Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Naturvård och biologisk mångfald

Målet för kommunens naturvårdsarbete är att naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse för naturen och samtidigt underlätta för människor att komma ut och njuta i skog och mark.

Tyresta nationalpark. Foto: Malin Löfgren Tyresta nationalpark. Foto: Malin Löfgren Foto: Malin Löfgren

Haninge näst bästa naturvårdskommun i länet

Det visar en omfattande enkät från Naturskyddsföreningen som mäter naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner. 210 av Sveriges 290 kommuner svarade på enkäten och totalt kom Haninge på nionde plats. Förra gången undersökningen genomfördes var 2014 och då kom Haninge på 42:a plats.

Förklaringarna till det stora lyftet är bland annat kommunens satsning på inventering och kartläggning av naturvärden och ekosystemtjänster, olika naturvårdsprojekt samt utvecklandet av styrdokument som naturvårdsplan och klimat- och miljöpolitiskt program.


Vi behöver naturen

Naturens resurser ger oss människor rent vatten, mat, skydd mot översvämningar och stormar, samt många fler tjänster. Utan naturens resurser överlever vi inte. Avgörande för naturens förmåga att säkerställa tillgången på naturresurser är att det finns stabila och välfungerande ekosystem som kan hantera störningar som till exempel sjukdomsangrepp hos djur eller växter, olika miljökatastrofer eller allvarliga utsläpp. Om det finns både en genetisk och artmässig variation av djur och växter så har naturen bättre förutsättningar att klara av sådana störningar.

Därför behöver vi bevara den biologiska mångfalden

Ju större den biologiska mångfalden är , desto bättre rustad är människan att möta framtidens utmaningar i form av exempelvis ett ändrat klimat. Att bevara och utveckla  biologisk mångfald är avgörande för att långsiktigt garantera välfungerande ekosystem vilket i förlängningen är en förutsättning för människans fortsatta överlevnad.

Hotade och fridlysta arter

En hotad art

En hotad art är en växt eller ett djur som är på väg att försvinna. Att arbeta för att bevara hotade arter är en viktig del av naturvården.  I den så kallade Rödlistan finns information om vilka arter som är hotade. En expertkommitté hos ArtDatabanken bestämmer vilka arter som är hotade och hur starkt hotet mot arten är.

Om en art är klassad som hotad är den inte automatiskt skyddad med lagar men det finns åtgärdsprogram som syftar till att bevara känsliga naturtyper och hotade arter. Ett trettiotal åtgärdsprogram som gäller för antingen känslig natur eller särskilda arter finns inom Haninge.

Läs mer om åtgärdsprogram på Naturvårdsverkets hemsida

Fridlysta arter

Fridlysta arter är skyddade via lagstiftning. Fridlysning innebär oftast att man inte får skada, gräva upp, ta frön från eller plocka växter eller döda, fånga eller skada djur, deras ägg, rom eller bon. Man kan söka dispens för insamling av fridlysta arter.

De organismer som är fridlysta, och som förekommer i Stockholms län finns listade på Länsstyrelsens hemsida

Huggorm, snok och hasselsnok är fridlysta

Alla grod- och kräldjur är fridlysta. Det är exempelvis inte tillåtet att fånga eller döda ormar i naturen. För huggorm på tomtmark gäller dock, under vissa omständigheter, undantag från reglerna. Om det finns huggorm på tomten får man flytta den. Om ormen inte låter sig flyttas och ingen annan lösning på problemet finns får man i sista hand döda huggormen.

Undantag från fridlysningens grundregler gäller också för studier av grod- och kräldjur. I begränsad mängd får man samla in ägg (rom) och larver (yngel) för att studera dem. Men djuren ska så snart som möjligt sättas tillbaka på samma plats där man fångade dem. Om det är vuxna grod- eller kräldjur får de fångas in för att studeras men inte flyttas från platsen och släppas fria så snabbt som möjligt.

Snok och hasselsnok får aldrig flyttas eller dödas. Man kan begära dispens från fridlysning hos Länsstyrelsen.

Fredade arter

Utöver fridlysningen är vissa djur fredade. Alla däggdjur och fåglar är fredade med undantag för skyddsjakt på vissa arter och under jakttid. Utöver däggdjur och fåglar är flodpärlmussla och flera fiskarter fredade.


Södertörnsekologerna

Haninge ingår tillsammans med tio andra kommuner i samarbetet Södertörnsekologerna. Kommunernas ekologer, biologer och naturvårdare ingår i samarbetet.

Södertörnsekologerna började sin verksamhet 1990 med en inventering av naturmiljöer i Södertörnsområdet med förutsättningar för hotade växter och djur. Under åren därefter har ett stort antal kommunövergripande naturinventeringar genomförts i Södertörnsekologernas regi.

Senast uppdaterad: 19 december 2023