Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket driver och planerar projektet Tvärförbindelse Södertörn som syftar till att anlägga en två mil mötesfri motortrafikled och en separat gång- och cykelbana mellan Kungens Kurva och Jordbro. Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn har vunnit laga kraft och nu inväntas byggstartsbeslut från regeringen. Inom Haninge kommun planeras bland annat två trafikplatser att anläggas i höjd med norra infarten till Jordbro företagspark/Lillsjövägen respektive Nynäsvägen.

Skiss över framtida trafikplats Slätmossen Visionsbild trafikplats Slätmossen Foto: Trafikverket

Vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn har vunnit laga kraft

Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn har vunnit laga kraft och nu inväntar Trafikverket byggstartsbeslut från regeringen. Ansökningar för miljötillstånd för Vårbybroarna och väg 259 har skickats in av Trafikverket till Mark och miljödomstolen och under senare delen av år 2024 väntar huvudförhandling och domstolsbeslut.


Påverkan i Haninge kommun 

Som en följd av Trafikverkets planerade bygge av Tvärförbindelse Södertörn behöver Vattenfall flytta fjärrvärmeledningar i området kring värmeverket i Jordbro för att säkra en fortsatt stabil leverans av hållbar fjärrvärme.

Etappbeskrivningar

Nynäsvägen

Återställningen av Nynäsvägen är klar, omläggningsarbetet fortsätter i närheten av Nynäsvägen i höjd med värmeverket samt längs med Södra Jordbrovägen.

Södra Jordbrovägen

Omläggningsarbetet på Södra Jordbrovägen påbörjades i oktober 2023. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2024.

  • Schaktarbete pågår periodvis under hela etappen.

Så här påverkas du av arbetet

  • Trafikstörningar samt hastighetsbegränsningar kommer att uppstå längs med Södra Jordbrovägen.
  • Störande ljud kan förekomma till följd av omläggningsarbetet.
  • Gång- och cykelvägen längs Södra Jordbrovägen har flyttats och leds tillfälligt om, se uppdaterad information på Vattenfalls projektsida
  • Busshållplats Södra Jordbrovägen kommer tillfälligt att flyttas, se uppdaterad information på Vattenfalls projektsida

Läs mer kring detta på Vattenfalls projektsida för Tvärförbindelse Södertörn


Varför Tvärförbindelse Södertörn byggs och dess betydelse för Haninge kommun

Tvärförbindelse Södertörn byggs för att bland annat öka säkerheten för trafikanter, hantera tyngre godstrafik samt främja Norviks hamn och sjötransporter. Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden, den så kallade yttre tvärleden, att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Genom Tvärförbindelse Södertörn har Haninge möjlighet att utvecklas, bygga stad och attrahera medborgare och näringsliv. Med Tvärförbindelsen kommer även Stockholmsregionens regionala stadskärnor, Kungens kurva–Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum att kopplas ihop.

Tidplan

Förarbetena är i gång och kommer pågå under flera år och i gatumiljön påverka såväl gående, cyklande och motorfordonstrafik i form av vägomledningar med begränsad framkomlighet som följd. Tvärförbindelsen planeras stå klar en bit in på 2030-talet.

Vill du veta mer om projektet Tvärförbindelse Södertörn?

Läs mer på Trafikverkets projektsida

Läs mer på Vattenfalls projektsida för Tvärförbindelse Södertörn

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering

Senast uppdaterad: 22 april 2024