Så kan du lösa hantering av både WC- och BDT-vatten

Är det är dyrt att separera avloppsledningar finns möjlighet att få tillstånd för en anläggning med både WC samt BDT-vatten. I de fall ansökan gäller en anläggning för både WC samt BDT-vatten ska alltid ett kretsloppsanpassat alternativ med kostnadsberäkning även redovisas.

Anläggningar med både WC samt BDT-vatten består normalt av tre reningssteg:

Fosforrening

Fosforrening kan ske via ett filter eller kemisk fällning. Vid kemisk fällning doseras fällningskemikalier till exempel till ledningssystemet under diskbänken. Det kemiskt fällda slammet samlas upp i slamavskiljaren / minireningsverket. Fosforfilter består oftast av en typ av filterbrunn som fylls med ett utbytbart filtermaterial som finns i 500 kg eller 1 000 kg säckar och placeras efter reningsanläggningen. Byte av säckar görs normalt med en kranbil.

Sedimentering

Sedimentering avskiljning av fasta partiklar för det krävs en slamavskiljare med tre kammare, storleken 4 m3 krävs för kemisk fosforfällning och 2 m3, krävs för fosforfilter

Biologisk rening

Biologisk rening mikroorganismer som renar i närvaro av luft sker oftast i markbädd/infiltration/biologisk steg/minireningsverk/filtermaterial.

Anläggningarna kräver ett serviceavtal samt tömning av kommunerna.

Tät biologisk rening

Vid högt miljöskydd krävs det en tät biologisk rening när wc–vatten leds till anläggningen. Det krävs samma teknikkrav för normal skyddsnivå som för hög skyddsnivå bortsett från undantagen att tät biologisk rening endast krävs då man har fosforrening efter reningsanläggningen samt att fosforrening inte krävs för infiltrationsanläggningar eller icke täta markbäddar.

Minireningsverk

Minireningsverken är tekniskt den mest komplicerade anläggningen, som oftast upptar en mindre yta. Denna anläggning har höga driftkostnader för en enskild fastighetsägare.

Minireningsverk ska förutom ovanstående tre steg normalt även bestå av ett fjärde steg - efterpolering för att ta bort smittämnen, som görs vanligtvis på en efterpoleringsbädd.

Minireningsverk kräver förutom ett serviceavtal och tömning av kommunerna också tillsyn från SMOHF. I vissa fall krävs även återfyllnad av vatten vid tömning. Tekniklösningen markbädd på burk är ett undantag och kräver ingen tillsynsavgift från SMOHF samt efterpolering.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 oktober 2018