Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hotade, fridlysta och fredade arter

Det är en viktig del av naturvården att arbeta för att bevara hotade, fridlysta och skyddade naturarter, växter och djur.

En hotad art

En hotad art är en växt eller ett djur som är på väg att försvinna. Att arbeta för att bevara hotade arter är en viktig del av naturvården. I den så kallade Rödlistan finns information om vilka arter som är hotade. En expertkommitté hos ArtDatabanken bestämmer vilka arter som är hotade och hur starkt hotet mot arten är.

Om en art är klassad som hotad är den inte automatiskt skyddad med lagar men det finns åtgärdsprogram som syftar till att bevara känsliga naturtyper och hotade arter. Ett trettiotal åtgärdsprogram som gäller för antingen känslig natur eller särskilda arter finns inom Haninge.

Läs mer om åtgärdsprogram på Naturvårdsverkets hemsida

Fridlysta arter

Fridlysta arter är skyddade via lagstiftning. Fridlysning innebär oftast att man inte får skada, gräva upp, ta frön från eller plocka växter eller döda, fånga eller skada djur, deras ägg, rom eller bon. Man kan söka dispens för insamling av fridlysta arter.

De organismer som är fridlysta, och som förekommer i Stockholms län finns listade på Länsstyrelsens hemsida

Huggorm, snok och hasselsnok är fridlysta

Alla grod- och kräldjur är fridlysta. Det är exempelvis inte tillåtet att fånga eller döda ormar i naturen. För huggorm på tomtmark gäller dock, under vissa omständigheter, undantag från reglerna. Om det finns huggorm på tomten får man flytta den. Om ormen inte låter sig flyttas och ingen annan lösning på problemet finns får man i sista hand döda huggormen.

Undantag från fridlysningens grundregler gäller också för studier av grod- och kräldjur. I begränsad mängd får man samla in ägg (rom) och larver (yngel) för att studera dem. Men djuren ska så snart som möjligt sättas tillbaka på samma plats där man fångade dem. Om det är vuxna grod- eller kräldjur får de fångas in för att studeras men inte flyttas från platsen och släppas fria så snabbt som möjligt.

Snok och hasselsnok får aldrig flyttas eller dödas. Man kan begära dispens från fridlysning hos Länsstyrelsen.

Fredade arter

Utöver fridlysningen är vissa djur fredade. Alla däggdjur och fåglar är fredade med undantag för skyddsjakt på vissa arter och under jakttid. Utöver däggdjur och fåglar är flodpärlmussla och flera fiskarter fredade.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024