Vill du ge Haninges unga ett meningsfullt lov?

För att skapa möjligheter till meningsfulla lov för barn och unga gör vi nu en extra satsning på aktiviteter under loven. Det innebär att du som ordnar fritidsaktiviteter för barn och unga kan ansöka om extra bidrag.

Collage av olika sporter, basket, paddla kanot, Foto: Detail

Tillsammans har Trygghetskommissionen i Haninge kommun och kommunens högsta ledning beslutat att avsätta 1 550 000 kronor för lovaktiviteter för barn och unga 6–18 år. Pengarna går till aktiviteter som anordnas för barn och ungdomar under loven. Nu är det dags att ansöka om extra bidrag inför höst- och jullov!

Ansökningstider

Föreningar, organisationer och kommunala verksamheter är välkomna att skicka in sina ansökningar under perioderna: 

Höstlov: 1–20 september 2022. 

Jullov: 1 september–31 oktober 2022.

Vem kan ansöka om lovmedel?

Ideella föreningar, studieförbund och kommunala verksamheter som har sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun och anordnar aktiviteter för barn och ungdomar under höstlovet (31 oktober–4 november) eller jullovet (23 december–8 januari) är välkomna att söka bidraget.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via kommunens bokningssystem RBok. 

Här söker du om höstlovsmedel. 

Här söker du om jullovsmedel. 

Hur mycket pengar kan jag ansöka om?

Maximalt 40 000 kr. 

Vad ska ansökan innehålla?

 • Beskrivning av aktiviteten.
 • Vilken målgrupp aktiviteten vänder sig till.
 • Antal barn som förväntas delta i aktiviteten.
 • Tidplan för aktiviteten. 
 • Fullständig budget för aktiviteten.
 • Var aktiviteten ska genomföras.
 • Vilket belopp ansökan avser.

När ska aktiviteten genomföras?

Någon gång under höstlovet (31 oktober–4 november) och/eller under jullovet (23 december–8 januari).

När får jag reda på om jag fått pengarna?

Du får besked om ni får medel runt den 15 oktober (höstlov) eller runt den 20 november (jullov).

Finns det några krav på hur aktiviteten ska utformas? 

Ska-krav:

 • Aktiviteten ska vara gratis för deltagarna och öppen för alla.
 • Aktiviteten ska genomföras någon gång under höst- och/eller jullovet.
 • Medverkan för deltagarna ska ske utan krav på förkunskaper eller att särskild utrustning ska medtas.
 • Aktiviteten ska vara öppen för både flickor och pojkar.
 • Beviljad aktivitet ska vara marknadsförd via kommunens evenemangskalender samt föreningen/verksamhetens egna hemsida/Facebook-sida senast den 20 oktober (höstlov) eller 25 november (jullov). Här lägger ni in aktiviteten i kommunens evenemangskalender.

Vi ser även positivt på aktiviteter som:

 • Uppmärksammar jämställdhet.
 • Uppmanar flickor att delta.
 • Uppmanar barn och ungdomar med funktionsvariation och särskilda behov att delta.
 • Genomförs på kommunens allmänna/öppna ytor, t ex Rudanområdet eller Eskilsparken.
 • Tillkommit genom samverkan mellan kommunala verksamheter och föreningsliv eller samverkan mellan lokala föreningar.

Övriga villkor för ansökan:

 • Bidrag för en och samma aktivitet beviljas endast en gång under en och samma bidragsform.
 • Bidraget kan endast sökas av den förening/verksamhet som genomför aktiviteten.
 • Vid samarrangemang kan endast en av arrangörerna ansöka om bidrag.
 • Ansökan kan ej göras retroaktivt. 
 • Bidrag för lön medges ej. Däremot kan bidrag för skäliga arvoden beviljas för kostnader utöver vad som bedöms vara föreningens/verksamhetens ordinarie verksamhet. 

Bidrag beviljas ej till:

 • religiösa föreningar, organisationer eller samfundsverksamhet
 • politiska föreningar eller organisationer
 • aktiviteter för vilket en förening kan få finansiering från annat håll
 • aktiviteter som finansieras via kommunalt upphandlade tjänster
 • aktiviteter för vilket föreningen får bidrag i annan ordning
 • aktiviteter som sker utanför länet
 • kläder

Hur ska jag redovisa mitt förbrukade bidrag?

Redovisning av beviljat bidrag görs i RBok av den som ansökt senast 3 månader efter aktivitetens genomförande. 

Frågor eller funderingar?

Kontakta Föreningsbyrån 08-606 82 58, vardagar 10-12.

 

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022