Dagvatten

Damm Tungelsta Fotograf: Karin Österdahl

Med dagvatten avses tillfälligt förekommande avrinnande regn- och smältvatten, tillfälligt framträngande grundvatten samt spolvatten. Dagvattnet leds till ytvatten, grundvatten eller till reningsverk via ledningar, diken eller ytligt på marken.

Haninges dagvattenstrategi är ett verktyg för att skapa en hållbar dagvattenhantering. Den innehåller följande övergripande mål och strategier:

  • Robusta bebyggelsemiljöer. Bebyggelsen lokaliseras och utformas så att skador på byggnader, anläggningar och omgivning vid kraftiga regn minimeras. Anläggningar för dagvattenhantering utformas så att de berikar bebyggelsemiljön och gynnar den biologiska mångfalden.
  • Välmående yt- och grundvatten. Förorening av dagvatten förhindras genom att begränsa antalet föroreningskällor. Förorenat dagvatten hanteras med lokala åtgärder. Efterföljande dagvattensystem utformas så att ytterligare föroreningar avskiljs under vattnets väg till recipient eller reningsverk.
  • Bevarad vattenbalans. Vattenbalansen och den naturliga grundvattennivån påverkas inte negativt i samband med exploatering.
  • Gemensamt ansvarstagande. Alla inblandade aktörer tar ansvar för dagvattenhanteringen, från den övergripande planeringen till detaljplaner, genomförande och förvaltning.

Dagvattenstrategin riktar sig främst till följande aktörer:

  • Kommunens tjänstemän och politiker
  • Exploatörer
  • Fastighetsägare
  • Verksamhetsutövare
  • Väghållare

Läs hela Dagvattenstrategin

I nedanstående handbok hittar du tips och råd vid planering, skötsel och genom­förande av hållbar dagvattenhantering. Handboken riktar sig i första hand till småhusägare och byggentreprenörer för småhus och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Handbok dagvatten

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 september 2017