Vatten- och avloppsplan (VA)

Fotocollage Foto: Lars Owesson/bildarkivet.se • Johnér • Erik Wijnbladh/Haninge kommun

Den kommunala VA-planen ger en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, såväl den allmänna (kommunala) som den enskilda.

VA-planen antogs i kommunfullmäktige 9 november 2015 och tanken är att den ska revideras under varje mandatperiod.

VA-planens uppbyggnad

En VA-plan består av många olika dokument och är gjord i flera steg.

VA-översikt

Beskriver hur VA-försörjningen fungerar idag och vilka förändringsbehov som finns. Den identifierar ett antal frågor där kommunen behöver göra strategiska vägval. VA-översikten har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

VA-policy

Beskriver de principiella ställningstaganden som gjorts utifrån de valda strategiska vägval som identifierades i VA-översikten. Haninge kommuns VA-policy har formulerats i nära dialog med förtroendevalda i stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden. Den antogs av kommunfullmäktige 6 maj 2013. VA-policyn utgör en grund för VA-planen.

VA-plan

VA-planen är uppdelad i två huvuddelar:

  • Allmän VA-försörjning inom verksamhetsområdet.
  • VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde.

Den allmänna VA-försörjningen inom verksamhetsområdet beskrivs i kapitel 2 och kapitel 3, varje delkapitel inleds med punkter ur VA-policyn och avslutas med åtgärder som kommunen behöver planera för. Åtgärdslistan ska ses som en bruttolista utan inbördes prioritering. Kapitel 3 handlar om dagvattenhantering och består av fyra delar som lyfts ur själva VA-planen då det pågår en process med ett förvaltningsövergripande arbete att se över dagvattenhanteringen inom kommunen.

VA-försörjningen utanför nuvarande verksamhetsområde beskrivs i kapitel 4 som inleds med en förklaring av hur prioriteringsmodellen är utformad för att förklara hur VA-utbyggnadsplanen med dess prioriterade områden har tagits fram. I kapitel 4 finns även riktlinjer för fastigheter som kommer att få kommunalt VA (kapitel 4.3) och riktlinjer för fastigheter med fortsatt enskild VA-försörjning (kapitel 4.4).

VA-utbyggnadsplan
Kapitel 4.2 i VA-planen är kommunens VA-utbyggnadsplan. Den är viktig för berörda fastighetsägare och för kommunens resursplanering av detaljplaneläggning, projektering och genomförande. Tidplanerna för de olika omvandlingsområdena ses över i början av varje år så att de överensstämmer med planavdelningens prioritering av detaljplaneplaner.  

I första hand kommer VA-utbyggnad ske efter avslutat arbete med detaljplaneläggning. Bara om enbart fysisk planering behövs för VA-utbyggnad kommer VA-utbyggnad övervägas utan planläggning. VA-utbyggnadsplanen uppdaterades senast 1 januari 2015.

VA-utbyggnadsplanen är indelad i tre prioriteringsområden kopplade till olika utbyggnadsperioder.

Typ 1 (röd)
Mycket stort behov av samlad VA-lösning. Kommunalt ansvar. Utbyggnadsperiod åren 2014-2022. Är beroende av tidslanen för planläggningen. Sammanlagt ca 1700 fastigheter.

Typ 2 (grön)
Stort behov av samlad VA-lösning. Kommunalt VA bästa lösningen. Utbyggnadsperiod åren 2020-2027.
Ungefär hälften av områdena har tydliga behov av planläggning medan en senare prövning får göras för övriga. Tidplanen för planläggning kan därför påverka tiderna för VA-utbyggnaden.Sammanlagt ca 1350 fastigheter.

Typ 3 (gul)
Medelstort behov av samlad VA-lösning. I dagsläget bedöms kommunalt VA vara bästa lösning. Utbyggnadsperiod åren 2028-2034. Sammanlagt ca 850 fastigheter.

Utbyggnad i norra Haninge

Utbyggnad i södra Haninge

Övriga områden som ingått i behovsbedömningen (typ 4 och 5) bedöms kunna tillgodose sina behov med enskilda anläggningar, i vissa områden (typ 4) med fördel i samfälld form (gemensamhetsanläggningar).

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2017