Nu försvinner datumparkeringen i Vendelsömalm.

Nu har vi påbörjat arbetet med att upphäva beslutet från 1967 om datumparkering i Vendelsömalm.

Bilder på berörda vägmärken. Bilder på berörda vägmärken. Foto: Haninge kommun

Bestämmelsen om datumparkering från 1967 i Vendelsömalm kommer att upphävas och förtydligas med vändplatser, sträckor med parkeringsförbud och sträckor med tillåten parkering där högsta tillåtna parkeringstiden kommer vara 24 timmar.

På de sträckor där parkering är tänkt att bli tillåten kommer det att vara tillåtet att parkera i 24 timmar. På dessa platser kommer det även att införas en dag i veckan då det är förbud att parkera, sk. ”städdag”. ”Städdagen” är tänkt att användas för exempelvis snöröjning och annat vägunderhåll enkelt ska kunna utföras. Tänk på att städdagen gäller även om det är röd dag eller dag före röd dag.

För en tryggare gatumiljö för den oskyddade trafikanten är grundprincipen i den nya regleringen att gatusidor med gångbanor och gatubelysning ska vara fria från parkerade bilar.

Är det så att båda sidorna på gatan har gångbanor, kommer i första hand den belysningsfria sidan vara fri från parkerade fordon.

Vanliga frågor och svar

När börjar den nya regleringen att gälla?
1 november träder de nya bestämmelserna i kraft.

När kommer ni att skylta utanför min gata?
Vi har under augusti månad varit ute och sprayat de gator som berörs. Nästa fas är att börja distribuera ut de stolprör som behövs. Monteringen av vägmärken kommer sedan att ske succesivt.

När en specifik gata skyltas upp kan vi inte i detalj svarar på. Monteringsarbetet av vägmärken beräknas att börjas i mitten av september och ska senast vara klart i mitten av oktober.

Varför genomför kommunen den här förändringen efter ca 50 år?
Bestämmelsen om datumparkering är fördelaktig för väghållaren vid exempelvis vägunderhåll eftersom det är parkeringsförbud varannan natt. Bestämmelsen om datumparkering är dock inte lämplig ur andra perspektiv, exempelvis är det väldigt få som vet hur vägmärket ser ut, och vad det betyder.

Eftersom många inte vet hur vägmärket ser ut, är det många som då missar det helt och således får "onödiga" felparkeringsavgifter. Vi tror att den nya regleringen kommer göra det tydligare för alla parter.

Med den nya bestämmelsen kommer jag att ha parkerade bilar utanför min fastighet, som inte bor i mitt område.
Gatan är allmän vilket innebär att vem som helst får parkera. På allmän plats kan inte markägaren reservera plats för ett visst fordon.

Kontakt

Trafikenheten
08-606 70 00 
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 september 2021