Socialnämndens föreningsbidrag

Dessa bidrag kan sökas av föreningar som arbetar förebyggande mot missbruk, våld, kriminalitet eller arbetar för att öka trygghet och motverkar socialt utanförskap eller som stödjer brottsoffer. Följande bidragsformer kan sökas: medlemsbidrag och upprättande av partnerskapsavtal.

Foto: Mostphotos

Det finns även andra former av bidrag som inte är särskilt riktade, som till exempel startbidrag och lokalt aktivitetsstöd (LOK), dessa bidrag hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag

Medlemsbidrag

Syftet med medlemsbidraget är att stödja ideella föreningar att etablera sig och utveckla sin verksamhet i Haninge samt bidra till Haningebors delaktighet i föreningslivet.

Målgrupp och inriktning

För att en förening ska kunna erhålla medlemsbidrag ska föreningen ha verksamheter som arbetar för någon följande målgrupper i Haninge:

 • Personer med funktionsnedsättning
 • Personer med beroendeproblematik
 • Brottsoffer
 • Anhöriga till ovanstående målgrupper

Medlemsbidrag kan även erhållas för föreningar som bedriver verksamhet med någon av följande inriktningar:

 • socialt utanförskap och isolering
 • trygghetsskapande insatser
 • förebygga kriminalitet
 • förebygga våld

Ansökan

Ansökan om medlemsbidrag ska vara socialnämnden tillhanda senast den 30 september året innan bidragsåret. Ansökan ska göras på anvisad blankett. För att en ansökan ska anses komplett ska samtliga bilagor bifogas vid inlämningstillfället.

För kompletterande blanketter som ska bifogas ansökan se socialnämndens reglemente för föreningsbidrag.  

Handläggning och beslut

Ansökan ska vid inlämningstillfället vara komplett. Om ansökan inte är komplett kommer ansökan att avslås. Vid komplettering ska ny komplett ansökan skickas in innan sista inlämningsdag. Tidigare ansökan kommer då att avskrivas.

Socialnämnden förbehåller sig rätten att besluta om att bevilja eller avslå en ansökan. Bidrag beviljas för ett kalenderår i taget.

Beslut fattas i december samma år och beviljade bidrag betalas ut innan utgången av 31 december.

Socialnämndens beslut kan inte överklagas enligt förvaltningslagen.

Återbetalning

Socialnämnden äger rätt att kräva tillbaka utbetalt bidrag om föreningen lämnat felaktiga uppgifter eller om utbetalt bidrag bryter mot de allmänna kraven för socialnämndens medlemsbidrag.

Partnerskap

Syftet med partnerskapet är att ge ett kort- eller långsiktigt stöd till föreningar som utför eller driver verksamheter som ett komplement till socialnämndens verksamhet. Partnerskapet ska stödja det ideella engagemanget och finansiera särskilda uppdrag som föreningen utför åt socialnämnden.

Partnerskapet ska ha en tydlig koppling till de av kommunfullmäktige fastställda mål som riktar sig till socialnämnden samt socialnämndens beslutade strategier.

Partnerskapet ska utgå ifrån socialnämndens behov och verksamheten ska vara inriktad på något av följande områden:

 • stöd till personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga
 • stöd till personer med beroendeproblematik
 • socialt utanförskap och isolering
 • stöd till brottsoffer
 • trygghetsskapande insatser
 • förebygga kriminalitet
 • förebygga våld

Allmänna krav

1. Socialnämnden får endast ingå avtal med ideella föreningar.

2. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska demokratiska principer, följa gällande lagar, värna alla människors lika värde samt visa gott omdöme.

3. Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

4. Föreningen har antagna stadgar, utsedd styrelse, organisationsnummer, eget bankkonto samt riktar sin verksamhet till Haningebor.

5. Föreningen har god ordning på sin ekonomi och sina räkenskaper samt sina handlingar i övrigt.

Behovsanalys

Social- och äldreförvaltningen har i uppdrag att identifiera behovet av insatser som lämpligen kan utföras av ideella föreningar och formuleras i ett uppdrag. Uppdragen kan vara till främjande, förebyggande, uppsökande eller stödjande insatser som utgör komplement till förvaltningens egna insatser. Förvaltningen ska verka för samverkan med andra förvaltningar för att samordna arbetet.

Dialogmöte

Förvaltningen annonserar årligen under juni månad på Haninge kommuns hemsida och bjuder in föreningar till ett dialogmöte under juni månad. Syftet med mötet är att dela lägesbild och behov för att se över vilka föreningar som genom sin verksamhet kan tillgodose de behov av insatser som förvaltningen ser.

Anmälan om partnerskap

Föreningar ska senast utannonserat datum (15 juli 2021) anmäla intresse om att upprätta partnerskap med socialnämnden utifrån de uppdrag som identifierats under föreningsdialogen. Förvaltningen återkopplar till intresserade föreningar senast den 31 augusti.

Intresseanmälan för partnerskap görs med blanketten nedan:

Läs mer om partnerskap i socialnämndens reglemente för föreningsbidrag nedan:

Avstämning och uppföljning av beviljat partnerskap

Förening som beviljats föreningsbidraget partnerskap från socialnämnden ska senast 30 april lämna in en avstämningsrapport till social- och äldreförvaltningen på avstämningsblankett för beviljat partnerskap.

Statsbidrag 2022

Statsbidraget finns för att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, inom det sociala området.

Länk till Socialstyrelsens hemsida där ni finner mer information om statsbidraget

Senast uppdaterad: 30 juni 2022