Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss rätt att vistas fritt i skog och mark om vi visar hänsyn mot naturen och djurlivet, markägare och andra människor som befinner sig där. Huvudregeln är alltså att du inte får störa eller förstöra.

Blåsippor Blåsippor Foto: Eva Simonson

Det finns tillhörande lagar som anger var gränserna går för rätten att vistas i naturen. I naturområden som är skyddade som exempelvis naturreservat eller nationalparker gäller dessutom striktare regler. Dessa regler hittar du på informationstavlor i anslutning till de skyddade områdena eller via Länsstyrelsens respektive kommunens hemsida.

Färdas över vatten, bada

Du får normalt färdas över vatten, bada, tillfälligt förtöja båten och gå iland överallt utom exempelvis vid tomt eller privat brygga. (Tänk också på fågelskyddsområden och andra skyddade områden, där särskilda regler gäller).

Fiska

Du får fiska med handredskap längs ostkusten och på hela Mälaren. Du får fiska från land eller båt med kastspö, metspö, pilk, pimpel och liknande handredskap som är utrustade med lina och krok. Redskapet får inte ha mer än 10 krokar. Fiskemetoden som sådan får ej kräva användning av båt. Det är till exempel inte tillåtet att ro drag. Du får inte fiska med krokredskap närmare fasta yrkesfiskeredskap än 100 meter.

Göra upp eld

Allemansrätten innebär ingen självklar rätt att göra upp eld, men du har möjlighet att elda under säkra förhållanden. När du gör upp eld ska elden vara ordentligt släckt innan du lämnar platsen. Tänk på faran med markbränder! Om du ska elda större mängder ris eller annat ska du alltid vända dig till brandmyndigheten för att få tillstånd. Elda aldrig direkt på klipphällar eftersom de spricker.

Hundar

Hundar ska hållas kopplade under tiden 1 mars - 20 augusti. Under övrig tid ska hundar hållas under sådan uppsikt att de hindras från att jaga eller att störa vilda djur. I skärgården råder skärpta bestämmelser angående kopplingstvånget. (Se även Haninge kommuns "Allmänna lokala ordningsföreskrifter", där det står mer om bestämmelser angående hundar i kommunen. I skyddade områden såsom naturreservat och nationalparken ska hundar vanligen vara kopplade året runt. Du behöver alltså ta reda på vad som gäller för just det område du ska besöka.).

Gå eller åka skidor/inhägnade områden

Du får gå eller åka skidor över annans mark om du inte skadar gröda eller skogsplantering. Du får passera genom inhägnade områden om du stänger grindar efter dig och inte river ner eller förstör stängsel.

Du får inte passera annans tomt eller trädgård. Med tomt menar man området närmast ett boningshus där husets ägare eller brukare har ett berättigat intresse av att få vara i fred - "hemfridszon". Grupper som avser genomföra aktiviteter i naturen som exempelvis "live-spel grupper", scouter, orienterare med flera bör alltid kontakta markägaren först.

Motorfordon i terräng

Det är förbjudet att köra motorfordon i terrängen. Snöskoter får du normalt bara köra i snötäckt terräng eller på sjöisar.

Plocka vilda blommor

Du får normalt plocka vilda blommor, bär, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Det är inte tillåtet att ta växande träd och buskar eller ris, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Tänk på att i Stockholms län råder särskilda bestämmelser över vissa fridlysta växter och djurarter. Här kan du se hur växterna ser ut i den virtuella floran

Rida

Allemansrätten bygger på hänsyn och gott omdöme. Som ryttare ute i naturen måste du känna till några enkla regler.

 • Rid aldrig utan lov över tomt eller över gräsmattor, planteringar, även skogsplanteringar, åkrar, vallar och liknande områden som lätt kan skadas. Detta är förbjudet.
 • Undvik att rida också på annan ömtålig mark, till exempel mjuka skogsstigar, ängar och hagar, lavmarker och kärrmarker. På vår och höst när markerna är blöta och mjuka är risken för markskador extra stor. Var rädd om dikeskanter och vägrenar.
 • Undvik att rida i beteshagar - tänk på att hästar lätt kan skrämma betande djur och även själva bli uppskärrade.
 • Var extra försiktiga när ni är många.
 • Tänk på att risken för markskador är större när ni rider många i grupp. Den som leder till exempel en utflykt med många ryttare kan bli skadeståndsskyldig om gruppen orsakar skador.
 • Om du tänker rida regelbundet i samma område, tala först med den som äger eller brukar marken. Detsamma gäller om du vill lägga ut hinder som stockar och annat. Kravet på samråd är extra stort på den som driver organiserad ridverksamhet
 • Det är i allmänhet tillåtet att rida på skogsbilvägar och andra enskilda vägar. Men ta det försiktigt på vår och höst när vägarna är mjuka och lätt kan skadas.
 • Rid inte på vandringsleder, Sörmlandsleden, i motionsspår eller i markerade skidspår. Undvik att rida även i andra uppåkta skidspår.

I Haninge råder det enligt kommunens ordningsföreskrifter förbud mot att rida i elljusspåren.

 • Det är också förbjudet att rida på vissa av kommunens badplatser. På andra allmänna naturbad, är det också klart olämpligt att rida och vistas med hästar.
 • Visa hänsyn mot gående. Som ryttare får du inte använda gång- och cykelbanor.
 • Visa hänsyn mot din omgivning, tänk på att människor som vistas i närheten av tätortsområden ofta inte har vana vid hästar och i många fall kan vara mycket rädda för detta "stora" djur. Tänk också på att det finns människor som är allergiska mot hästar och även mot dig som ryttare/stallarbetare då du vistas i allmänna utrymmen pendeltåg, affärer med mera, med dina ridkläder/stallkläder.
 • I skyddade områden såsom naturreservat och nationalparken gäller ofta särskilda regler för ridning. Du behöver alltså ta reda på vad som gäller för just det område du har tänkt att rida i.

Skräpa ner, orsaka skadegörelse

Det är förbjudet att skräpa ner eller orsaka skadegörelse i naturen.

Tälta

Något dygn får du tälta på andras mark om det inte medför skada eller stör markägaren. För längre tid eller när det gäller tältning i grupp bör du be markägaren om lov. För att ställa upp husvagn/husbil behövs markägarens tillstånd

Senast uppdaterad: 11 november 2020