Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund

Här hittar du information om grundbidrag, kulturverksamhet för barn och unga, arrangemangsstöd, utvecklings- och projektstöd samt studieförbundsbidrag. Föreningar ansöker om bidrag genom kommunens digitala ansökningssystem Rbok.

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Grundbidrag

Grundbidraget finns till för att främja och arrangera kulturverksamhet för allmänheten. Bidraget stödjer också föreningar som arbetar för att bevara eller utveckla Haninges kulturhistoria och kulturarv. Grundbidrag beviljas vanligtvis ett år i taget men en ansökan kan sökas för fler år.

Kriterier

För att få grundbidraget måste er verksamhet vara kontinuerlig, vilket innebär att den pågår kontinuerligt under året eller består av en enskild återkommande aktivitet, exempelvis en årlig festival.

Bidraget kan exempelvis användas för att bedriva er kulturverksamhet och ert behov av att avlöna eller arvodera ledare som körledare, regissör, dirigent eller andra med specialkompetens, inköp eller hyra av teknisk utrustning och lokalkostnader.

Så ansöker föreningen

Ni ansöker genom Haninge kommuns digitala system för ansökningar, Rbok. I ansökan ska ni beskriva er verksamhet och dess syfte, till vilken målgrupp ni riktar er och hur ni planerar att nå dem. Ansökan ska innehålla budget för nästkommande år där förväntade kostnader framgår och eventuellt ytterligare stöd och övriga intäkter som medlems- och deltagaravgifter. Slutligen ska ni ange vilket belopp ni söker.

I samband med ansökan ska föreningen även ladda upp uppgifter om antal aktiva medlemmar (ej stödmedlemmar) fördelat efter antal medlemmar i intervallet 0–19 år (till och med det år medlemmen fyller 19 år) respektive 20 år och äldre samt kön.

Ansökan om grundbidrag sker en gång per år och ni söker för verksamhet som äger rum kommande år. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 november.


Kulturverksamhet för barn och unga

Det här stödet är till för att stödja ideella kulturföreningars kurser eller kursliknande verksamhet för barn och unga i Haninge. Syftet med stödet är att skapa ett varierat och tillgängligt utbud för barn och unga att själva utöva och få utvecklas i olika konstnärliga uttryck. Verksamheten ska skapa fler möjligheter för barn och unga att utöva kultur.

Kriterier

Den verksamhet som stöds via bidraget ska:

 • erbjuda barn och unga möjligheten att själva få skapa och utvecklas inom sitt kulturutövande,
  - i huvudsak ske i grupp
  - vara återkommande (kursverksamhet eller liknande)
  - bedrivas på barn och ungas fritid
  - ledas av personer med pedagogisk utbildning inom det aktuella ämnesområdet eller motsvarande praktisk erfarenhet.

Målgruppen för verksamheten är barn och unga upp till och med gymnasieålder, men åldersspannet kan vara flexibelt exempelvis för målgruppen unga med funktionsnedsättning

Föreningen kan ta ut en avgift av deltagarna i verksamheten.

Så ansöker föreningen

Ansökan sker genom Haninge kommuns digitala plattform för hantering av bidragsansökningar.

Föreningen ska i ansökan beskriva för vilken verksamhet de söker stöd och lämna en ansökan där den beskriver:

 • vilken verksamhet föreningen söker stöd för
 • hur många barn, grupper och kurser (både antal kurser och kurstillfällen) som föreningen söker medel för
  var verksamheten ska bedrivas
 • en budget för verksamheten som föreningen söker stöd för. Eventuella intäkter från deltagare (deltagaravgifter) ska framgå i budgeten. De kostnader som ekonomiskt stöd ansöks för ska specificeras.

Ansökan sker inför varje ”termin” och ska vara inlämnad senast 15 mars för verksamhet under hösten och 15 oktober för verksamhet under våren.


Arrangemangsstöd

Arrangemangsstödet är till för att stödja ett rikt utbud av kultur och upplevelser i Haninge. Stödet kan sökas av bidragsberättigade kulturföreningar.

Kriterier

Er förening kan söka stöd för att genomföra tillfälliga arrangemang som exempelvis konserter, föreställningar, föredrag, debatter eller liknande. Stödet kan användas till exempelvis arvoden eller gager för artister, föreläsare eller liknande utanför er förening, hyra av lokaler och utrustning samt marknadsföring.

För att ni ska kunna få stöd måste arrangemanget vara öppet för allmänheten och äga rum i Haninge. Att det är öppet för allmänheten innebär att alla som vill, i så stor utsträckning som möjligt, ska kunna delta. Ni får ta ut avgifter för entré eller deltagande i arrangemanget.

Stöd kan inte sökas för aktiviteter som redan har ägt rum eller för inköp av teknik eller utrustning som kan fortsätta användas även efter arrangemanget är över.

Så ansöker föreningen

Ni ansöker genom Haninge kommuns digitala system för ansökningar, Rbok. I er ansökan ska ni beskriva arrangemanget som ni vill genomföra och dess syfte. I ansökan ska ni också berätta hur ni planerar att finansiera arrangemanget utöver bidraget från Haninge kommun, exempelvis genom biljettintäkter eller bidrag från andra offentliga organisationer. Slutligen ska ni ange vilket belopp ni söker.

En ansökan om arrangemangsstöd kan göras löpande under året. Ansökan ska vara inlämnad senast en månad innan arrangemanget äger rum. Söker ni stöd för mer än 50 000 kronor ska ansökan beslutas av kultur- och demokratinämnden, då ska ansökan vara inlämnad senast tre månader innan arrangemanget äger rum.


Utvecklings- och projektstöd

Utvecklings- och projektstödet är till för föreningar som vill utveckla kvaliteten i sin verksamhet eller nå fler deltagare eller nya målgrupper. Stödet ska underlätta för föreningar med ambitioner och viljan att utveckla sin verksamhet på lång sikt men kan också sökas för kortare och tillfälliga insatser och aktiviteter.

Kriterier

Utvecklings- och projektstödet kan sökas för utvecklingsinsatser, projekt, satsningar, idéer etcetera som ligger i linje med det kulturpolitiska programmet och kompletterar er ordinarie verksamhet. Stöd kan sökas för en avgränsad aktivitet med ett tydligt start- och slutdatum eller för längre projekt där flera aktiviteter under en period kan ingå som sammantaget bidrar till ett gemensamt mål. Stöd kan sökas för projekt som pågår under en period om högst 3 år.

Insatser som är berättigade till stöd kan exempelvis vara öppen verksamhet, kompetenshöjande utbildningar inom föreningens kulturområde som masterclasses eller föreningsstärkande utbildningar, inköp av material eller teknik som underlättar för personer med funktionsnedsättning att delta eller utbildningsinsatser för medlemmar i föreningsdemokrati som ”motionsverkstad” kring hur man skriver motioner till årsmötet.

Så ansöker föreningen

Ni ansöker genom Haninge kommuns digitala system för ansökningar, Rbok. Ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. I er ansökan ska ni beskriva insatsen/projektet som ni vill genomföra och dess syfte. I ansökan ska ni också berätta hur ni eventuellt planerar att finansiera insatsen/projektet utöver bidraget från Haninge kommun, exempelvis genom egna investeringar och/eller bidrag från andra offentliga organisationer. Slutligen ska ni ange vilket belopp ni söker.

En ansökan om utvecklings- och projektstöd kan göras vid fyra tillfällen per år; 25 februari, 25 maj, 25 augusti och 25 november.


Studieförbundsbidrag

Kriterier

Kultur- och demokratinämnden följer i huvudsak Folkbildningsrådets kriterier enligt Statsbidrag till studieförbund 2022.

Bidrag utgår endast till verksamhet som genomförs i Haninge kommun.

Studiecirkel

Studiecirkel är en mindre grupp som genom samtal och diskussion bedriver studier. Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intressen. Studiecirkeln ska anordnas så att deltagarna ges möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.

Annan folkbildningsverksamhet

I annan folkbildningsverksamhet kan studieförbundet genomföra verksamhet i friare former, till exempel workshoppar eller liknande. Verksamhet i annan folkbildningsverksamhet ska ge studieförbundet möjlighet att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirklar. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Deltagarna kan vara fler än i studiecirkeln.

Kulturprogram

Kulturprogrammen ska ge kulturupplevelser genom föreläsning, sång/musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans, utställning, litteratur, konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet.

Ett sammanhållet arrangemang som vänder sig till samma deltagare rapporteras som ett kulturprogram även om det innehåller flera medverkande eller olika kulturformer.

Utställning kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett visningstidens längd.

Tillgänglighetsbidrag

Bidraget fördelas för verksamhet med personer med funktionsnedsättning som har haft behov av förstärkta insatser i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Endast verksamhet som har inneburit merkostnader kan rapporteras och ge rätt till bidrag.

Stöd för tillgänglighetsanpassning omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med målgruppen och fördelas i proportion till studieförbundens andel av den totala verksamheten med målgruppen.

Ersättningsmodell

Fördelningen av bidrag till studieförbund sker enligt en modell som bygger på antal deltagare och timmar av aktiviteter som studieförbunden har rapporterat inom respektive verksamhetsform. Fördelningen tar dels hänsyn till senaste slutrapporterade verksamhetsår, dels till medelvärdet för de två föregående åren.

Fördelning till respektive studieförbund sker enligt den statistik som Statistiska centralbyrån sammanställer kring studieförbundens verksamhet.

Så ansöker studieförbundet

Ansökan sker genom Haninge kommuns digitala ansökningssystem, Rbok. Ansökan ska ske senast 31 mars.

 

Senast uppdaterad: 5 maj 2023