Bidrag till idrotts- och friluftsföreningar

Här hittar du information om lokalt aktivitetsstöd (LOK), projekt- och arrangemangsstöd (lilla projektstödet och stora projektstödet) och förstärkt ridbidrag. Föreningar ansöker om bidrag genom kommunens digitala ansökningssystem, Rbok.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK)

Lokalt aktivitetsstöd ges för verksamhet riktad till barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Bidraget ges med 37 kr per sammankomst och 4/6/8 kr per deltagare.

Kriterier

En sammankomst ska omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare och ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.

Verksamhet i "drop-in-form" där gemensam samling och avslutning saknas, är inte bidragsberättigad.

Så ansöker föreningen

Sammankomster med närvaro registreras i Rbok senast 4 veckor efter verksamhetsdatum.

1 juli - 31 december: ansökan senast den 25 februari
1 januari - 30 juni: ansökan senast den 25 augusti


Projekt- och arrangemangsstöd

Föreningar som vill utveckla kvaliteten i sin verksamhet och nå fler deltagare och nya målgrupper kan ansöka om projektstöd. Stora projektstödet är inriktat på längre insatser och ska underlätta för föreningar med ambition och vilja att utveckla och förändra sin verksamhet. Stora projektstödet kan även användas till att stödja möjligheterna att genomföra stora arrangemang som bidrar till upplevelser för Haningeborna och lockar besökare. Lilla projektstödet är inriktat på kortare tillfälliga insatser och aktiviteter. Stora respektive lilla projektstödet söks inom sökområdena jämställd och jämlik idrott, friluftsverksamhet och evenemang och upplevelser.

Kriterier

Stora projektstödet

Bidraget kan sökas för genomförande av projekt, satsningar, utvecklingsinsatser, idéer, etcetera som ligger i linje med det idrottspolitiska programmet och idrotts- och fritidsnämndens mål. Aktiviteter som är berättigade för stöd ska:

 • bestå av flera olika aktiviteter som sammantaget bidrar till ett gemensamt mål eller av en större aktivitet med betydelse för Haninge
 • ha en långsiktighet i genomförandet eller i effekten.

Lilla projektstödet

Lilla projektstödet kan ge stöd för mindre aktiviteter. Aktiviteter som är berättigade för stöd ska:

 • ha ett tydligt start- och slutdatum
 • bestå av en enskild avgränsad aktivitet med tydligt syfte och mål.

Så ansöker föreningen

Stora projektstödet

Ansökan ska göras innan genomförd aktivitet. Stöd ges inte för aktiviteter som redan är genomförda. Föreningen ansöker om bidrag genom Rbok. Ansökan görs två gånger per år:

 • 1 mars är sista ansökningsdag för projekt som startar under hösten.
 • 1 september är sista ansökningsdag för projekt som startar under våren.

Lilla projektstödet

Ansökan ska göras innan genomförd aktivitet. Stöd ges inte för aktiviteter som redan är genomförda. Föreningen ansöker om bidrag genom Rbok. Ansökan till lilla projektstödet kan göras fyra gånger per år:

 • 31 januari
 • 15 april
 • 31 augusti
 • 15 december

Förstärkt ridbidrag

Förstärkt ridbidrag avser att stärka barns- och ungas ridverksamhet i Haninge kommun. Stödet kompletterar det lokala aktivitetsstödet och bygger på antalet aktiviteter som föreningen fick aktivitetsstöd för föregående år.

Kriterier

 • Bidragsberättigade deltagare är samma deltagare för vilka föreningen erhåller aktivitetsstöd.
 • Bidraget ska möjliggöra lägre avgifter för ridsport för barn och unga och personer med funktionsnedsättning i Haninge kommun.
 • Tilldelad ridförening måste vara ansluten till ett riksförbund.

Tilldelningsmodell

Ansökan och rapportering av aktiviteter sker i samband med ansökan om lokalt aktivitetsbidrag. Bidragsberättigade ridföreningar tilldelas bidraget utifrån varje förenings andel av det totala antalet redovisade aktiviteter hos ridföreningarna föregående år. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar årligen om storleken för bidraget.

kontakt

Richard Wendt
Verksamhetschef
Livskvalitet och folkhälsa norr
08-606 76 68
richard.wendt@haninge.se

Föreningsbyrån
08-606 82 58 Telefontid vardagar 10-12
foreningsbyran@haninge.se

Postadress
Haninge kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
136 81 Haninge

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022