Så ansöker du om enskilt avlopp

Vid en ansökan om enskilt avlopp är förstahandsvalet en kretsloppsanpassad avloppsteknik. Det innebär att toalettvatten leds till en sluten tank eller en torr toalett. Detta i kombination med en separat rening av bad-, disk- och tvätt-vatten

På de flesta platser i kommunerna är det idag möjligt att få tillstånd till en extremt snålspolande toalett (<1 liter) till en sluten tank, även på öarna.

För Haninge och  Nynäshamns kommun är hämtningskostnaden densamma oavsett var i kommunerna man bor. För Tyresö kommun skiljer sig kostnaden beroende på tillgänglighet.

Avfallet från slutna tankar körs till behandlingsanläggningar på bondgårdar i kommunerna där smittämnen från avfallet tas bort. Sedan körs det ut på bondens åker. En kretsloppsanpassad tekniklösning är den enda tekniken som klarar högt hälsoskydd, tekniken klarar även högt miljöskydd. Tekniken är både enkel och säker samt ger låga drifts- och underhållskostnader. 

Sluten tank

Alla slutna tankar ska tömmas minst en gång per år. Tanken ska ha en rejäl manlucka med helst en diameter på 400 mm och vara lättåtkomlig. Tanken ska förses med larmanordning som larmar via ljud och/eller ljudsignal  som varnar cirka två veckor innan det att tanken är full. Larmsignalen placeras i bostaden. En vippanordning rekommenderas som givare för larmet. Tanken kräver tömning av kommunen.

 

Enskilda avlopp i kretslopp

Illustrationen visar enskilda avlopp i kretslopp. Omkring 90 % av avloppets kväve och fosfor kan återföras om toalettavloppet samlas in. Bild från Södertälje kommun.

Nedan presenteras fyra olika kretsloppsanpassade lösningar

Om du installerar en ny vattentoalett så krävs en toalett som spolar mindre än 1 l/spolning som genomsnitt. Det finns tre sorters toaletter som fungerar med så liten spolmängd: vakuumtoaletter, toalett med skärande pump och dubbelspolande toaletter.

Tänk på att om du redan har vattentoalett och gör om ledningsdragning till sluten tank behöver du inte byta ut din toalett. Det lönar sig dock snabbt att byta till mindre spolmängd.

Vakuumtoaletter

Vakuumtoaletter använder inte vatten för att transportera bort papper, urin eller latrin. Här används endast vatten för att skölja toalettskålen. Därför har den lägst vattenförbrukning. Spolmängden är i genomsnitt är 0,5-1 l/spolning.

En ledning från toaletten behöver inte ha någon lutning utan kan gå längst taket om det behövs. Ledningarna kan vara av mindre dimension än vanliga avloppsrör och behöver vara täta. 

De vakuumtoaletter där vakuumpumpen inte är placerad på den slutna tanken kan även anslutas kommunalt.

Dubbelspolande toaletter

I en dubbelspolande toalett finns det två hål i skålen, ett stort och ett litet. Det stora hålet används för latrin och papper och har spolmängd som en vanlig toalett. Det lilla hålet använd för urin och har en väldigt liten spolmängd. Papper som används vid toalettbesök får läggas i papperskorg eller i det större hålet.

Spolmängden är i genomsnitt är 0,8-1 l/spolning. Ledningarna från toaletten, även urin bör ha en lutning på minst 2 % och ska ledas till en sluten tank.

Toalett med skärande pump

Pumpen maler sönder avfallet vilket gör att mindre vatten krävs för att spola toaletten samt ingen lutning  krävs till den slutna tanken.
Är pumpen  inte  placerad på den slutna tanken kan toaletten även anslutas kommunalt.

Torrtoaletter

Endast vid eget omhändertagande är en torrtoalett anmälningspliktiga till SMOHF.

På grund av hög elförbrukning (2-3 kr/toalettbesök) samt lukt rekommenderas förbränningstoaletter endast för fritidsboende i glesbyggd.

Bad-, disk- och tvätt (BDT) - anläggning

Till ett kretsloppsanpassat system krävs en separat reningsanläggning för BDT-vatten. Anläggningen kräver regelbunden slamtömning eller filterbyte, men det behövs inget serviceavtal. Varken urin eller latrin får ledas till BDT-anläggningar.

Det finns tre typer av BDT-anläggningar

En vanlig lösning är en tvåkammarbrunn (slamavskiljare) med en volym på minst 0,9 kubikmeter samt en efterföljande markbädd alternativt infiltration om marken är lämplig (sandiga jordar).

En nyare lösning är en tvåkammarbrunn (slamavskiljare) med en volym på minst 0,9 kubikmeter samt en inkapslad markbädd, "markbädd på burk", som upptar en liten yta. Vanligt på bergiga och besvärliga tomter på öar.

Gråvattenfilter är anläggningar som består av en enhet och upptar en liten yta. Endast ett fåtal av produkterna har fått tillstånd.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020