Kungörelse vatten- och avloppsavdelningen

Samråd enligt miljöbalken avseende tillståndsprövning av Fors avloppsreningsverk

Haninge kommun planerar att till Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid Fors reningsverk. Syftet med ett förnyat tillstånd är att bygga ut verksamheten för att kunna ta emot mer avloppsvatten samtidigt som reningen förbättras. Utbyggnationen är nödvändig för att klara den framtida befolkningsutvecklingen och framtida utsläppskrav.

Antalet anslutna är i dagsläget cirka 18 000 personer. Ombyggnationen av Fors avloppsreningsverk innebär att kapaciteten ökar till 37 000 personer som är dimensionerande anslutning år 2050. En ny utloppsledning till Horsfjärden planeras också att anläggas i syfte att avlasta den befintliga recipienten Vitsån.

Samråd inför tillståndsansökan

Prövningen av en tillståndsansökan omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka beslutet. För närvarande genomför Haninge kommun samråd i ärendet.

Inför detta samråd har ett samrådsunderlag tagits fram som beskriver planerad verksamhet och förväntade miljökonsekvenser. För att ta del av handlingarna se Samrådsunderlag Fors avloppsreningsverk i höger kolumn.

Samrådsunderlag

Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Vi önskar få eventuella synpunkter via brev eller e-post senast den 10 mars 2020. Skicka synpunkter till:

Haninge kommun
VA-avdelningen Att. Kristian Hakala
Stadsbyggnadsförvaltningen, 136 44 Haninge

E-post:
fors.samrad@haninge.se

 

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2020