Enskilt avlopp - steg 1

Vid en ansökan om enskilt avlopp är förstahandsvalet en kretsloppsanpassad avloppsteknik vilket innebär "två rör ut". Toalettvatten leds till en sluten tank eller så har man en torrtoalett. Detta i kombination med en separat rening av bad-, disk- och tvättvatten. En kretsloppsanpassad avloppsteknik krävs vid nybyggnationer när man ska installera en vattentoalett samt när det är ekonomiskt skäligt att separera bort WC-vatten från övrigt avloppsvatten. För övriga avloppslösningar gå till steg 2.

För Haninge och Nynäshamns kommun är det idag möjligt att få tillstånd till en extremt snålspolande toalett (<1 liter) till en sluten tank, även på öarna. För många öar är det endast möjligt med ekonomitömning/avtalad tömning två gånger per år. På dessa öar bör man därför dimensionera för två tömningar per år med en god säkerhetsmarginal.

En del av avfallet från slutna tankar körs till behandlingsanläggningar på bondgårdar där smittämnen från avfallet tas bort. Sedan körs det ut på bondens åker. En kretsloppsanpassad tekniklösning är den enda tekniken som klarar högt hälsoskydd, tekniken klarar även högt miljöskydd. Tekniken är både enkel och säker samt ger låga drifts- och underhållskostnader. 

För att en avloppsreningsanläggning ska få tillstånd krävs att anläggningen har testats och klarar kraven som SMOHF ställer.

Ansökan/anmälan enskilt avlopp

Kretsloppsanpassad avloppsteknik 

Sluten tank

Alla slutna tankar ska tömmas minst en gång per år av det företag som kommunen gett i uppdrag att hantera slamtömning. Tanken ska ha en rejäl manlucka med helst en diameter på 400 mm och vara lättåtkomlig. Tanken ska förses med larmanordning som larmar via ljud och/eller ljudsignal  som varnar cirka två veckor innan det att tanken är full. Larmsignalen placeras i bostaden. En vippanordning rekommenderas som givare för larmet.

 

Enskilda avlopp i kretslopp

Illustrationen visar enskilda avlopp i kretslopp. Omkring 90 % av avloppets kväve och fosfor kan återföras om toalettavloppet samlas in. Bild från Södertälje kommun.

Kretsloppsanpassade toaletter

Om du installerar en ny vattentoalett så krävs en toalett som spolar mindre än 1 l/spolning som genomsnitt. Det finns tre sorters toaletter som fungerar med så liten spolmängd: vakuumtoaletter, toalett med skärande pump och dubbelspolande toaletter.

Tänk på att om du redan har vattentoalett och gör om ledningsdragning till sluten tank behöver du inte byta ut din toalett. Det lönar sig dock snabbt att byta till mindre spolmängd.

Vakuumtoaletter

Vakuumtoaletter använder inte vatten för att transportera bort papper, urin eller latrin. Här används endast vatten för att skölja toalettskålen. Därför har den lägst vattenförbrukning. Spolmängden är i genomsnitt är 0,5-1 l/spolning.

En ledning från toaletten behöver inte ha någon lutning utan kan gå längst taket om det behövs. Ledningarna kan vara av mindre dimension än vanliga avloppsrör och behöver vara täta. 

De vakuumtoaletter där vakuumpumpen inte är placerad på den slutna tanken kan även anslutas kommunalt.

Dubbelspolande toaletter

I en dubbelspolande toalett finns det två hål i skålen, ett stort och ett litet. Det stora hålet används för latrin och papper och har spolmängd som en vanlig toalett. Det lilla hålet använd för urin och har en väldigt liten spolmängd. Papper som används vid toalettbesök får läggas i papperskorg eller i det större hålet.

Spolmängden är i genomsnitt är 0,8-1 l/spolning. Ledningarna från toaletten, även urin bör ha en lutning på minst 2 % och ska ledas till en sluten tank.

Toalett med skärande pump

En skärande pump placeras i eller i anslutning till toaletten som maler sönder avfallet, vilket gör att mindre vatten krävs för att transportera wc-avfallet . Dessutom krävs ingen lutning samt ledningarna kan ha en mindre dimension till den slutna tanken. Vanligtvis är båttoaletter tillverkade på detta vis.
Är pumpen inte placerad på den slutna tanken kan toaletten även anslutas kommunalt

Torrtoaletter

Vid eget omhändertagande är en torrtoalett anmälningspliktiga/tillståndspliktig till SMOHF.

Förbränningstoaletter är anmälningspliktiga till SMOHF. På grund av hög elförbrukning (2-3 kr/toalettbesök) samt lukt rekommenderas förbränningstoaletter endast för fritidsboende i glesbyggd.

Bad-, disk- och tvätt (BDT) - anläggning

Till ett kretsloppsanpassat system krävs en separat reningsanläggning för BDT-vatten. Anläggningen kräver regelbunden slamtömning eller filterbyte, men det behövs inget serviceavtal. Varken urin eller latrin får ledas till BDT-anläggningar.

Olika typer av BDT-anläggningar

En vanlig lösning är en tvåkammarbrunn (slamavskiljare) med en volym på minst 0,9 kubikmeter samt en efterföljande markbädd alternativt infiltration om marken är lämplig (sandiga jordar).

En annan lösning är en tvåkammarbrunn (slamavskiljare) med en volym på minst 0,9 kubikmeter samt en inkapslad markbädd, "markbädd på burk". Nyare varianter finns där slamavskiljaren och markbädden är byggd som en enhet. Ytterligare nyare lösningar är BDT-reningsverk som har en mer kontrollerad luftning. De nyare lösningarna är vanliga på bergiga och besvärliga tomter samt på öar.

Gråvattenfilter är anläggningar som består av en enhet och upptar en liten yta. Endast ett fåtal av produkterna har fått tillstånd.

Senast uppdaterad: 1 juli 2021