Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Allmänna villkor för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Syftet med idrotts- och fritidsnämndens stöd till ideella föreningar är att genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till en aktiv fritid för barn och ungdomar i Haninge kommun. För att söka föreningsbidrag behöver föreningen uppfylla de allmänna villkoren och ansöka om att bli en bidragsberättigad förening.

På denna sida: 

Demokratiskt och jämlikt

Allmänna villkor

Årliga handlingar

Föreningen ska följa demokratiska principer

Övriga villkor för att erhålla föreningsstöd

Avgränsningar

Ansökan om att bli berättigad ekonomiskt stöd

Årlig uppföljning

Tolkning och prioriteringar av föreningsstödet 

Stödformer till ideella föreningar

Syftet med idrotts- och fritidsnämndens stöd till ideella föreningar är att genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till en aktiv fritid för barn och ungdomar i Haninge kommun. För att söka föreningsbidrag behöver föreningen uppfylla de allmänna villkoren och ansöka om att bli en bidragsberättigad förening. Därefter kan föreningen ansöka om olika föreningsbidrag beslutade av idrotts- och fritidsnämnden.

Demokratiskt och jämlikt

Ekonomiskt stöd lämnas endast till förening som står bakom den demokratiska rättsstatens principer, alla människors lika värde, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föreningens verksamhet ska vara öppen för alla och ingen ska diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eller funktionsnedsättning.

En förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och värderingar, där medlemmar har rätt och möjlighet att påverka verksamheten. Barn och ungdomar ska i föreningsarbetet ges möjlighet att både delta och påverka. Föreningen ska anamma huvudprinciperna i FN:s barnkonvention vilka innebär att barn ska ha rätt till inflytande, inget barn får diskrimineras och varje barn har rätt till utveckling.

Idrotts- och fritidsnämnden ska genom uppföljning och kontroll tillse att stöd till föreningslivet inte missbrukas.

Allmänna villkor

För att kunna söka stöd ska föreningen:

 • vara en ideell förening
 • vara registrerad i Haninge kommuns föreningsregister
 • ha sin huvudsakliga verksamhet och säte i Haninge kommun. Annan förening kan efter individuell prövning bli bidragsberättigad, exempelvis förening med verksamhet i flera kommuner eller föreningar med verksamhet för funktionsnedsättning
 • ha ett organisationsnummer utfärdat av Skatteverket
 • ha ett aktuellt bank- eller plusgirokonto i föreningens namn. Utbetalning av bidrag sker endast till bank- eller plusgirokonto
 • bedriva verksamhet för barn- och ungdomar eller personer med funktionsnedsättning i Haninge kommun
 • ha en egen ekonomi som innefattar att medlemmarna betalar medlemsavgift
 • ha minst 10 betalande medlemmar
 • idrottsföreningar ska vara anslutna till ett av Riksidrottsförbundet anslutna specialförbund. Dispens kan ske efter dialog med kommunen
 • ha insänt årliga handlingar enligt nedan, samt eventuella handlingar som krävs för respektive stödform.

Årliga handlingar

De årliga handlingarna ska laddas upp i Rbok årligen och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 månad efter årsmötet. Följande handlingar ska laddas upp:

 • årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte, daterat och justerat, där firmatecknare ska framgå samt storleken på medlemsavgiften
 • verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse där intäkter för medlemsavgifter ska framgå som en egen post eller bilaga
 • revisionsberättelse
 • uppgifter om antal aktiva medlemmar* (ej stödmedlemmar), fördelat efter 0–20 år (till och med det år medlemmen fyller 20 år) respektive 21 år och äldre samt kön.

*uppgifterna ger kommunen möjlighet att utifrån det idrottspolitiska programmets intentioner följa upp antal aktiva barn och ungdomar i föreningslivet i Haninge kommun.

Föreningen ska följa demokratiska principer

En förening som söker bidrag ska fungera enligt demokratiska principer, utöver det som står i stycket demokrati och jämlikhet, innebär det att:

 • föreningen ska ha en vald styrelse och demokratiskt antagna stadgar
 • föreningen ska vara öppen för alla
 • föreningens medlemmar är valbara och har rösträtt från åtminstone det år medlemmen fyller 15 år. Föreningens omfattning och verksamhet kan dock innebära att en högre ålder för rösträtt är mer lämplig, vilket föreningen i så fall ska kunna motivera.

Övriga villkor för att erhålla föreningsstöd

 • Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska ha rutiner för att regelbundet begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för pedagoger/ledare med direktkontakt med barn. Det gäller för pedagoger/ledare som är över 15 år och har en kontinuerlig direktkontakt med barnen i verksamheten.
 • All verksamhet för barn och unga ska vara fri från alkohol, tobak och droger. Bidrag får ej användas till införskaffande av alkohol, tobak eller droger.

Avgränsningar

Föreningen ska verka inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Samverkan och samarrangemang

 • Stöd kan endast sökas en gång för en och samma kostnad från Haninge kommun eller andra offentliga organisationer.
 • Vid samarbeten mellan föreningar ska en förening vara huvudsökande och därmed vara ansvarig för ansökan och redovisning. Den huvudsökande föreningen ansvarar för att tilldelat stöd eventuellt fördelas mellan de samverkande föreningarna.

Religiös eller politisk verksamhet eller aktiviteter

Föreningsstöd kan inte sökas för följande typer av verksamhet:

 • religiösa föreningar, religiösa organisationer och religiös samfundsverksamhet
 • politiska föreningar och politiska organisationer

Social verksamhet

 • Socialnämnden och äldrenämnden i Haninge kommun har föreningsstöd inom respektive nämnds verksamhetsområden.

Ansökan om att bli berättigad ekonomiskt stöd

Föreningen ansöker om att bli berättigad ekonomiskt stöd i Haninge kommun genom kommunens digitala ansökningssystem Rbok.

Vid ansökan ska föreningen bifoga följande uppgifter:

 • beskrivning av föreningens verksamhet
 • protokoll från bildande mötet eller senaste årsmötet
 • föreningens antagna stadgar
 • aktuellt bankgiro- eller plusgirokonto
 • besked från Skatteverket om tilldelat organisationsnummer
 • intyga att rutiner för utdrag ur belastningsregistret finns enligt punkten om övriga villkor för att erhålla föreningsstöd.

Årlig uppföljning

Idrotts- och fritidsnämnden följer årligen upp hur föreningsstöden har använts genom uppföljning av föreningarnas redovisning och stickprovskontroller. Uppföljningen kan göras av kommunen eller av kommunen utsedda granskare.

På begäran är föreningen skyldig att visa upp:

 • bokföring
 • protokoll
 • deltagarbesök
 • övriga handlingar som kommunen efterfrågar
 • hur föreningen följer de demokratiska principerna.

Föreningen ska kunna dela med sig av efterfrågade handlingar inom 1 månad.

Om det sker förändringar i en bidragsbeviljad förening som påverkar förutsättningarna för att få stöd, är föreningen skyldig att meddela kommunen omedelbart. Haninge kommun har rätt att stoppa utbetalning av beviljat stöd om föreningen upphört med sin verksamhet.

Om de allmänna villkoren för föreningsstöd inte följs

Haninge kommun har rätt att kräva återbetalning, eller avvakta utbetalning av beviljat bidrag, om kommunens uppföljning visar att en förening inte följer de allmänna villkoren för föreningsstöd.

Tolkning och prioriteringar av föreningsstödet

Idrotts- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde gällande bidragsbestämmelser. För att idrotts- och fritidsnämndens stöd till ideella föreningar ska berika kommunens invånare på bästa sätt och komma många till del bedöms ansökningar i relation till andra inkomna bidragsansökningar. Det innebär att idrotts- och fritidsnämnden har rätt att bevilja en mindre del av ansökt bidragsbelopp.

Stödformer till ideella föreningar

Lokalt aktivitetsstöd

Vilken förening kan söka? Idrottsföreningar, friluftsföreningar

Sista ansökningsdag: 25 februari, 25 augusti

Utbetalning: Cirka tre veckor efter sista ansökningsdag

Stora projektstödet

Vilken förening kan söka? Idrottsföreningar, friluftsföreningar

Sista ansökningsdag: 1 mars, 1 september

Utbetalning: I samband med tilldelning

Lilla projektstödet

Vilken förening kan söka? Idrottsföreningar, friluftsföreningar

Sista ansökningsdag: 31 januari, 15 april, 31 augusti, 15 december

Utbetalning: i samband med tilldelning

Förstärkt ridbidrag

Vilken förening kan söka? Ridföreningar

Sista ansökningsdag: 25 februari

Utbetalning: Cirka tre veckor efter sista ansökningsdag

Senast uppdaterad: 2 januari 2024