Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

In- och utfarter

Om din fastighet saknar infart/utfart eller om du vill ändra, flytta eller bredda din infart/utfart mot kommunens mark ska du i Haninge kommun ansöka om det. Du ansöker via Stadsbyggnad@haninge.se För att ändra eller flytta befintlig infart/utfart krävs ett godkännande från Stadsbyggnadsförvaltningen.

Foto: Olof Holdar

Vid ansökan görs en individuell bedömning om ny eller ändrad utfart. I bedömningen ingår bland annat kontroll av eventuell berörd detaljplan såväl som trafiksäkerhet, anläggningstekniska och miljömässiga aspekter.

Vid bedömning av trafiksäkerhet

 • I normalfallet max en infart/utfart per fastighet.
 • Infartens/utfartens bredd som ansluter till kommunens mark får i normalfallet vara max 3,0 meter bred.
 • Avståndet till övergångsställe, cykelpassage, cykelöverfart och korsning ska vara minst 10 meter.
 • Häckar, murar, plank, staket med mera får vara högst 80 cm inom 2,5 meter från infarten/utfarten. Detta för att säkerställa godtagbar sikt.
 • Backning över cykelbana är olämpligt och ska undvikas.
 • Backning ut mot huvudgata eller motsvarande gata är olämpligt och ska undvikas.
 • Backning över gångbana bör undvikas.
 • På platser såsom vid skolor, förskolor eller andra platser där många barn förväntas röra sig ställs högre krav på trafiksäkerhet.
 • Hela fordonet ska inrymmas inom tomten. Dock minst 6,0 meter.
 • Branta gatuanslutningar bör undvikas. Anslutningen mot kommunens gata bör ha ett vilplan motsvarande 5 meter med en lutning om max 5%.
 • Gatans karaktär och trafikmängd.

Vid bedömning av anläggningstekniska aspekter

 • Hur väl infarten/utfarten fungerar utifrån kommunens drift- och underhållssynpunkt.
 • Hur väl infarten/utfarten anpassas till de anläggningstekniska förutsättningarna på kommunens mark som till exempel trumläggning, belysningsstolpar och kabelskåp.
 • Föreslagen utformning ska säkerställa att dagvatten omhändertas inom den egna fastigheten.

Vid bedömning av miljömässiga aspekter

 • Bibehållande av träd eller andra grönytor.
 • Hur väl infarten/utfarten samspelar med dess omgivande landskap och gatumiljö.

Vem bekostar arbetet på kommunens mark?
Kostnaden står den sökande för, dvs. berörd fastighetsägare.

Vem utför arbetet?
På kommunens mark är det kommunens entreprenör som utför arbetet.

Varför har kommunen synpunkter på privata in- och utfarter som ansluter till kommunens vägnät?
Eftersom kommunen ansvarar för frågor som till exempel trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet på kommunens vägnät.

Tips – Glöm inte att om du ändrar marknivån med mer än 50 centimeter kan du behöva marklov inom detaljplanerat område. Vid uppförande av garage krävs även bygglov.

 

Kontakt

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2021