Trafik

Här hittar du information om pågående trafikprojekt, trafiksäkerhet, trafikplanering samt cykling och cykelvägar.

Foto: Mostphotos

Det är Haninge kommun som ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering.

Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar. Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna. För mer information besök: trafikverket.se


Trafikstrategi för Haninge kommun

För att möta utmaningen med ökade behov av transporter har Haninge kommun en politisk antagen trafikstrategi. Strategin antogs av Kommunstyrelsen 2018.

Trafikstrategin ska genomsyra kommunens arbete med trafik och resor och bidra till att uppnå uppsatta miljö- och klimatmål. Syftet med trafikstrategin är att ge vägledning och vara stöd i beslut som rör trafikplaneringen i Haninge.

Målbilden är att "Resor i Haninge ska vara hållbara , trafiksäkra och tillgängliga". För att uppnå den övergripande målbilden har sex målområden pekats ut. Det är cykel, gång, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkering och framkomlighet på väg.

Läs trafikstrategin 


Trafikplan 2021 - prioritering av åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg

Trafikplan 2021 var under perioden mitten av mars till och med 28 maj ute på remiss.

Vad händer nu?

Inkomna remissynpunkter ses över och arbetas in i planen. 

Om Trafikplanen

2018 antog Haninge kommun en Trafikstrategi som ska genomsyra hela kommunens arbete med trafik och resor. Trafikstrategin konkretiseras genom ett antal åtgärdsplaner varav Trafikplanen är en.

Haninge kommun har tagit fram denna Trafikplan för att tydliggöra hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens mål. Syftet är att presentera åtgärdsförslag som leder till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg till förmån för hållbara färdsätt.

Trafikplanen omfattar vägnät med både kommunalt och statligt väghållarskap.

Kontakt

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Driftsfrågor väg
Peter Sielck
08-606 71 96

Journummer, kl 17-07 om felet kräver en omedelbar insats:
08-606 88 00


Felanmälan


Har du någon brist som du vill felanmäla exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen?

Gör en felanmälan

Senast uppdaterad: 31 maj 2021