockar besökare.

Lilla projektstödet är inriktat på kortare tillfälliga insatser och aktiviteter.

Stora respektive lilla projektstödet söks inom sökområdena jämställd och jämlik idrott, friluftsverksamhet och evenemang och upplevelser.

Kriterier

Stora projektstödet

Bidraget kan sökas för genomförande av projekt, satsningar, utvecklingsinsatser, idéer, etcetera som ligger i linje med det idrottspolitiska programmet och idrotts- och fritidsnämndens mål.

Aktiviteter som är berättigade för stöd ska:

 • bestå av flera olika aktiviteter som sammantaget bidrar till ett gemensamt mål eller av en större aktivitet med betydelse för Haninge
 • ha en långsiktighet i genomförandet eller i effekten.

Lilla projektstödet

Lilla projektstödet kan ge stöd för mindre aktiviteter. Aktiviteter som är berättigade för stöd ska:

 • ha ett tydligt start- och slutdatum
 • bestå av en enskild avgränsad aktivitet med tydligt syfte och mål.

Sökområden

Jämställd och jämlik idrott och friluft

Sökområdet ska stödja förutsättningarna för att alla, oavsett bakgrund eller förmåga, ska ha goda möjligheter att idrotta och vara fysiskt aktiva samt delta i föreningens verksamhet. Aktiviteten ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

 • rikta sig till och involvera någon av idrottspolitiska programmets prioriterade målgrupper oavsett medlemskap i föreningen.
 • skapa förutsättningar för deltagande i verksamheten för idrottspolitiska programmets prioriterade målgrupper; 1) barn och unga, 2) flickor 10–20 år, 3) barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden och 4) personer med funktionsnedsättning
 • stärka föreningskompetensen. Med kompetens avses både den för föreningen specifika verksamhetskompetensen såväl som allmän kompetens i exempelvis ledarskap, likabehandling eller föreningskunskap.
Friluftsverksamhet

Sökområdet ska stödja aktiviteter som kännetecknas av en socialt inriktad friluftsverksamhet för barn och unga eller friluftsidrotter där mark, luft och vatten är en förutsättning för att de ska kunna utövas. Aktiviteten ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

 • Tillgängliggöra naturen för allmänheten eller skapa förutsättningar för friluftsverksamhet.
 • Erbjuda barn och unga spännande och lärorika upplevelser som bidrar till att stärka kunskap och medvetenhet om natur- och miljövärden.
Evenemang och upplevelser

Sökområdet ska underlätta för idrotts- eller friluftsföreningar som arrangerar tillfälliga lokala, regionala, nationella och internationella evenemang. Ett bidragsberättigat arrangemang

 • ska äga rum i Haninge kommun, helt eller delvis
 • ska vara öppet för allmänheten
 • ska bidra till kännedom om idrotts- och fritidsutbudet
 • kan ha entréavgifter.

Kostnader som ersätts av bidraget

Jämställd och jämlik idrott

Kostnader som ersätts kan exempelvis vara

 • kostnader i samband med öppen verksamhet, exempelvis
  o ledararvoden
  o marknadsföring
  o mindre inköp av förbrukningsmaterial eller hyra av utrustning
  o lokalkostnad för lokaler som kommunen ej redan subventionerar på annat sätt.
 • inköp av material eller teknik som underlättar för deltagande för personer med funktionsnedsättning
 • kostnader för kompetenshöjande utbildningar. Med kompetens avses både för föreningen specifik kompetens såväl som allmän föreningskompetens som ledarskap, likabehandling, eller föreningskunskap.
 • kostnader i samband med att anordna ”motionsverkstad” i syfte att utbilda medlemmar i föreningsdemokrati och hur man skriver motioner till årsmötet.

Friluftsverksamhet

Kostnader som ersätts inom sökområdet kan exempelvis vara

 • utveckling av leder eller underhåll av vindskydd/lägerplatser
 • mindre inköp av material eller teknik som skapar förutsättningar för friluftsverksamhet.

Evenemang och upplevelser

Kostnader som uppkommer i samband med arrangemang, exempelvis:

 • marknadsföring
 • hyra av utrustning
 • domararvoden.

Så ansöker föreningen

Stora projektstödet

Ansökan ska göras innan genomförd aktivitet. Stöd ges inte för aktiviteter som redan är genomförda. Föreningen ansöker om bidrag genom kommunens digitala ansökningssystem. Ansökan görs två gånger per år:

 • 1 mars är sista ansökningsdag för projekt som startar under hösten.
 • 1 september är sista ansökningsdag för projekt som startar under våren.

Ansökan ska innehålla

 • beskrivning av aktiviteten
 • aktivitetens syfte och eventuell målgrupp
 • budget över kostnader och finansiering
 • sökt belopp.

Lilla projektstödet

Ansökan ska göras innan genomförd aktivitet. Stöd ges inte för aktiviteter som redan är genomförda. Föreningen ansöker om bidrag genom kommunens digitala ansökningssystem.

Ansökan till lilla projektstödet kan göras fyra gånger per år:

 • 31 januari
 • 15 april
 • 31 augusti
 • 15 december

Ansökan ska innehålla:

 • beskrivning av aktiviteten
 • aktivitetens syfte och eventuell målgrupp
 • budget över kostnader och finansiering
 • sökt belopp.

Redovisning

Redovisningen görs genom kommunens digitala system för bidragshantering. Föreningen ska lämna sin redovisning senast 1 månad efter att aktiviteten/insatsen avslutats. Redovisningen ska innehålla:

 • beskrivning av hur aktiviteten/insatsen genomförts inklusive hur syftet har uppnåtts
 • effekter såsom antal deltagare uppdelat på kön
 • ekonomisk beskrivning.

Utbetalning

Stora projektstödet: Utbetalning sker i samband med beslut om tilldelning.
Lilla projektstödet: Utbetalning sker i samband med beslut om tilldelning.

Förstärkt ridbidrag

Förstärkt ridbidrag avser att stärka barns- och ungas ridverksamhet i Haninge kommun. Stödet kompletterar det lokala aktivitetsstödet och bygger på antalet aktiviteter som föreningen fick aktivitetsstöd för föregående år.

Kriterier

 • Bidragsberättigade deltagare är samma deltagare för vilka föreningen erhåller aktivitetsstöd.
 • Bidraget ska möjliggöra lägre avgifter för ridsport för barn och unga och personer med funktionsnedsättning i Haninge kommun.
 • Tilldelad ridförening måste vara ansluten till ett riksförbund.

Tilldelningsmodell

Ansökan och rapportering av aktiviteter sker i samband med ansökan om lokalt aktivitetsbidrag. Bidragsberättigade ridföreningar tilldelas bidraget utifrån varje förenings andel av det totala antalet redovisade aktiviteter hos ridföreningarna föregående år.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar årligen om storleken för bidraget.

Utbetalning

Utbetalning sker i samband med beslut om tilldelning.

Senast uppdaterad: 4 januari 2024