Föreningar inom kommunen

I Haninge kommun finns drygt 200 föreningar. Föreningar kan ansöka om olika former av ekonomiska bidrag från kommunen eller boka kommunens lokaler hos Föreningsbyrån. Haninge kommun ansvarar även för att utfärda lotteritillstånd.

Nya nivåer på taxor och avgifter i Haninge kommun

I kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag ingår att se över samt ge nämnden förslag på reviderade taxor och avgifter. Dessa ska på bästa sätt stödja föreningslivet och nämndens prioriterade målgrupper inom de budgetmässiga ramarna. Framöver har kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en årlig översyn av taxor och avgifter, detta skedde senast 2015. De taxor och avgifter som införs 2020 ligger i paritet med nivåerna i våra grannkommuner.

En viktig aspekt för Haninge kommun är att alla föreningar behandlas lika. I dag får enbart de föreningar som utövar sin verksamhet i kommunens egna lokaler ta del av kostnadsfritt nyttjande.

Från den 1 januari 2020 delas föreningstaxa 1 upp i två delar (taxa 1a och taxa 1b). Taxa 1a kommer att gälla under fastställd huvudsäsong och övrig tid gäller taxa 1b för barn- och ungdomsverksamhet. Under perioden 1 januari 2020 till 30 juni 2020 kommer taxa 1a vara noll kronor.

Fastställda huvudsäsonger då taxa 1a tillämpas för barn- och ungdomsverksamhet.

  • Inomhusidrotter, 20 augusti–31 maj
  • Utomhusidrotter, (bollplaner och friidrottsytor) 1 april–30 november
  • Simhallsidrotter, 1 september–31 maj
  • Ishallsidrotter, 15 september–31 mars

Föreningstaxa 2 revideras och ligger i samma nivå som våra grannkommuner.

Från den 1 juli 2020 kommer alla nya taxor trätt i kraft fullt ut, föreningar som verkar i kommunens lokaler kommer då att betala hyra året runt, dock kommer taxa 1a vara enligt 2014 års prissättning det vill säga mer subventionerad än övriga taxekategorier. För att kompensera för de ökade utgifterna kommer kultur- och fritidsförvaltningen i dialog med föreningslivet att under våren utreda på vilket sätt kommunen kan återföra medel till föreningarna. Syftet är att möjliggöra för fler barn och unga att få ta del av stödet.


Föreningsregister

I Haninge kommuns föreningsregister kan du söka fram vilka föreningar som finns i kommunen.

Här hittar du vårt föreningsregister

kontakt

Richard Wendt
Verksamhetschef
Livskvalitet och folkhälsa norr
08-606 76 68
richard.wendt@haninge.se

Föreningsbyrån
08-606 82 58 Telefontid vardagar 10-12
foreningsbyran@haninge.se

Besöksadress Expedition tisdag, onsdag, torsdag 15-17
Norra Kronans gata 433
136 60 Brandbergen

Postadress
Haninge kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
136 81 Haninge

Föreningsråd

I Haninge finns ett föreningsråd som verkar för de ideella föreningarnas intressen i kommunen.

Läs mer om föreningsrådet här

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 november 2020